μαχαίρης
Englishman's Concordance
μαχαίρης (machairēs) — 4 Occurrences

Luke 21:24 N-GFS
GRK: πεσοῦνται στόματι μαχαίρης καὶ αἰχμαλωτισθήσονται
NAS: by the edge of the sword, and will be led captive
KJV: by the edge of the sword, and
INT: they will fall by [the] edge of [the] sword and will be led captive

Hebrews 11:34 N-GFS
GRK: ἔφυγον στόματα μαχαίρης ἐδυναμώθησαν ἀπὸ
NAS: the edge of the sword, from weakness
KJV: the edge of the sword, out of
INT: escaped [the] mouths of [the] sword acquired strength out of

Hebrews 11:37 N-GFS
GRK: ἐν φόνῳ μαχαίρης ἀπέθανον περιῆλθον
NAS: they were put to death with the sword; they went about
INT: by slaughter of [the] sword they died they wandered

Revelation 13:14 N-GFS
GRK: πληγὴν τῆς μαχαίρης καὶ ἔζησεν
NAS: the wound of the sword and has come to life.
KJV: the wound by a sword, and
INT: wound of the sword and lived

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page