2716. κατεργάζομαι (katergazomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2716. κατεργάζομαι (katergazomai) — 22 Occurrences

Romans 1:27 V-PPM/P-NMP
GRK: τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν
NAS: men with men committing indecent acts
KJV: men working that which is unseemly,
INT: the shame working out and the

Romans 2:9 V-PPM/P-GMS
GRK: ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζομένου τὸ κακόν
NAS: soul of man who does evil, of the Jew
KJV: of man that doeth evil,
INT: of man that produces evil

Romans 4:15 V-PIM/P-3S
GRK: νόμος ὀργὴν κατεργάζεται οὗ δὲ
NAS: for the Law brings about wrath,
KJV: Because the law worketh wrath: for
INT: law wrath brings where indeed

Romans 5:3 V-PIM/P-3S
GRK: θλίψις ὑπομονὴν κατεργάζεται
NAS: that tribulation brings about perseverance;
KJV: that tribulation worketh patience;
INT: tribulation endurance produces

Romans 7:8 V-AIM-3S
GRK: τῆς ἐντολῆς κατειργάσατο ἐν ἐμοὶ
NAS: the commandment, produced in me coveting
KJV: by the commandment, wrought in me
INT: the commandment produced in me

Romans 7:13 V-PPM/P-NFS
GRK: ἀγαθοῦ μοι κατεργαζομένη θάνατον ἵνα
NAS: to be sin by effecting my death
KJV: sin, working death
INT: good to me working out death that

Romans 7:15 V-PIM/P-1S
GRK: ὃ γὰρ κατεργάζομαι οὐ γινώσκω
NAS: For what I am doing, I do not understand;
KJV: For that which I do I allow not:
INT: what indeed I work out not I do own

Romans 7:17 V-PIM/P-1S
GRK: οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτὸ ἀλλὰ
NAS: no longer am I the one doing it, but sin
KJV: it is no more I that do it, but
INT: no longer I am working out it but

Romans 7:18 V-PNM/P
GRK: τὸ δὲ κατεργάζεσθαι τὸ καλὸν
NAS: is present in me, but the doing of the good
KJV: but [how] to perform that which is good
INT: but I [the] to work out the right

Romans 7:20 V-PIM/P-1S
GRK: οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτὸ ἀλλὰ
NAS: I am no longer the one doing it, but sin
KJV: it is no more I that do it, but
INT: [it is] no longer I who work out it but

Romans 15:18 V-AIM-3S
GRK: ὧν οὐ κατειργάσατο Χριστὸς δι'
NAS: Christ has accomplished through
KJV: hath not wrought by me,
INT: of what not produced Christ by

1 Corinthians 5:3 V-APM-AMS
GRK: οὕτως τοῦτο κατεργασάμενον
NAS: him who has so committed this,
KJV: so done this deed,
INT: so this having produced

2 Corinthians 4:17 V-PIM/P-3S
GRK: βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν
NAS: affliction is producing for us an eternal
KJV: is but for a moment, worketh for us
INT: weight of glory produces for us

2 Corinthians 5:5 V-APM-NMS
GRK: ὁ δὲ κατεργασάμενος ἡμᾶς εἰς
NAS: Now He who prepared us for this very
KJV: Now he that hath wrought us for
INT: the [one] moreover having prepared us for

2 Corinthians 7:10 V-PIM/P-3S
GRK: λύπη θάνατον κατεργάζεται
NAS: of the world produces death.
KJV: godly sorrow worketh repentance to
INT: grief death produces

2 Corinthians 7:11 V-AIM-3S
GRK: λυπηθῆναι πόσην κατειργάσατο ὑμῖν σπουδήν
NAS: sorrow, has produced in you: what
KJV: carefulness it wrought in you,
INT: to have been grieved how much it produced in you earnestness

2 Corinthians 9:11 V-PIM/P-3S
GRK: ἁπλότητα ἥτις κατεργάζεται δι' ἡμῶν
NAS: through us is producing thanksgiving
KJV: which causeth through
INT: generousity which produces through us

2 Corinthians 12:12 V-AIP-3S
GRK: τοῦ ἀποστόλου κατειργάσθη ἐν ὑμῖν
NAS: of a TRUE apostle were performed among
KJV: of an apostle were wrought among
INT: of the apostle were produced among you

Ephesians 6:13 V-APM-NMP
GRK: καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι
NAS: day, and having done everything,
KJV: day, and having done all, to stand.
INT: and all things having done to stand

Philippians 2:12 V-PMM/P-2P
GRK: ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε
NAS: in my absence, work out your salvation
KJV: absence, work out your own
INT: your own salvation work out

James 1:3 V-PIM/P-3S
GRK: τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν
NAS: of your faith produces endurance.
KJV: of your faith worketh patience.
INT: faith produces endurance

1 Peter 4:3 V-RNM/P
GRK: τῶν ἐθνῶν κατειργάσθαι πεπορευμένους ἐν
NAS: is sufficient [for] [you] to have carried out the desire
KJV: us to have wrought the will
INT: of the Gentiles to have produced having walked in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page