μαχαίρῃ
Englishman's Concordance
μαχαίρῃ (machairē) — 5 Occurrences

Matthew 26:52 N-DFS
GRK: μάχαιραν ἐν μαχαίρῃ ἀπολοῦνται
NAS: shall perish by the sword.
KJV: shall perish with the sword.
INT: [the] sword by [the] sword will perish

Luke 22:49 N-DFS
GRK: πατάξομεν ἐν μαχαίρῃ
NAS: shall we strike with the sword?
KJV: shall we smite with the sword?
INT: will we strike with [the] sword

Acts 12:2 N-DFS
GRK: ἀδελφὸν Ἰωάννου μαχαίρῃ
NAS: of John put to death with a sword.
KJV: the brother of John with the sword.
INT: brother of John with a sword

Revelation 13:10 N-DFS
GRK: τις ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι δεῖ
NAS: kills with the sword, with the sword
KJV: killeth with the sword must be killed
INT: anyone with [the] sword will kill must

Revelation 13:10 N-DFS
GRK: αὐτὸν ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι Ὧδέ
NAS: with the sword, with the sword he must
KJV: be killed with the sword. Here is
INT: him with [the] sword be killed Here

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page