3162. μάχαιρα (machaira)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3162. μάχαιρα (machaira) — 29 Occurrences

Matthew 10:34 N-AFS
GRK: εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν
NAS: to bring peace, but a sword.
KJV: peace, but a sword.
INT: peace but a sword

Matthew 26:47 N-GFP
GRK: πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων
NAS: crowd with swords and clubs,
KJV: multitude with swords and staves,
INT: great with swords and clubs

Matthew 26:51 N-AFS
GRK: ἀπέσπασεν τὴν μάχαιραν αὐτοῦ καὶ
NAS: and drew out his sword, and struck
KJV: and drew his sword, and struck
INT: drew the sword of him and

Matthew 26:52 N-AFS
GRK: Ἀπόστρεψον τὴν μάχαιράν σου εἰς
NAS: to him, Put your sword back
KJV: Put up again thy sword into his
INT: Return the sword of you into

Matthew 26:52 N-AFS
GRK: οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρῃ
NAS: who take up the sword shall perish
KJV: that take the sword shall perish
INT: the [ones] having taken [the] sword by [the] sword

Matthew 26:52 N-DFS
GRK: μάχαιραν ἐν μαχαίρῃ ἀπολοῦνται
NAS: shall perish by the sword.
KJV: shall perish with the sword.
INT: [the] sword by [the] sword will perish

Matthew 26:55 N-GFP
GRK: ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων
NAS: Have you come out with swords and clubs
KJV: a thief with swords and staves
INT: are you come out with swords and clubs

Mark 14:43 N-GFP
GRK: ὄχλος μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων
NAS: by a crowd with swords and clubs,
KJV: multitude with swords and staves,
INT: a crowd with swords and clubs

Mark 14:47 N-AFS
GRK: σπασάμενος τὴν μάχαιραν ἔπαισεν τὸν
NAS: by drew his sword, and struck
KJV: drew a sword, and smote
INT: having drawn the sword struck the

Mark 14:48 N-GFP
GRK: ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων
NAS: to them, Have you come out with swords and clubs
KJV: a thief, with swords and [with] staves
INT: are you come out with swords and clubs

Luke 21:24 N-GFS
GRK: πεσοῦνται στόματι μαχαίρης καὶ αἰχμαλωτισθήσονται
NAS: by the edge of the sword, and will be led captive
KJV: by the edge of the sword, and
INT: they will fall by [the] edge of [the] sword and will be led captive

Luke 22:36 N-AFS
GRK: καὶ ἀγορασάτω μάχαιραν
NAS: has no sword is to sell his coat
KJV: no sword, let him sell
INT: and buy a sword

Luke 22:38 N-NFP
GRK: Κύριε ἰδοὺ μάχαιραι ὧδε δύο
NAS: are two swords. And He said
KJV: here [are] two swords. And he said
INT: Lord behold swords here [are] two

Luke 22:49 N-DFS
GRK: πατάξομεν ἐν μαχαίρῃ
NAS: shall we strike with the sword?
KJV: shall we smite with the sword?
INT: will we strike with [the] sword

Luke 22:52 N-GFP
GRK: ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων
NAS: Him, Have you come out with swords and clubs
KJV: a thief, with swords and staves?
INT: have you come out with swords and clubs

John 18:10 N-AFS
GRK: Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτὴν
NAS: having a sword, drew
KJV: Peter having a sword drew it,
INT: Peter having a sword drew it

John 18:11 N-AFS
GRK: Βάλε τὴν μάχαιραν εἰς τὴν
NAS: Put the sword into the sheath;
KJV: Put up thy sword into the sheath:
INT: Put the sword into the

Acts 12:2 N-DFS
GRK: ἀδελφὸν Ἰωάννου μαχαίρῃ
NAS: of John put to death with a sword.
KJV: the brother of John with the sword.
INT: brother of John with a sword

Acts 16:27 N-AFS
GRK: σπασάμενος τὴν μάχαιραν ἤμελλεν ἑαυτὸν
NAS: he drew his sword and was about
KJV: he drew out his sword, and would
INT: having drawn his sword was about himself

Romans 8:35 N-NFS
GRK: κίνδυνος ἢ μάχαιρα
NAS: peril, or sword?
KJV: peril, or sword?
INT: danger or sword

Romans 13:4 N-AFS
GRK: εἰκῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ θεοῦ
NAS: for it does not bear the sword for nothing;
KJV: he beareth not the sword in vain: for
INT: in vain the sword he wears of god

Ephesians 6:17 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ πνεύματος
NAS: OF SALVATION, and the sword of the Spirit,
KJV: and the sword of the Spirit,
INT: and the sword of the Spirit

Hebrews 4:12 N-AFS
GRK: ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον καὶ
NAS: two-edged sword, and piercing
KJV: any twoedged sword, piercing even to
INT: than any sword two-edged even

Hebrews 11:34 N-GFS
GRK: ἔφυγον στόματα μαχαίρης ἐδυναμώθησαν ἀπὸ
NAS: the edge of the sword, from weakness
KJV: the edge of the sword, out of
INT: escaped [the] mouths of [the] sword acquired strength out of

Hebrews 11:37 N-GFS
GRK: ἐν φόνῳ μαχαίρης ἀπέθανον περιῆλθον
NAS: they were put to death with the sword; they went about
INT: by slaughter of [the] sword they died they wandered

Revelation 6:4 N-NFS
GRK: ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη
NAS: and a great sword was given
KJV: unto him a great sword.
INT: was given to him a sword great

Revelation 13:10 N-DFS
GRK: τις ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι δεῖ
NAS: kills with the sword, with the sword
KJV: killeth with the sword must be killed
INT: anyone with [the] sword will kill must

Revelation 13:10 N-DFS
GRK: αὐτὸν ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι Ὧδέ
NAS: with the sword, with the sword he must
KJV: be killed with the sword. Here is
INT: him with [the] sword be killed Here

Revelation 13:14 N-GFS
GRK: πληγὴν τῆς μαχαίρης καὶ ἔζησεν
NAS: the wound of the sword and has come to life.
KJV: the wound by a sword, and
INT: wound of the sword and lived

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page