ᾠκοδόμησεν
Englishman's Concordance
ᾠκοδόμησεν (ōkodomēsen) — 5 Occurrences

Matthew 7:24 V-AIA-3S
GRK: φρονίμῳ ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν
NAS: man who built his house on the rock.
KJV: man, which built his house
INT: wise who built his

Matthew 7:26 V-AIA-3S
GRK: μωρῷ ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν
NAS: man who built his house on the sand.
KJV: man, which built his house
INT: foolish who built of him the

Matthew 21:33 V-AIA-3S
GRK: ληνὸν καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον καὶ
NAS: A WINE PRESS IN IT, AND BUILT A TOWER,
KJV: it, and built a tower, and
INT: a winepress and built a tower and

Mark 12:1 V-AIA-3S
GRK: ὑπολήνιον καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον καὶ
NAS: A VAT UNDER THE WINE PRESS AND BUILT A TOWER,
KJV: and built a tower,
INT: a wine vat and built a tower and

Luke 7:5 V-AIA-3S
GRK: συναγωγὴν αὐτὸς ᾠκοδόμησεν ἡμῖν
NAS: our nation and it was he who built us our synagogue.
KJV: and he hath built us a synagogue.
INT: synagogue he built for us

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page