καλὴν
Englishman's Concordance
καλὴν (kalēn) — 11 Occurrences

Matthew 13:8 Adj-AFS
GRK: γῆν τὴν καλὴν καὶ ἐδίδου
NAS: fell on the good soil
KJV: fell into good ground, and
INT: ground good and yielded

Matthew 13:23 Adj-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν καλὴν γῆν σπαρείς
NAS: And the one on whom seed was sown on the good soil,
KJV: into the good ground
INT: on the good ground having been sown

Mark 4:8 Adj-AFS
GRK: γῆν τὴν καλήν καὶ ἐδίδου
NAS: [seeds] fell into the good soil,
KJV: fell on good ground, and
INT: soil good and yielded

Mark 4:20 Adj-AFS
GRK: γῆν τὴν καλὴν σπαρέντες οἵτινες
NAS: are the ones on whom seed was sown on the good soil;
KJV: on good ground;
INT: soil good having been sown such as

1 Timothy 1:18 Adj-AFS
GRK: αὐταῖς τὴν καλὴν στρατείαν
NAS: you, that by them you fight the good fight,
KJV: them mightest war a good warfare;
INT: them the good warfare

1 Timothy 3:7 Adj-AFS
GRK: καὶ μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ
NAS: have a good reputation
KJV: must have a good report of
INT: also a testimony good to have from

1 Timothy 6:12 Adj-AFS
GRK: ὡμολόγησας τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον
NAS: and you made the good confession
KJV: hast professed a good profession
INT: did confess the good confession before

1 Timothy 6:13 Adj-AFS
GRK: Πιλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν
NAS: who testified the good confession
KJV: Pilate witnessed a good confession;
INT: Pilate the good confession

2 Timothy 1:14 Adj-AFS
GRK: τὴν καλὴν παραθήκην φύλαξον
NAS: who dwells in us, the treasure which has been entrusted
KJV: That good thing which was committed unto thee
INT: The good deposit committed [to you] keep

Hebrews 13:18 Adj-AFS
GRK: γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν
NAS: that we have a good conscience,
KJV: we trust we have a good conscience, in
INT: indeed that a good conscience we have

1 Peter 2:12 Adj-AFS
GRK: ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν ἵνα ἐν
NAS: your behavior excellent among
KJV: conversation honest among
INT: Gentiles having right that wherein

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page