Ἰερουσαλήμ
Englishman's Concordance
Ἰερουσαλήμ (Ierousalēm) — 77 Occurrences

Matthew 23:37 N
GRK: Ἰερουσαλήμ Ἰερουσαλήμ ἡ
NAS: Jerusalem, Jerusalem, who kills
KJV: O Jerusalem, Jerusalem,
INT: Jerusalem Jerusalem who

Matthew 23:37 N
GRK: Ἰερουσαλήμ Ἰερουσαλήμ ἡ ἀποκτείνουσα
NAS: Jerusalem, Jerusalem, who kills
KJV: O Jerusalem, Jerusalem, [thou] that killest
INT: Jerusalem Jerusalem who kill

Luke 2:25 N
GRK: ἦν ἐν Ἰερουσαλὴμ ᾧ ὄνομα
NAS: And there was a man in Jerusalem whose
KJV: a man in Jerusalem, whose name
INT: there was in Jerusalem whose name [was]

Luke 2:38 N
GRK: προσδεχομένοις λύτρωσιν Ἰερουσαλήμ
NAS: for the redemption of Jerusalem.
KJV: for redemption in Jerusalem.
INT: waiting for [the] redemption of Jerusalem

Luke 2:41 N
GRK: ἔτος εἰς Ἰερουσαλὴμ τῇ ἑορτῇ
NAS: went to Jerusalem every
KJV: went to Jerusalem every year
INT: year to Jerusalem at the feast

Luke 2:43 N
GRK: παῖς ἐν Ἰερουσαλήμ καὶ οὐκ
NAS: stayed behind in Jerusalem. But His parents
KJV: in Jerusalem; and
INT: boy in Jerusalem but not

Luke 2:45 N
GRK: ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ ἀναζητοῦντες αὐτόν
NAS: Him, they returned to Jerusalem looking
KJV: to Jerusalem, seeking
INT: they returned to Jerusalem seeking him

Luke 4:9 N
GRK: αὐτὸν εἰς Ἰερουσαλὴμ καὶ ἔστησεν
NAS: And he led Him to Jerusalem and had Him stand
KJV: him to Jerusalem, and set
INT: him to Jerusalem And set

Luke 5:17 N
GRK: Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλήμ καὶ δύναμις
NAS: and Judea and [from] Jerusalem; and the power
KJV: Judaea, and Jerusalem: and the power
INT: of Judea and of Jerusalem and [the] power

Luke 6:17 N
GRK: Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλὴμ καὶ τῆς
NAS: Judea and Jerusalem and the coastal region
KJV: and Jerusalem, and
INT: Judea and Jerusalem and the

Luke 9:31 N
GRK: πληροῦν ἐν Ἰερουσαλήμ
NAS: to accomplish at Jerusalem.
KJV: accomplish at Jerusalem.
INT: to accomplish in Jerusalem

Luke 9:51 N
GRK: πορεύεσθαι εἰς Ἰερουσαλήμ
NAS: He was determined to go to Jerusalem;
KJV: to go to Jerusalem,
INT: to go to Jerusalem

Luke 9:53 N
GRK: πορευόμενον εἰς Ἰερουσαλήμ
NAS: He was traveling toward Jerusalem.
KJV: as though he would go to Jerusalem.
INT: going to Jerusalem

Luke 10:30 N
GRK: κατέβαινεν ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ εἰς Ἰεριχὼ
NAS: was going down from Jerusalem to Jericho,
KJV: went down from Jerusalem to Jericho,
INT: was going down from Jerusalem to Jericho

Luke 13:4 N
GRK: τοὺς κατοικοῦντας Ἰερουσαλήμ
NAS: the men who live in Jerusalem?
KJV: that dwelt in Jerusalem?
INT: who dwelt in Jerusalem

Luke 13:33 N
GRK: ἀπολέσθαι ἔξω Ἰερουσαλήμ
NAS: would perish outside of Jerusalem.
KJV: perish out of Jerusalem.
INT: to perish outside of Jerusalem

Luke 13:34 N
GRK: Ἰερουσαλήμ Ἰερουσαλήμ ἡ
NAS: O Jerusalem, Jerusalem,
KJV: O Jerusalem, Jerusalem, which
INT: Jerusalem Jerusalem who

Luke 13:34 N
GRK: Ἰερουσαλήμ Ἰερουσαλήμ ἡ ἀποκτείνουσα
NAS: O Jerusalem, Jerusalem, [the city] that kills
KJV: O Jerusalem, Jerusalem, which killest
INT: Jerusalem Jerusalem who kill

Luke 17:11 N
GRK: πορεύεσθαι εἰς Ἰερουσαλὴμ καὶ αὐτὸς
NAS: He was on the way to Jerusalem, He was passing
KJV: went to Jerusalem, that he
INT: going up to Jerusalem that he

Luke 18:31 N
GRK: ἀναβαίνομεν εἰς Ἰερουσαλήμ καὶ τελεσθήσεται
NAS: we are going up to Jerusalem, and all things
INT: we go up to Jerusalem and will be accomplished

Luke 19:11 N
GRK: ἐγγὺς εἶναι Ἰερουσαλὴμ αὐτὸν καὶ
NAS: He was near Jerusalem, and they supposed
KJV: nigh to Jerusalem, and
INT: near was Jerusalem he and

Luke 21:20 N
GRK: ὑπὸ στρατοπέδων Ἰερουσαλήμ τότε γνῶτε
NAS: you see Jerusalem surrounded
KJV: ye shall see Jerusalem compassed
INT: with armies Jerusalem then know

Luke 21:24 N
GRK: πάντα καὶ Ἰερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη
NAS: the nations; and Jerusalem will be trampled under
KJV: and Jerusalem shall be
INT: all and Jersualem will be trodden down

Luke 23:28 N
GRK: εἶπεν Θυγατέρες Ἰερουσαλήμ μὴ κλαίετε
NAS: Daughters of Jerusalem, stop
KJV: said, Daughters of Jerusalem, weep not
INT: said Daughters of Jerusalem not weep

Luke 24:13 N
GRK: ἑξήκοντα ἀπὸ Ἰερουσαλήμ ᾗ ὄνομα
NAS: miles from Jerusalem.
KJV: from Jerusalem [about] threescore
INT: sixty from Jerusalem whose name [is]

Luke 24:18 N
GRK: μόνος παροικεῖς Ἰερουσαλὴμ καὶ οὐκ
NAS: visiting Jerusalem and unaware
KJV: a stranger in Jerusalem, and hast
INT: alone visit Jerusalem and not

Luke 24:33 N
GRK: ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλήμ καὶ εὗρον
NAS: and returned to Jerusalem, and found
KJV: and returned to Jerusalem, and found
INT: they returned to Jerusalem and they found

Luke 24:47 N
GRK: ἀρξάμενοι ἀπὸ Ἰερουσαλήμ
NAS: the nations, beginning from Jerusalem.
KJV: beginning at Jerusalem.
INT: having begun at Jerusalem

Luke 24:52 N
GRK: ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς
NAS: Him, returned to Jerusalem with great
KJV: and returned to Jerusalem with great
INT: returned to Jerusalem with joy

Acts 1:8 N
GRK: ἔν τε Ἰερουσαλὴμ καὶ ἐν
NAS: both in Jerusalem, and in all
KJV: both in Jerusalem, and in
INT: in both Jerusalem and in

Acts 1:12 N
GRK: ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους
NAS: they returned to Jerusalem from the mount
KJV: unto Jerusalem from
INT: they returned to Jerusalem from [the] mount

Acts 1:12 N
GRK: ἐστιν ἐγγὺς Ἰερουσαλὴμ σαββάτου ἔχον
NAS: is near Jerusalem, a Sabbath
KJV: from Jerusalem a sabbath
INT: is near Jerusalem a sabbath's having

Acts 1:19 N
GRK: τοῖς κατοικοῦσιν Ἰερουσαλήμ ὥστε κληθῆναι
NAS: who were living in Jerusalem; so
KJV: the dwellers at Jerusalem; insomuch as
INT: those dwelling in Jerusalem so that was called

Acts 2:5 N
GRK: δὲ εἰς Ἰερουσαλὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι
NAS: living in Jerusalem, devout
KJV: dwelling at Jerusalem Jews, devout
INT: moreover in Jerusalem dwelling Jews

Acts 2:14 N
GRK: οἱ κατοικοῦντες Ἰερουσαλὴμ πάντες τοῦτο
NAS: you who live in Jerusalem, let this
KJV: [ye] that dwell at Jerusalem, be
INT: you who inhabit Jerusalem all this

Acts 4:5 N
GRK: γραμματεῖς ἐν Ἰερουσαλήμ
NAS: were gathered together in Jerusalem;
INT: scribes at Jerusalem

Acts 4:16 N
GRK: τοῖς κατοικοῦσιν Ἰερουσαλὴμ φανερόν καὶ
NAS: who live in Jerusalem, and we cannot
KJV: that dwell in Jerusalem; and
INT: those inhabiting Jerusalem [is] evident and

Acts 5:16 N
GRK: πέριξ πόλεων Ἰερουσαλήμ φέροντες ἀσθενεῖς
NAS: in the vicinity of Jerusalem were coming together,
KJV: unto Jerusalem, bringing
INT: surrounding cities Jerusalem bringing sick ones

Acts 5:28 N
GRK: πεπληρώκατε τὴν Ἰερουσαλὴμ τῆς διδαχῆς
NAS: you have filled Jerusalem with your teaching
KJV: ye have filled Jerusalem with your
INT: you have filled Jerusalem of the teaching

Acts 6:7 N
GRK: μαθητῶν ἐν Ἰερουσαλὴμ σφόδρα πολύς
NAS: greatly in Jerusalem, and a great
KJV: multiplied in Jerusalem greatly; and
INT: disciples in Jerusalem exceedingly a great

Acts 8:26 N
GRK: καταβαίνουσαν ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ εἰς Γάζαν
NAS: that descends from Jerusalem to Gaza.
KJV: from Jerusalem unto
INT: goes down from Jerusalem to Gaza

Acts 8:27 N
GRK: προσκυνήσων εἰς Ἰερουσαλήμ
NAS: and he had come to Jerusalem to worship,
KJV: had come to Jerusalem for to worship,
INT: to worship to Jesusalem

Acts 9:2 N
GRK: ἀγάγῃ εἰς Ἰερουσαλήμ
NAS: them bound to Jerusalem.
KJV: bound unto Jerusalem.
INT: he might bring [them] to Jerusalem

Acts 9:13 N
GRK: ἐποίησεν ἐν Ἰερουσαλήμ
NAS: he did to Your saints at Jerusalem;
KJV: saints at Jerusalem:
INT: he did in Jerusalem

Acts 9:21 N
GRK: πορθήσας εἰς Ἰερουσαλὴμ τοὺς ἐπικαλουμένους
NAS: Is this not he who in Jerusalem destroyed
KJV: name in Jerusalem, and came
INT: having destroyed in Jerusalem those who called on

Acts 9:26 N
GRK: δὲ εἰς Ἰερουσαλὴμ ἐπείραζεν κολλᾶσθαι
NAS: When he came to Jerusalem, he was trying
KJV: to Jerusalem, he assayed
INT: moreover at Jerusalem he attempted to join himself

Acts 9:28 N
GRK: ἐκπορευόμενος εἰς Ἰερουσαλήμ παρρησιαζόμενος ἐν
NAS: freely in Jerusalem, speaking out boldly
KJV: going out at Jerusalem.
INT: going out in Jerusalem speaking boldly in

Acts 10:39 N
GRK: καὶ ἐν Ἰερουσαλήμ ὃν καὶ
NAS: of the Jews and in Jerusalem. They also
KJV: and in Jerusalem; whom they slew
INT: and in Jerusalem whom also

Acts 11:2 N
GRK: Πέτρος εἰς Ἰερουσαλήμ διεκρίνοντο πρὸς
NAS: came up to Jerusalem, those
INT: Peter to Jerusalem contended with

Acts 11:22 N
GRK: οὔσης ἐν Ἰερουσαλὴμ περὶ αὐτῶν
NAS: of the church at Jerusalem, and they sent
INT: was in Jerusalem concerning them

Acts 12:25 N
GRK: ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ πληρώσαντες τὴν
NAS: returned from Jerusalem when they had fulfilled
KJV: from Jerusalem, when they had fulfilled
INT: returned from Jerusalem having fulfilled the

Acts 13:27 N
GRK: κατοικοῦντες ἐν Ἰερουσαλὴμ καὶ οἱ
NAS: who live in Jerusalem, and their rulers,
KJV: at Jerusalem, and
INT: dwelling in Jerusalem and the

Acts 13:31 N
GRK: Γαλιλαίας εἰς Ἰερουσαλήμ οἵτινες νῦν
NAS: up with Him from Galilee to Jerusalem, the very ones who
KJV: Galilee to Jerusalem, who are
INT: Galilee to Jerusalem who now

Acts 15:2 N
GRK: πρεσβυτέρους εἰς Ἰερουσαλὴμ περὶ τοῦ
NAS: of them should go up to Jerusalem to the apostles
KJV: to Jerusalem unto
INT: elders to Jerusalem about the

Acts 15:4 N-AFS
GRK: δὲ εἰς Ἰερουσαλὴμ παρεδέχθησαν ἀπὸ
INT: moreover to Jerusalem they were welcomed by

Acts 20:22 N
GRK: πορεύομαι εἰς Ἰερουσαλήμ τὰ ἐν
NAS: I am on my way to Jerusalem, not knowing
KJV: unto Jerusalem, not
INT: I go to Jerusalem the things which in

Acts 21:11 N
GRK: δήσουσιν ἐν Ἰερουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι
NAS: the Jews at Jerusalem will bind
KJV: the Jews at Jerusalem bind the man
INT: will bind in Jerusalem the Jews

Acts 21:12 N
GRK: αὐτὸν εἰς Ἰερουσαλήμ
NAS: him not to go up to Jerusalem.
KJV: to go up to Jerusalem.
INT: him to Jerusalem

Acts 21:13 N
GRK: ἀποθανεῖν εἰς Ἰερουσαλὴμ ἑτοίμως ἔχω
NAS: to die at Jerusalem for the name
KJV: to die at Jerusalem for the name
INT: to die at Jerusalem readiness have

Acts 21:31 N
GRK: ὅλη συνχύννεται Ἰερουσαλήμ
NAS: that all Jerusalem was in confusion.
KJV: that all Jerusalem was in an uproar.
INT: all was in a riot Jerusalem

Acts 22:5 N
GRK: δεδεμένους εἰς Ἰερουσαλὴμ ἵνα τιμωρηθῶσιν
NAS: who were there to Jerusalem as prisoners
KJV: unto Jerusalem, for to
INT: bound to Jerusalem in order that they might be punished

Acts 22:17 N
GRK: ὑποστρέψαντι εἰς Ἰερουσαλὴμ καὶ προσευχομένου
NAS: when I returned to Jerusalem and was praying
KJV: to Jerusalem, even
INT: having returned to Jerusalem and on praying

Acts 22:18 N
GRK: τάχει ἐξ Ἰερουσαλήμ διότι οὐ
NAS: and get out of Jerusalem quickly,
KJV: out of Jerusalem: for
INT: speed out of Jerusalem because not

Acts 23:11 N
GRK: ἐμοῦ εἰς Ἰερουσαλὴμ οὕτω σε
NAS: to My cause at Jerusalem, so
KJV: me in Jerusalem, so must
INT: me at Jerusalem so you

Acts 24:11 N
GRK: προσκυνήσων εἰς Ἰερουσαλήμ
NAS: ago I went up to Jerusalem to worship.
KJV: went up to Jerusalem for to worship.
INT: to worship at Jersusalem

Acts 25:3 N
GRK: αὐτὸν εἰς Ἰερουσαλήμ ἐνέδραν ποιοῦντες
NAS: Paul, that he might have him brought to Jerusalem ([at the same time], setting
KJV: him to Jerusalem, laying wait
INT: him to Jerusalem an ambush forming

Romans 15:19 N
GRK: με ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ καὶ κύκλῳ
NAS: so that from Jerusalem and round about
KJV: that from Jerusalem, and
INT: I from Jersualem and around

Romans 15:25 N
GRK: πορεύομαι εἰς Ἰερουσαλὴμ διακονῶν τοῖς
NAS: I am going to Jerusalem serving
KJV: unto Jerusalem to minister
INT: I go to Jerusalem doing service to the

Romans 15:26 N
GRK: τῶν ἐν Ἰερουσαλήμ
NAS: among the saints in Jerusalem.
KJV: which are at Jerusalem.
INT: who [are] in Jerusalem

Romans 15:31 N
GRK: ἡ εἰς Ἰερουσαλὴμ εὐπρόσδεκτος τοῖς
NAS: and [that] my service for Jerusalem may prove
KJV: [I have] for Jerusalem may be
INT: which [is] for Jerusalem acceptable to the

1 Corinthians 16:3 N
GRK: ὑμῶν εἰς Ἰερουσαλήμ
NAS: to carry your gift to Jerusalem;
KJV: liberality unto Jerusalem.
INT: of you to Jerusalem

Galatians 4:25 N
GRK: τῇ νῦν Ἰερουσαλήμ δουλεύει γὰρ
NAS: to the present Jerusalem, for she is in slavery
KJV: answereth to Jerusalem which
INT: to the present Jerusalem she is in bondage indeed

Galatians 4:26 N
GRK: δὲ ἄνω Ἰερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν
NAS: But the Jerusalem above is free;
KJV: But Jerusalem which is above is
INT: and [the] above Jerusalem free is

Hebrews 12:22 N
GRK: θεοῦ ζῶντος Ἰερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ καὶ
NAS: the heavenly Jerusalem, and to myriads
KJV: the heavenly Jerusalem, and
INT: of God [the] living Jerusalem heavenly and

Revelation 3:12 N
GRK: τῆς καινῆς Ἰερουσαλήμ ἡ καταβαίνουσα
NAS: the new Jerusalem, which comes down
KJV: new Jerusalem, which
INT: the new Jerusalem which comes down

Revelation 21:2 N
GRK: τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καινὴν εἶδον
NAS: new Jerusalem, coming down
KJV: city, new Jerusalem, coming down from
INT: holy Jerusalem new I saw

Revelation 21:10 N
GRK: τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καταβαίνουσαν ἐκ
NAS: city, Jerusalem, coming down
KJV: the holy Jerusalem, descending
INT: holy Jerusalem descending out of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page