3618. οἰκοδομέω (oikodomeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3618. οἰκοδομέω (oikodomeó) — 41 Occurrences

Matthew 7:24 V-AIA-3S
GRK: φρονίμῳ ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν
NAS: man who built his house on the rock.
KJV: man, which built his house
INT: wise who built his

Matthew 7:26 V-AIA-3S
GRK: μωρῷ ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν
NAS: man who built his house on the sand.
KJV: man, which built his house
INT: foolish who built of him the

Matthew 16:18 V-FIA-1S
GRK: τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν
NAS: rock I will build My church;
KJV: this rock I will build my church;
INT: the rock I will build my

Matthew 21:33 V-AIA-3S
GRK: ληνὸν καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον καὶ
NAS: A WINE PRESS IN IT, AND BUILT A TOWER,
KJV: it, and built a tower, and
INT: a winepress and built a tower and

Matthew 21:42 V-PPA-NMP
GRK: ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη
NAS: WHICH THE BUILDERS REJECTED,
KJV: which the builders rejected,
INT: rejected those who build this is become

Matthew 23:29 V-PIA-2P
GRK: ὑποκριταί ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους
NAS: hypocrites! For you build the tombs
KJV: because ye build the tombs
INT: hypocrites for you build the tombs

Matthew 26:61 V-ANA
GRK: τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι
NAS: of God and to rebuild it in three
KJV: of God, and to build it in
INT: three days to rebuild it

Matthew 27:40 V-PPA-NMS
GRK: τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν σῶσον σεαυτόν
NAS: the temple and rebuild it in three
KJV: the temple, and buildest [it] in three
INT: three days build [it] save yourself

Mark 12:1 V-AIA-3S
GRK: ὑπολήνιον καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον καὶ
NAS: A VAT UNDER THE WINE PRESS AND BUILT A TOWER,
KJV: and built a tower,
INT: a wine vat and built a tower and

Mark 12:10 V-PPA-NMP
GRK: ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη
NAS: WHICH THE BUILDERS REJECTED,
KJV: which the builders rejected
INT: rejected those who build this is become

Mark 14:58 V-FIA-1S
GRK: ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω
NAS: days I will build another
KJV: days I will build another
INT: another not made with hands I will build

Mark 15:29 V-PPA-NMS
GRK: ναὸν καὶ οἰκοδομῶν ἐν τρισὶν
NAS: the temple and rebuild it in three
KJV: the temple, and buildest [it] in three
INT: temple and build [it] in three

Luke 4:29 V-LIM/P-3S
GRK: ἡ πόλις ᾠκοδόμητο αὐτῶν ὥστε
NAS: their city had been built, in order
KJV: city was built, that
INT: the town had been built of them in order

Luke 6:48 V-PPA-DMS
GRK: ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῦντι οἰκίαν ὃς
NAS: he is like a man building a house, who
KJV: a man which built an house, and
INT: he is to a man building a house who

Luke 6:48 V-RNM/P
GRK: τὸ καλῶς οἰκοδομῆσθαι αὐτήν
NAS: it, because it had been well built.
INT: well had been built it

Luke 6:49 V-APA-DMS
GRK: ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι οἰκίαν ἐπὶ
NAS: a man who built a house
KJV: a foundation built an house
INT: is to a man having built a house on

Luke 7:5 V-AIA-3S
GRK: συναγωγὴν αὐτὸς ᾠκοδόμησεν ἡμῖν
NAS: our nation and it was he who built us our synagogue.
KJV: and he hath built us a synagogue.
INT: synagogue he built for us

Luke 11:47 V-PIA-2P
GRK: ὑμῖν ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα
NAS: Woe to you! For you build the tombs
KJV: for ye build the sepulchres
INT: to you for you build the tombs

Luke 11:48 V-PIA-2P
GRK: ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε
NAS: it was they who killed them, and you build [their tombs].
KJV: and ye build their sepulchres.
INT: you moreover build [their tombs]

Luke 12:18 V-FIA-1S
GRK: καὶ μείζονας οἰκοδομήσω καὶ συνάξω
NAS: my barns and build larger ones,
KJV: barns, and build greater; and
INT: and greater will build and will lay up

Luke 14:28 V-ANA
GRK: θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι οὐχὶ πρῶτον
NAS: one of you, when he wants to build a tower,
KJV: intending to build a tower,
INT: desiring a tower to build not first

Luke 14:30 V-PNA
GRK: ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν καὶ οὐκ
NAS: began to build and was not able
KJV: man began to build, and was
INT: man began to build and not

Luke 17:28 V-IIA-3P
GRK: ἐπώλουν ἐφύτευον ᾠκοδόμουν
NAS: they were planting, they were building;
KJV: they sold, they planted, they builded;
INT: they were selling they were planting they were building

Luke 20:17 V-PPA-NMP
GRK: ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη
NAS: WHICH THE BUILDERS REJECTED,
KJV: which the builders rejected,
INT: rejected they that build this is become

John 2:20 V-AIP-3S
GRK: ἓξ ἔτεσιν οἰκοδομήθη ὁ ναὸς
NAS: years to build this
KJV: this temple in building, and wilt
INT: six years was building the temple

Acts 4:11 N-GMP
GRK: ὑμῶν τῶν οἰκοδόμων ὁ γενόμενος
KJV: of you builders, which is become
INT: you the builders which has become

Acts 7:47 V-AIA-3S
GRK: Σολομὼν δὲ οἰκοδόμησεν αὐτῷ οἶκον
NAS: But it was Solomon who built a house
KJV: But Solomon built him an house.
INT: Solomon however built him a house

Acts 7:49 V-FIA-2P
GRK: ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι λέγει
NAS: OF HOUSE WILL YOU BUILD FOR ME?' says
KJV: what house will ye build me? saith
INT: what house will you build me says

Acts 9:31 V-PPM/P-NFS
GRK: εἶχεν εἰρήνην οἰκοδομουμένη καὶ πορευομένη
NAS: peace, being built up; and going
KJV: Samaria, and were edified; and
INT: had peace being built up and going on

Acts 20:32 V-ANA
GRK: τῷ δυναμένῳ οἰκοδομῆσαι καὶ δοῦναι
NAS: which is able to build [you] up and to give
INT: which is able to build up and to give

Romans 15:20 V-PSA-1S
GRK: ἀλλότριον θεμέλιον οἰκοδομῶ
NAS: so that I would not build on another man's
KJV: lest I should build upon
INT: another's foundation I might build

1 Corinthians 8:1 V-PIA-3S
GRK: δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ
NAS: makes arrogant, but love edifies.
KJV: but charity edifieth.
INT: but love builds up

1 Corinthians 8:10 V-FIP-3S
GRK: ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ
NAS: if he is weak, be strengthened to eat
KJV: weak be emboldened to eat
INT: weak being will be built up so as the

1 Corinthians 10:23 V-PIA-3S
GRK: οὐ πάντα οἰκοδομεῖ
NAS: are lawful, but not all things edify.
KJV: but all things edify not.
INT: not all do build up

1 Corinthians 14:4 V-PIA-3S
GRK: γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ ὁ δὲ
NAS: in a tongue edifies himself;
KJV: in an [unknown] tongue edifieth himself;
INT: with a tongue himself builds up he who however

1 Corinthians 14:4 V-PIA-3S
GRK: προφητεύων ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ
NAS: but one who prophesies edifies the church.
KJV: he that prophesieth edifieth the church.
INT: prophesies [the] church builds up

1 Corinthians 14:17 V-PIM/P-3S
GRK: ἕτερος οὐκ οἰκοδομεῖται
NAS: but the other person is not edified.
KJV: is not edified.
INT: other not is built up

Galatians 2:18 V-PIA-1S
GRK: ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ παραβάτην ἐμαυτὸν
NAS: For if I rebuild what
KJV: For if I build again the things
INT: these things again I build a transgressor myself

1 Thessalonians 5:11 V-PMA-2P
GRK: ἀλλήλους καὶ οἰκοδομεῖτε εἷς τὸν
NAS: one another and build up one
KJV: and edify one
INT: one another and build up one

1 Peter 2:5 V-PIM/P-2P
GRK: λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε οἶκος πνευματικὸς
KJV: stones, are built up a spiritual
INT: stones living are being built up a house spiritual

1 Peter 2:7 V-PPA-NMP
GRK: ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη
NAS: WHICH THE BUILDERS REJECTED,
KJV: which the builders disallowed,
INT: rejected those building this became

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page