3664. ὅμοιος (homoios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3664. ὅμοιος (homoios) — 45 Occurrences

Matthew 11:16 Adj-NNP
GRK: γενεὰν ταύτην ὁμοία ἐστὶν παιδίοις
NAS: generation? It is like children
KJV: It is like unto children
INT: generation this like it is to little children

Matthew 13:31 Adj-NFS
GRK: αὐτοῖς λέγων Ὁμοία ἐστὶν ἡ
NAS: of heaven is like a mustard
KJV: is like to a grain
INT: them saying Like is the

Matthew 13:33 Adj-NFS
GRK: ἐλάλησεν αὐτοῖς Ὁμοία ἐστὶν ἡ
NAS: of heaven is like leaven,
KJV: of heaven is like unto leaven, which
INT: spoke he to them Like is the

Matthew 13:44 Adj-NFS
GRK: Ὁμοία ἐστὶν ἡ
NAS: of heaven is like a treasure
KJV: of heaven is like unto treasure hid
INT: like is the

Matthew 13:45 Adj-NFS
GRK: Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ
NAS: of heaven is like a merchant
KJV: of heaven is like unto a merchant man,
INT: Again like is the

Matthew 13:47 Adj-NFS
GRK: Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ
NAS: of heaven is like a dragnet
KJV: is like unto a net,
INT: Again like is the

Matthew 13:52 Adj-NMS
GRK: τῶν οὐρανῶν ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ
NAS: of heaven is like a head of a household,
KJV: is like unto a man
INT: of the heavens like is to a man

Matthew 20:1 Adj-NFS
GRK: Ὁμοία γάρ ἐστιν
NAS: of heaven is like a landowner
KJV: is like unto a man
INT: like indeed is

Matthew 22:39 Adj-NFS
GRK: δευτέρα δὲ ὁμοία αὕτη Ἀγαπήσεις
NAS: The second is like it, 'YOU SHALL LOVE
KJV: the second [is] like unto it,
INT: [the] second moreover [is] like it You will love

Luke 6:47 Adj-NMS
GRK: τίνι ἐστὶν ὅμοιος
NAS: you whom he is like:
KJV: to whom he is like:
INT: whom he is like

Luke 6:48 Adj-NMS
GRK: ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ
NAS: he is like a man building
KJV: He is like a man which
INT: Like he is to a man

Luke 6:49 Adj-NMS
GRK: μὴ ποιήσας ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ
NAS: and has not acted [accordingly], is like a man
KJV: not, is like a man that without
INT: not having done like is to a man

Luke 7:31 Adj-NMP
GRK: τίνι εἰσὶν ὅμοιοι
NAS: generation, and what are they like?
KJV: to what are they like?
INT: to what are they like

Luke 7:32 Adj-NMP
GRK: ὅμοιοί εἰσιν παιδίοις
NAS: They are like children who sit
KJV: They are like unto children sitting
INT: Like are they to little children

Luke 12:36 Adj-NMP
GRK: καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις
NAS: Be like men who are waiting
KJV: ye yourselves like unto men
INT: and you like to men waiting for

Luke 13:18 Adj-NFS
GRK: οὖν Τίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ
NAS: of God like, and to what
KJV: the kingdom of God like? and whereunto
INT: moreover To what like is the

Luke 13:19 Adj-NFS
GRK: ὁμοία ἐστὶν κόκκῳ
NAS: It is like a mustard seed,
KJV: It is like a grain of mustard seed,
INT: Like it is to a grain

Luke 13:21 Adj-NFS
GRK: ὁμοία ἐστὶν ζύμῃ
NAS: It is like leaven, which
KJV: It is like leaven, which
INT: Like it is to leaven

John 8:55 Adj-NMS
GRK: αὐτόν ἔσομαι ὅμοιος ὑμῖν ψεύστης
NAS: Him, I will be a liar like you, but I do know
KJV: I shall be a liar like unto you: but
INT: him I will be like you a liar

John 9:9 Adj-NMS
GRK: Οὐχί ἀλλὰ ὅμοιος αὐτῷ ἐστίν
NAS: No, but he is like him. He kept saying,
KJV: [said], He is like him: [but] he
INT: no but Like him he is

Acts 17:29 Adj-AMS
GRK: θεῖον εἶναι ὅμοιον
NAS: that the Divine Nature is like gold
KJV: that the Godhead is like unto gold, or
INT: divine to be like

Galatians 5:21 Adj-NNP
GRK: καὶ τὰ ὅμοια τούτοις ἃ
NAS: carousing, and things like these,
KJV: and such like: of the which I tell
INT: and things like these as to which

1 John 3:2 Adj-NMP
GRK: ἐὰν φανερωθῇ ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα
NAS: He appears, we will be like Him, because
KJV: we shall be like him;
INT: if he appears like him we will be

Jude 1:7 Adj-AMS
GRK: πόλεις τὸν ὅμοιον τρόπον τούτοις
NAS: around them, since they in the same way
KJV: them in like manner,
INT: cities in like manner with them

Revelation 1:13 Adj-AMS
GRK: τῶν λυχνιῶν ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου
NAS: of the lampstands [I saw] one like a son
KJV: candlesticks [one] like unto the Son
INT: of the lampstands [one] like [a] Son of man

Revelation 1:15 Adj-NMP
GRK: πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ ὡς
NAS: His feet [were] like burnished bronze,
KJV: his feet like unto fine brass, as
INT: feet of him like fine brass as

Revelation 2:18 Adj-NMP
GRK: πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ
NAS: and His feet are like burnished bronze,
KJV: his feet [are] like fine brass;
INT: feet of him like fine brass

Revelation 4:3 Adj-NMS
GRK: ὁ καθήμενος ὅμοιος ὁράσει λίθῳ
NAS: And He who was sitting [was] like a jasper
KJV: was to look upon like a jasper and
INT: he who [was] sitting like in appearance to a stone

Revelation 4:3 Adj-NMS
GRK: τοῦ θρόνου ὅμοιος ὁράσει σμαραγδίνῳ
NAS: the throne, like an emerald
KJV: in sight like unto an emerald.
INT: the throne like in appearance to an emerald

Revelation 4:6 Adj-NFS
GRK: θάλασσα ὑαλίνη ὁμοία κρυστάλλῳ καὶ
NAS: of glass, like crystal;
KJV: of glass like unto crystal:
INT: a sea glass like crystal And

Revelation 4:7 Adj-NNS
GRK: τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι καὶ
NAS: creature [was] like a lion,
KJV: the first beast [was] like a lion, and
INT: first [was] like a lion and

Revelation 4:7 Adj-NNS
GRK: δεύτερον ζῷον ὅμοιον μόσχῳ καὶ
NAS: creature like a calf,
KJV: the second beast like a calf, and
INT: second living creature like a calf and

Revelation 4:7 Adj-NNS
GRK: τέταρτον ζῷον ὅμοιον ἀετῷ πετομένῳ
NAS: creature [was] like a flying
KJV: beast [was] like a flying
INT: fourth living creature like eagle a flying

Revelation 9:7 Adj-NNP
GRK: τῶν ἀκρίδων ὅμοια ἵπποις ἡτοιμασμένοις
NAS: of the locusts was like horses
KJV: of the locusts [were] like unto horses
INT: of the locusts [were] like to horses prepared

Revelation 9:7 Adj-NMP
GRK: ὡς στέφανοι ὅμοιοι χρυσῷ καὶ
NAS: to be crowns like gold,
KJV: crowns like gold,
INT: as crowns like gold and

Revelation 9:10 Adj-AFP
GRK: ἔχουσιν οὐρὰς ὁμοίας σκορπίοις καὶ
NAS: tails like scorpions,
KJV: tails like unto scorpions,
INT: they have tails like scorpions and

Revelation 9:19 Adj-NFP
GRK: οὐραὶ αὐτῶν ὅμοιαι ὄφεσιν ἔχουσαι
NAS: for their tails are like serpents
KJV: tails [were] like unto serpents,
INT: tails of them [are] like serpents having

Revelation 11:1 Adj-NMS
GRK: μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ λέγων
NAS: me a measuring rod like a staff;
KJV: me a reed like unto a rod: and
INT: to me a reed like a staff saying

Revelation 13:2 Adj-NNS
GRK: εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει καὶ
NAS: I saw was like a leopard,
KJV: I saw was like unto a leopard, and
INT: I saw was like to a leopard and

Revelation 13:4 Adj-NMS
GRK: λέγοντες Τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ
NAS: Who is like the beast,
KJV: Who [is] like unto the beast?
INT: saying Who [is] like to the beast

Revelation 13:11 Adj-ANP
GRK: κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ καὶ
NAS: two horns like a lamb and he spoke
KJV: two horns like a lamb, and
INT: horns two like to a lamb and

Revelation 14:14 Adj-AMS
GRK: νεφέλην καθήμενον ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου
NAS: on the cloud [was] one like a son
KJV: [one] sat like unto the Son
INT: cloud [one] sitting like [a] son of man

Revelation 18:18 Adj-NFS
GRK: λέγοντες Τίς ὁμοία τῇ πόλει
NAS: What [city] is like the great
KJV: What [city is] like unto this great
INT: saying What [city is] like to the city

Revelation 21:11 Adj-NMS
GRK: φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ
NAS: Her brilliance was like a very costly
KJV: light [was] like unto a stone
INT: radiance of it [was] like a stone most precious

Revelation 21:18 Adj-NNS
GRK: χρυσίον καθαρὸν ὅμοιον ὑάλῳ καθαρῷ
NAS: was pure gold, like clear glass.
KJV: gold, like unto clear
INT: gold pure like glass pure

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page