ὀφειλέτης
Englishman's Concordance
ὀφειλέτης (opheiletēs) — 3 Occurrences

Matthew 18:24 N-NMS
GRK: εἷς αὐτῷ ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων
NAS: [them], one who owed him ten thousand
KJV: unto him, which owed him
INT: one to him a debtor of ten thousand talents

Romans 1:14 N-NMS
GRK: καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί
NAS: I am under obligation both to Greeks
KJV: I am debtor both to the Greeks,
INT: and foolish a debtor I am

Galatians 5:3 N-NMS
GRK: περιτεμνομένῳ ὅτι ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον
NAS: who receives circumcision, that he is under obligation to keep
KJV: that he is a debtor to do the whole
INT: being circumcised that a debtor he is all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page