ὀφείλομεν
Englishman's Concordance
ὀφείλομεν (opheilomen) — 7 Occurrences

Acts 17:29 V-PIA-1P
GRK: θεοῦ οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν χρυσῷ
NAS: of God, we ought not to think
KJV: of God, we ought not
INT: of God not we ought to think to gold

Romans 15:1 V-PIA-1P
GRK: Ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς
NAS: we who are strong ought to bear
KJV: that are strong ought to bear
INT: we ought moreover we

2 Thessalonians 1:3 V-PIA-1P
GRK: Εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τῷ θεῷ
NAS: We ought always to give thanks
KJV: We are bound to thank God
INT: To thank we ought God

2 Thessalonians 2:13 V-PIA-1P
GRK: Ἡμεῖς δὲ ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τῷ
NAS: But we should always give thanks
KJV: But we are bound to give thanks alway
INT: we moreover ought to give thanks

1 John 3:16 V-PIA-1P
GRK: καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν
NAS: His life for us; and we ought to lay down
KJV: and we ought to lay down [our] lives
INT: and we ought for the

1 John 4:11 V-PIA-1P
GRK: καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾷν
NAS: us, we also ought to love
KJV: us, we ought also to love
INT: also we ought one another to love

3 John 1:8 V-PIA-1P
GRK: ἡμεῖς οὖν ὀφείλομεν ὑπολαμβάνειν τοὺς
NAS: Therefore we ought to support
KJV: We therefore ought to receive such,
INT: We therefore ought to receive

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page