μαχαιρῶν
Englishman's Concordance
μαχαιρῶν (machairōn) — 5 Occurrences

Matthew 26:47 N-GFP
GRK: πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων
NAS: crowd with swords and clubs,
KJV: multitude with swords and staves,
INT: great with swords and clubs

Matthew 26:55 N-GFP
GRK: ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων
NAS: Have you come out with swords and clubs
KJV: a thief with swords and staves
INT: are you come out with swords and clubs

Mark 14:43 N-GFP
GRK: ὄχλος μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων
NAS: by a crowd with swords and clubs,
KJV: multitude with swords and staves,
INT: a crowd with swords and clubs

Mark 14:48 N-GFP
GRK: ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων
NAS: to them, Have you come out with swords and clubs
KJV: a thief, with swords and [with] staves
INT: are you come out with swords and clubs

Luke 22:52 N-GFP
GRK: ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων
NAS: Him, Have you come out with swords and clubs
KJV: a thief, with swords and staves?
INT: have you come out with swords and clubs

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page