2570. καλός (kalos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2570. καλός (kalos) — 101 Occurrences

Matthew 3:10 Adj-AMS
GRK: ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ
NAS: that does not bear good fruit
KJV: not forth good fruit is hewn down,
INT: producing fruit good is cut down and

Matthew 5:16 Adj-ANP
GRK: ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ
NAS: that they may see your good works,
KJV: they may see your good works, and
INT: your good works and

Matthew 7:17 Adj-AMP
GRK: ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ τὸ
NAS: tree bears good fruit, but the bad
KJV: tree bringeth forth good fruit; but
INT: good good fruits good produces

Matthew 7:18 Adj-AMP
GRK: σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν
NAS: tree produce good fruit.
KJV: tree bring forth good fruit.
INT: bad fruits good to produce

Matthew 7:19 Adj-AMS
GRK: ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ
NAS: that does not bear good fruit
KJV: not forth good fruit is hewn down,
INT: producing fruit good is cut down and

Matthew 12:33 Adj-ANS
GRK: τὸ δένδρον καλὸν καὶ τὸν
NAS: make the tree good and its fruit good,
KJV: make the tree good, and his
INT: the tree good and the

Matthew 12:33 Adj-AMS
GRK: καρπὸν αὐτοῦ καλόν ἢ ποιήσατε
NAS: good and its fruit good, or make
KJV: his fruit good; or else make
INT: fruit of it good or make

Matthew 13:8 Adj-AFS
GRK: γῆν τὴν καλὴν καὶ ἐδίδου
NAS: fell on the good soil
KJV: fell into good ground, and
INT: ground good and yielded

Matthew 13:23 Adj-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν καλὴν γῆν σπαρείς
NAS: And the one on whom seed was sown on the good soil,
KJV: into the good ground
INT: on the good ground having been sown

Matthew 13:24 Adj-ANS
GRK: ἀνθρώπῳ σπείραντι καλὸν σπέρμα ἐν
NAS: who sowed good seed
KJV: unto a man which sowed good seed in
INT: a man having sown good seed in

Matthew 13:27 Adj-ANS
GRK: Κύριε οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας
NAS: did you not sow good seed
KJV: not thou sow good seed in
INT: Sir not good seed did you sow

Matthew 13:37 Adj-ANS
GRK: σπείρων τὸ καλὸν σπέρμα ἐστὶν
NAS: The one who sows the good seed
KJV: He that soweth the good seed
INT: sows the good seed is

Matthew 13:38 Adj-NNS
GRK: τὸ δὲ καλὸν σπέρμα οὗτοί
NAS: is the world; and [as for] the good seed,
KJV: the world; the good seed are
INT: and [the] good seed these

Matthew 13:45 Adj-AMP
GRK: ἐμπόρῳ ζητοῦντι καλοὺς μαργαρίτας
NAS: a merchant seeking fine pearls,
KJV: man, seeking goodly pearls:
INT: a merchant seeking beautiful pearls

Matthew 13:48 Adj-ANP
GRK: συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἄγγη
NAS: and gathered the good [fish] into containers,
KJV: and gathered the good into
INT: they collected the good into vessels

Matthew 15:26 Adj-NNS
GRK: Οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν τὸν
NAS: and said, It is not good to take
KJV: It is not meet to take the children's
INT: Not it is good to take the

Matthew 17:4 Adj-NNS
GRK: Ἰησοῦ Κύριε καλόν ἐστιν ἡμᾶς
NAS: Lord, it is good for us to be here;
KJV: Lord, it is good for us to be
INT: to Jesus master good it is for us

Matthew 18:8 Adj-NNS
GRK: ἀπὸ σοῦ καλόν σοί ἐστιν
NAS: and throw it from you; it is better for you to enter
KJV: it is better for thee
INT: from you better for you it is

Matthew 18:9 Adj-NNS
GRK: ἀπὸ σοῦ καλόν σοί ἐστιν
NAS: it out and throw it from you. It is better for you to enter
KJV: thee: it is better for thee to enter
INT: from you good for you it is

Matthew 26:10 Adj-ANS
GRK: ἔργον γὰρ καλὸν ἠργάσατο εἰς
NAS: For she has done a good deed
KJV: for she hath wrought a good work upon
INT: a work indeed good she did to

Matthew 26:24 Adj-NNS
GRK: ἀνθρώπου παραδίδοται καλὸν ἦν αὐτῷ
NAS: It would have been good for that man
KJV: it had been good for that
INT: of man is betrayed good were it for him

Mark 4:8 Adj-AFS
GRK: γῆν τὴν καλήν καὶ ἐδίδου
NAS: [seeds] fell into the good soil,
KJV: fell on good ground, and
INT: soil good and yielded

Mark 4:20 Adj-AFS
GRK: γῆν τὴν καλὴν σπαρέντες οἵτινες
NAS: are the ones on whom seed was sown on the good soil;
KJV: on good ground;
INT: soil good having been sown such as

Mark 7:27 Adj-NNS
GRK: γάρ ἐστιν καλὸν λαβεῖν τὸν
NAS: first, for it is not good to take
KJV: it is not meet to take the children's
INT: indeed it is good to take the

Mark 9:5 Adj-NNS
GRK: Ἰησοῦ ῥαββί καλόν ἐστιν ἡμᾶς
NAS: Rabbi, it is good for us to be here;
KJV: Master, it is good for us to be
INT: to Jesus Rabbi good it is for us

Mark 9:42 Adj-NNS
GRK: εἰς ἐμέ καλόν ἐστιν αὐτῷ
NAS: to stumble, it would be better for him if,
KJV: me, it is better for him that
INT: in me better it is for him

Mark 9:43 Adj-NNS
GRK: ἀπόκοψον αὐτήν καλόν ἐστίν σε
NAS: cut it off; it is better for you to enter
KJV: off: it is better for thee to enter
INT: cut off it better it is for you

Mark 9:45 Adj-NNS
GRK: ἀπόκοψον αὐτόν καλόν ἐστίν σε
NAS: cut it off; it is better for you to enter
KJV: off: it is better for thee to enter
INT: cut off it better it is for you

Mark 9:47 Adj-NNS
GRK: ἔκβαλε αὐτόν καλόν σέ ἐστιν
NAS: throw it out; it is better for you to enter
KJV: out: it is better for thee to enter
INT: cast out it better for you it is

Mark 9:50 Adj-NNS
GRK: Καλὸν τὸ ἅλας
NAS: Salt is good; but if the salt
KJV: Salt [is] good: but if
INT: Good [is] the salt

Mark 14:6 Adj-ANS
GRK: κόπους παρέχετε καλὸν ἔργον ἠργάσατο
NAS: her? She has done a good deed
KJV: her? she hath wrought a good work on
INT: trouble do you cause a good work she did

Mark 14:21 Adj-NNS
GRK: ἀνθρώπου παραδίδοται καλὸν αὐτῷ εἰ
NAS: is betrayed! [It would have been] good for that man
KJV: is betrayed! good were it
INT: of man is betrayed better for him [it were] if

Luke 3:9 Adj-AMS
GRK: ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ
NAS: that does not bear good fruit
KJV: not forth good fruit is hewn down,
INT: producing fruit good is cut down and

Luke 6:38 Adj-ANS
GRK: ὑμῖν μέτρον καλὸν πεπιεσμένον σεσαλευμένον
NAS: into your lap a good measure--
KJV: unto you; good measure,
INT: to you measure good pressed down shaken together

Luke 6:43 Adj-NNS
GRK: ἔστιν δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπὸν
NAS: For there is no good tree
KJV: For a good tree bringeth
INT: there is tree good producing fruit

Luke 6:43 Adj-AMS
GRK: ποιοῦν καρπὸν καλόν
NAS: tree which produces good fruit.
KJV: tree bring forth good fruit.
INT: producing fruit good

Luke 8:15 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ καλῇ γῇ οὗτοί
NAS: But the [seed] in the good soil,
KJV: But that on the good ground are
INT: in the good soil these

Luke 8:15 Adj-DFS
GRK: ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ
NAS: the word in an honest and good
KJV: which in an honest and good
INT: in a heart right and good

Luke 9:33 Adj-NNS
GRK: Ἰησοῦν Ἐπιστάτα καλόν ἐστιν ἡμᾶς
NAS: Master, it is good for us to be here;
KJV: Master, it is good for us to be
INT: Jesus Master good it is for us

Luke 14:34 Adj-NNS
GRK: Καλὸν οὖν τὸ
NAS: Therefore, salt is good; but if even
KJV: Salt [is] good: but if
INT: Good [is] therefore the

Luke 21:5 Adj-DMP
GRK: ὅτι λίθοις καλοῖς καὶ ἀναθήμασιν
NAS: that it was adorned with beautiful stones
KJV: it was adorned with goodly stones
INT: that with stones goodly and consecrated gifts

John 2:10 Adj-AMS
GRK: πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν
NAS: man serves the good wine first,
KJV: doth set forth good wine;
INT: first the good wine sets on

John 2:10 Adj-AMS
GRK: τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως
NAS: [wine]; [but] you have kept the good wine
KJV: hast kept the good wine
INT: have kept the good wine until

John 10:11 Adj-NMS
GRK: ποιμὴν ὁ καλός ὁ ποιμὴν
NAS: I am the good shepherd; the good
KJV: I am the good shepherd: the good
INT: shepherd good The shepherd

John 10:11 Adj-NMS
GRK: ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν
NAS: shepherd; the good shepherd
KJV: shepherd: the good shepherd
INT: shepherd good the life

John 10:14 Adj-NMS
GRK: ποιμὴν ὁ καλός καὶ γινώσκω
NAS: I am the good shepherd, and I know
KJV: I am the good shepherd, and
INT: shepherd good and I know

John 10:32 Adj-ANP
GRK: ἔδειξα ὑμῖν καλὰ ἐκ τοῦ
NAS: you many good works
KJV: them, Many good works have I shewed
INT: I showed you good from the

John 10:33 Adj-GNS
GRK: Ἰουδαῖοι Περὶ καλοῦ ἔργου οὐ
NAS: answered Him, For a good work
KJV: saying, For a good work we stone
INT: Jews For a good work not

Acts 27:8 Adj-AMP
GRK: τινὰ καλούμενον Καλοὺς Λιμένας ᾧ
KJV: which is called The fair havens;
INT: certain called Fair Havens to which

Romans 7:16 Adj-NMS
GRK: νόμῳ ὅτι καλός
NAS: with the Law, [confessing] that the Law is good.
KJV: unto the law that [it is] good.
INT: law that [it is] right

Romans 7:18 Adj-ANS
GRK: κατεργάζεσθαι τὸ καλὸν οὔ
NAS: in me, but the doing of the good [is] not.
KJV: [how] to perform that which is good I find
INT: I [the] to work out the right cannot

Romans 7:21 Adj-ANS
GRK: ποιεῖν τὸ καλὸν ὅτι ἐμοὶ
NAS: in me, the one who wants to do good.
KJV: would do good, evil is present
INT: to practice the right that me

Romans 12:17 Adj-ANP
GRK: ἀποδιδόντες προνοούμενοι καλὰ ἐνώπιον πάντων
NAS: Respect what is right in the sight
KJV: Provide things honest in the sight
INT: repay providing right [things] before all

Romans 14:21 Adj-NNS
GRK: καλὸν τὸ μὴ
NAS: It is good not to eat meat
KJV: [It is] good neither to eat
INT: [It is] right not

1 Corinthians 5:6 Adj-NNS
GRK: Οὐ καλὸν τὸ καύχημα
NAS: Your boasting is not good. Do you not know
KJV: glorying [is] not good. Know ye not
INT: Not good [is] the boasting

1 Corinthians 7:1 Adj-NNS
GRK: ὧν ἐγράψατε καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς
NAS: you wrote, it is good for a man
KJV: unto me: [It is] good for a man
INT: what things you wrote [It is] good for a man a woman

1 Corinthians 7:8 Adj-NNS
GRK: ταῖς χήραις καλὸν αὐτοῖς ἐὰν
NAS: and to widows that it is good for them if
KJV: widows, It is good for them if
INT: to the widows [it is] good for them if

1 Corinthians 7:26 Adj-ANS
GRK: οὖν τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν διὰ
NAS: that this is good in view
KJV: that this is good for the present
INT: then this good is because of

1 Corinthians 7:26 Adj-NNS
GRK: ἀνάγκην ὅτι καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ
NAS: distress, that it is good for a man
KJV: [I say], that [it is] good for a man
INT: necessity that [it is] good for a man

1 Corinthians 9:15 Adj-NNS
GRK: ἐν ἐμοί καλὸν γάρ μοι
NAS: in my case; for it would be better for me to die
INT: with me [it were] good for me

2 Corinthians 8:21 Adj-ANP
GRK: προνοοῦμεν γὰρ καλὰ οὐ μόνον
NAS: for we have regard for what is honorable, not only
KJV: Providing for honest things, not only
INT: providing for things right not only

2 Corinthians 13:7 Adj-ANS
GRK: ὑμεῖς τὸ καλὸν ποιῆτε ἡμεῖς
NAS: but that you may do what is right, even
KJV: should do that which is honest, though
INT: you what [is] right might do we

Galatians 4:18 Adj-NNS
GRK: καλὸν δὲ ζηλοῦσθαι
NAS: But it is good always
KJV: But [it is] good to be zealously affected
INT: good [it is] moreover to be zealous

Galatians 4:18 Adj-DNS
GRK: ζηλοῦσθαι ἐν καλῷ πάντοτε καὶ
NAS: to be eagerly sought in a commendable manner, and not only
KJV: always in [a] good [thing], and not
INT: to be zealous in a right [thing] at all times and

Galatians 6:9 Adj-ANS
GRK: τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες μὴ
NAS: in doing good, for in due
KJV: not be weary in well doing: for
INT: and [in] well doing not

1 Thessalonians 5:21 Adj-ANS
GRK: δοκιμάζετε τὸ καλὸν κατέχετε
NAS: [carefully]; hold fast to that which is good;
KJV: hold fast that which is good.
INT: prove the right hold fast

1 Timothy 1:8 Adj-NMS
GRK: δὲ ὅτι καλὸς ὁ νόμος
NAS: that the Law is good, if
KJV: that the law [is] good, if a man
INT: moreover that good [is] the law

1 Timothy 1:18 Adj-AFS
GRK: αὐταῖς τὴν καλὴν στρατείαν
NAS: you, that by them you fight the good fight,
KJV: them mightest war a good warfare;
INT: them the good warfare

1 Timothy 2:3 Adj-NNS
GRK: τοῦτο καλὸν καὶ ἀπόδεκτον
NAS: This is good and acceptable
KJV: For this [is] good and acceptable
INT: for this [is] good and acceptable

1 Timothy 3:1 Adj-GNS
GRK: ἐπισκοπῆς ὀρέγεται καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ
NAS: to the office of overseer, it is a fine work
KJV: he desireth a good work.
INT: overseership aspires to of good a work he is desirous

1 Timothy 3:7 Adj-AFS
GRK: καὶ μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ
NAS: have a good reputation
KJV: must have a good report of
INT: also a testimony good to have from

1 Timothy 3:13 Adj-AMS
GRK: βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται καὶ
NAS: for themselves a high standing
KJV: to themselves a good degree,
INT: a degree for themselves good acquire and

1 Timothy 4:4 Adj-NNS
GRK: κτίσμα θεοῦ καλόν καὶ οὐδὲν
NAS: by God is good, and nothing
KJV: creature of God [is] good, and nothing
INT: creature of God [is] good and nothing

1 Timothy 4:6 Adj-NMS
GRK: τοῖς ἀδελφοῖς καλὸς ἔσῃ διάκονος
NAS: to the brethren, you will be a good servant
KJV: thou shalt be a good minister
INT: the brothers good you will be a servant

1 Timothy 4:6 Adj-GFS
GRK: καὶ τῆς καλῆς διδασκαλίας ᾗ
NAS: of the faith and of the sound doctrine
KJV: and of good doctrine,
INT: and of the good teaching which

1 Timothy 5:10 Adj-DNP
GRK: ἐν ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη εἰ
NAS: having a reputation for good works;
KJV: Well reported of for good works; if
INT: in works good being borne witness to if

1 Timothy 5:25 Adj-NNP
GRK: ἔργα τὰ καλὰ πρόδηλα καὶ
NAS: deeds that are good are quite evident,
KJV: also the good works
INT: works those good manifest and

1 Timothy 6:12 Adj-AMS
GRK: ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς
NAS: Fight the good fight of faith;
KJV: Fight the good fight of faith,
INT: Fight the good fight of the

1 Timothy 6:12 Adj-AFS
GRK: ὡμολόγησας τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἐνώπιον
NAS: and you made the good confession
KJV: hast professed a good profession
INT: did confess the good confession before

1 Timothy 6:13 Adj-AFS
GRK: Πιλάτου τὴν καλὴν ὁμολογίαν
NAS: who testified the good confession
KJV: Pilate witnessed a good confession;
INT: Pilate the good confession

1 Timothy 6:18 Adj-DNP
GRK: ἐν ἔργοις καλοῖς εὐμεταδότους εἶναι
NAS: to be rich in good works,
KJV: in good works,
INT: in works good generous in distributing to be

1 Timothy 6:19 Adj-AMS
GRK: ἑαυτοῖς θεμέλιον καλὸν εἰς τὸ
NAS: the treasure of a good foundation
KJV: for themselves a good foundation
INT: for themselves a foundation good for the

2 Timothy 1:14 Adj-AFS
GRK: τὴν καλὴν παραθήκην φύλαξον
NAS: who dwells in us, the treasure which has been entrusted
KJV: That good thing which was committed unto thee
INT: The good deposit committed [to you] keep

2 Timothy 2:3 Adj-NMS
GRK: συνκακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Χριστοῦ
NAS: Suffer hardship with [me], as a good soldier
KJV: as a good soldier
INT: Suffer hardship as [a] good soldier of Christ

2 Timothy 4:7 Adj-AMS
GRK: τὸν καλὸν ἀγῶνα ἠγώνισμαι
NAS: I have fought the good fight,
KJV: I have fought a good fight,
INT: The good fight I have fought

Titus 2:7 Adj-GNP
GRK: παρεχόμενος τύπον καλῶν ἔργων ἐν
NAS: to be an example of good deeds,
KJV: thyself a pattern of good works: in
INT: holding forth a pattern of good works in

Titus 2:14 Adj-GNP
GRK: περιούσιον ζηλωτὴν καλῶν ἔργων
NAS: possession, zealous for good deeds.
KJV: people, zealous of good works.
INT: specially chosen zealous of good works

Titus 3:8 Adj-GNP
GRK: ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι
NAS: to engage in good deeds.
KJV: to maintain good works.
INT: that might take care good works to be forward in

Titus 3:8 Adj-NNP
GRK: Ταῦτά ἐστιν καλὰ καὶ ὠφέλιμα
NAS: These things are good and profitable
KJV: These things are good and profitable
INT: These things are excellent and profitable

Titus 3:14 Adj-GNP
GRK: οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι
NAS: to engage in good deeds
KJV: learn to maintain good works for
INT: our [people] good works to be forward in

Hebrews 5:14 Adj-GNS
GRK: πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε καὶ
NAS: trained to discern good and evil.
KJV: discern both good and evil.
INT: for distinguishing good both and

Hebrews 6:5 Adj-ANS
GRK: καὶ καλὸν γευσαμένους θεοῦ
NAS: and have tasted the good word of God
KJV: And have tasted the good word of God,
INT: and [the] goodness having tasted of God's

Hebrews 10:24 Adj-GNP
GRK: ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων
NAS: one another to love and good deeds,
KJV: unto love and to good works:
INT: to love and to good works

Hebrews 13:9 Adj-NNS
GRK: μὴ παραφέρεσθε καλὸν γὰρ χάριτι
NAS: teachings; for it is good for the heart
KJV: For [it is] a good thing that the heart
INT: not be carried about good indeed with grace

Hebrews 13:18 Adj-AFS
GRK: γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν
NAS: that we have a good conscience,
KJV: we trust we have a good conscience, in
INT: indeed that a good conscience we have

James 2:7 Adj-ANS
GRK: βλασφημοῦσιν τὸ καλὸν ὄνομα τὸ
NAS: Do they not blaspheme the fair name
KJV: they blaspheme that worthy name by
INT: do blaspheme the good name

James 3:13 Adj-GFS
GRK: ἐκ τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τὰ
NAS: Let him show by his good behavior
KJV: out of a good conversation
INT: out of good conduct the

James 4:17 Adj-AMS
GRK: εἰδότι οὖν καλὸν ποιεῖν καὶ
NAS: to one who knows [the] right thing to do
KJV: to do good, and
INT: To [him] knowing therefore good to do and

1 Peter 2:12 Adj-AFS
GRK: ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν ἵνα ἐν
NAS: your behavior excellent among
KJV: conversation honest among
INT: Gentiles having right that wherein

1 Peter 2:12 Adj-GNP
GRK: ἐκ τῶν καλῶν ἔργων ἐποπτεύοντες
NAS: they may because of your good deeds,
KJV: by [your] good works,
INT: through the good works having witnessed

1 Peter 4:10 Adj-NFP
GRK: διακονοῦντες ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης
NAS: one another as good stewards
KJV: as good stewards
INT: serving as good stewards of [the] various

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page