ὄρους
Englishman's Concordance
ὄρους (orous) — 12 Occurrences

Matthew 5:14 N-GNS
GRK: κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη
NAS: A city set on a hill cannot be hidden;
KJV: that is set on an hill cannot be hid.
INT: to be hidden on a hill set

Matthew 8:1 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ ὄρους ἠκολούθησαν αὐτῷ
NAS: When Jesus came down from the mountain, large
KJV: from the mountain, great
INT: from the mountain followed him

Matthew 17:9 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ ὄρους ἐνετείλατο αὐτοῖς
NAS: As they were coming down from the mountain, Jesus
KJV: from the mountain, Jesus
INT: from the mountain instructed them

Matthew 24:3 N-GNS
GRK: ἐπὶ τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν
NAS: As He was sitting on the Mount of Olives,
KJV: upon the mount of Olives,
INT: upon the mount of Olives

Mark 9:9 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ ὄρους διεστείλατο αὐτοῖς
NAS: As they were coming down from the mountain, He gave them orders
KJV: from the mountain, he charged
INT: from the mountain he instructed them

Luke 4:29 N-GNS
GRK: ὀφρύος τοῦ ὄρους ἐφ' οὗ
NAS: Him to the brow of the hill on which
KJV: the brow of the hill whereon
INT: brow of the hill upon which

Luke 9:37 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ ὄρους συνήντησεν αὐτῷ
NAS: down from the mountain, a large
KJV: from the hill, much
INT: from the mountain met him

Luke 19:37 N-GNS
GRK: καταβάσει τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν
NAS: the descent of the Mount of Olives,
KJV: the descent of the mount of Olives,
INT: descent of the mount of Olives

Acts 1:12 N-GNS
GRK: Ἰερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου
NAS: to Jerusalem from the mount called
KJV: from the mount called
INT: Jerusalem from [the] mount called

Acts 7:30 N-GNS
GRK: ἐρήμῳ τοῦ ὄρους Σινὰ ἄγγελος
NAS: TO HIM IN THE WILDERNESS OF MOUNT Sinai,
KJV: the wilderness of mount Sina
INT: wilderness of the Mount Sinai an angel

Galatians 4:24 N-GNS
GRK: μὲν ἀπὸ ὄρους Σινά εἰς
NAS: one [proceeding] from Mount Sinai
KJV: from the mount Sinai,
INT: indeed from mount Sinai to

Hebrews 12:20 N-GNS
GRK: θίγῃ τοῦ ὄρους λιθοβοληθήσεται
NAS: TOUCHES THE MOUNTAIN, IT WILL BE STONED.
KJV: touch the mountain, it shall be stoned,
INT: should touch the mountain it will be stoned

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page