ὀφείλει
Englishman's Concordance
ὀφείλει (opheilei) — 11 Occurrences

Matthew 23:16 V-PIA-3S
GRK: τοῦ ναοῦ ὀφείλει
NAS: of the temple is obligated.'
KJV: of the temple, he is a debtor!
INT: of the temple is bound by his oath

Matthew 23:18 V-PIA-3S
GRK: ἐπάνω αὐτοῦ ὀφείλει
NAS: by the offering on it, he is obligated.'
KJV: that is upon it, he is guilty.
INT: upon it is bound by his oath

John 19:7 V-PIA-3S
GRK: τὸν νόμον ὀφείλει ἀποθανεῖν ὅτι
NAS: and by that law He ought to die
KJV: our law he ought to die, because
INT: the law he ought to die because

1 Corinthians 7:36 V-PIA-3S
GRK: καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι ὃ
NAS: she is past her youth, and if it must be so,
KJV: and need so
INT: and so it ought to be what

1 Corinthians 9:10 V-PIA-3S
GRK: ἐγράφη ὅτι ὀφείλει ἐπ' ἐλπίδι
NAS: the plowman ought to plow
KJV: that he that ploweth should plow in
INT: it was written that ought in order that hope

1 Corinthians 11:7 V-PIA-3S
GRK: γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν
NAS: For a man ought not to have his head
KJV: a man indeed ought not to cover
INT: indeed not ought to have concealed the

1 Corinthians 11:10 V-PIA-3S
GRK: διὰ τοῦτο ὀφείλει ἡ γυνὴ
NAS: the woman ought to have
KJV: For this cause ought the woman to have
INT: Because of this ought the woman

2 Corinthians 12:14 V-PIA-3S
GRK: οὐ γὰρ ὀφείλει τὰ τέκνα
NAS: but you; for children are not responsible to save
KJV: for the children ought not to lay up
INT: not indeed ought the children

Philemon 1:18 V-PIA-3S
GRK: σε ἢ ὀφείλει τοῦτο ἐμοὶ
NAS: or owes you anything,
KJV: thee, or oweth [thee] ought, put
INT: you or owes this to me

Hebrews 5:3 V-PIA-3S
GRK: δι' αὐτὴν ὀφείλει καθὼς περὶ
NAS: and because of it he is obligated to offer
KJV: by reason hereof he ought, as for
INT: on account of this he is obligated even as for

1 John 2:6 V-PIA-3S
GRK: αὐτῷ μένειν ὀφείλει καθὼς ἐκεῖνος
NAS: he abides in Him ought himself
KJV: in him ought himself also
INT: him [he] abides ought even as he

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page