οἰκίαν
Englishman's Concordance
οἰκίαν (oikian) — 41 Occurrences

Matthew 2:11 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ
NAS: coming into the house they saw
KJV: into the house, they saw
INT: into the house they found the

Matthew 7:24 N-AFS
GRK: αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν
NAS: who built his house on the rock.
KJV: built his house upon a rock:
INT: his house upon the

Matthew 7:26 N-AFS
GRK: αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν
NAS: who built his house on the sand.
KJV: built his house upon the sand:
INT: of him the house upon the

Matthew 8:14 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου εἶδεν
NAS: into Peter's home, He saw
KJV: into Peter's house, he saw his
INT: to the house of Peter he saw

Matthew 9:23 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος
NAS: into the official's house, and saw
KJV: into the ruler's house, and saw
INT: into the house of the ruler

Matthew 9:28 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ
NAS: He entered the house, the blind men
KJV: into the house, the blind men
INT: into the house came to him

Matthew 10:12 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν ἀσπάσασθε αὐτήν
NAS: As you enter the house, give it your greeting.
KJV: when ye come into an house, salute it.
INT: into the house greet it

Matthew 12:29 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ
NAS: man's house and carry off
KJV: into a strong man's house, and spoil
INT: into the house of the strong [man]

Matthew 12:29 N-AFS
GRK: τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει
NAS: he will plunder his house.
KJV: he will spoil his house.
INT: then the house of him he will plunder

Matthew 13:36 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν Καὶ προσῆλθον
NAS: and went into the house. And His disciples
KJV: and went into the house: and his
INT: into the house and came

Matthew 17:25 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν προέφθασεν αὐτὸν
NAS: And when he came into the house, Jesus
KJV: into the house, Jesus
INT: into the house anticipated him

Matthew 24:43 N-AFS
GRK: διορυχθῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ
NAS: and would not have allowed his house to be broken
KJV: his house to be broken up.
INT: to be dug through the house of him

Mark 1:29 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ
NAS: they came into the house of Simon
KJV: into the house of Simon
INT: into the house of Simon and

Mark 3:27 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ
NAS: man's house and plunder
KJV: a strong man's house, and spoil
INT: into the house of the strong man

Mark 3:27 N-AFS
GRK: τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει
NAS: and then he will plunder his house.
KJV: he will spoil his house.
INT: then the house of him he will plunder

Mark 6:10 N-AFS
GRK: εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν ἐκεῖ μένετε
NAS: you enter a house, stay
KJV: ye enter into an house, there abide
INT: you enter into a house there remain

Mark 7:24 N-AFS
GRK: εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα ἤθελεν
NAS: . And when He had entered a house, He wanted
KJV: into an house, and would have
INT: having entered into house no one he wished

Mark 10:10 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν πάλιν οἱ
NAS: In the house the disciples
KJV: And in the house his disciples
INT: in the house again the

Mark 10:29 N-AFS
GRK: ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ ἀδελφοὺς
NAS: who has left house or brothers
KJV: that hath left house, or brethren,
INT: who has left house or brothers

Mark 13:34 N-AFS
GRK: ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ
NAS: [who] upon leaving his house and putting
KJV: who left his house, and gave
INT: having left the house of him and

Luke 4:38 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος πενθερὰ
NAS: and entered Simon's home. Now Simon's
KJV: into Simon's house. And Simon's
INT: into the house of Simon [the] mother-in-law

Luke 6:48 N-AFS
GRK: ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῦντι οἰκίαν ὃς ἔσκαψεν
NAS: a man building a house, who dug
KJV: which built an house, and digged
INT: to a man building a house who dug

Luke 6:49 N-AFS
GRK: ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι οἰκίαν ἐπὶ τὴν
NAS: who built a house on the ground
KJV: built an house upon
INT: to a man having built a house on the

Luke 7:44 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν ὕδωρ μοι
NAS: I entered your house; you gave
KJV: into thine house, thou gavest me no
INT: into the house water of me

Luke 8:51 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν οὐκ ἀφῆκεν
NAS: When He came to the house, He did not allow
KJV: into the house, he suffered
INT: into the house not he did allow

Luke 9:4 N-AFS
GRK: ἣν ἂν οἰκίαν εἰσέλθητε ἐκεῖ
NAS: Whatever house you enter, stay
KJV: And whatsoever house ye enter into,
INT: whatever anyhow house you might enter there

Luke 10:5 N-AFS
GRK: ἂν εἰσέλθητε οἰκίαν πρῶτον λέγετε
NAS: Whatever house you enter, first
KJV: into whatsoever house ye enter, first
INT: anyhow you might enter house first say

Luke 10:7 N-AFS
GRK: οἰκίας εἰς οἰκίαν
NAS: from house to house.
KJV: house to house.
INT: house to house

Luke 10:38 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν
NAS: Martha welcomed Him into her home.
INT: into the home

Luke 15:8 N-AFS
GRK: σαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ ζητεῖ
NAS: and sweep the house and search
KJV: and sweep the house, and seek
INT: sweeps the house and seeks

Luke 18:29 N-AFS
GRK: ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ γυναῖκα
NAS: who has left house or wife
KJV: that hath left house, or parents,
INT: who has left house or wife

Luke 22:10 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν εἰς ἣν
NAS: follow him into the house that he enters.
KJV: into the house where
INT: into the house to that

Luke 22:54 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἀρχιερέως
NAS: Him [away] and brought Him to the house of the high priest;
INT: into the house of the high priest

Acts 9:17 N-AFS
GRK: εἰς τὴν οἰκίαν καὶ ἐπιθεὶς
NAS: and entered the house, and after laying
KJV: entered into the house; and putting
INT: into the house and having laid

Acts 10:17 N-AFS
GRK: διερωτήσαντες τὴν οἰκίαν τοῦ Σίμωνος
NAS: for Simon's house, appeared
KJV: for Simon's house, and stood
INT: having inquired for the house of Simon

Acts 11:11 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἐν ᾗ
NAS: appeared at the house in which
KJV: come unto the house where I was,
INT: at the house in which

Acts 12:12 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν οἰκίαν τῆς Μαρίας
NAS: [this], he went to the house of Mary,
KJV: to the house of Mary
INT: to the house of Mary

Acts 18:7 N-AFS
GRK: εἰσῆλθεν εἰς οἰκίαν τινὸς ὀνόματι
NAS: and went to the house of a man
KJV: a certain [man's] house, named
INT: he came to [the] house of a certain one by name

1 Corinthians 16:15 N-AFS
GRK: οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ ὅτι
NAS: (you know the household of Stephanas,
KJV: (ye know the house of Stephanas,
INT: you know the house of Stephanas that

2 Corinthians 5:1 N-AFS
GRK: θεοῦ ἔχομεν οἰκίαν ἀχειροποίητον αἰώνιον
KJV: God, an house not made with hands,
INT: God we have a house not made with hands eternal

2 John 1:10 N-AFS
GRK: αὐτὸν εἰς οἰκίαν καὶ χαίρειν
NAS: do not receive him into [your] house, and do not give
KJV: not into [your] house, neither bid
INT: him into [the] house and hail

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page