παιδίσκη
Englishman's Concordance
παιδίσκη (paidiskē) — 5 Occurrences

Matthew 26:69 N-NFS
GRK: αὐτῷ μία παιδίσκη λέγουσα Καὶ
NAS: in the courtyard, and a servant-girl came
KJV: and a damsel came unto him,
INT: to him one servant girl saying Also

Mark 14:69 N-NFS
GRK: καὶ ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν
NAS: The servant-girl saw him, and began
KJV: And a maid saw him
INT: And the servant girl having seen him

Luke 22:56 N-NFS
GRK: δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις καθήμενον
NAS: And a servant-girl, seeing
KJV: But a certain maid beheld him
INT: moreover him a servant girl certain sitting

John 18:17 N-NFS
GRK: Πέτρῳ ἡ παιδίσκη ἡ θυρωρός
NAS: Then the slave-girl who kept the door
KJV: saith the damsel that kept the door
INT: to Peter the servant girl the doorkeeper

Acts 12:13 N-NFS
GRK: πυλῶνος προσῆλθεν παιδίσκη ὑπακοῦσαι ὀνόματι
NAS: of the gate, a servant-girl named
KJV: of the gate, a damsel came
INT: gate came a girl to listen by name

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page