φησιν
Englishman's Concordance
φησιν (phēsin) — 18 Occurrences

Matthew 13:29 V-PI-3S
GRK: ὁ δέ φησιν Οὔ μή
NAS: But he said, 'No;
KJV: But he said, Nay; lest
INT: moreover he said No not

Matthew 14:8 V-PI-3S
GRK: Δός μοι φησίν ὧδε ἐπὶ
NAS: by her mother, she said, Give
KJV: her mother, said, Give me
INT: Give me she says here upon

Luke 7:40 V-PI-3S
GRK: Διδάσκαλε εἰπέ φησίν
NAS: to say to you. And he replied, Say
KJV: And he saith, Master,
INT: Teacher say [it] he says

John 18:29 V-PI-3S
GRK: αὐτοὺς καί φησιν Τίνα κατηγορίαν
NAS: went out to them and said, What
INT: them and said What accusation

Acts 2:38 V-PIA-3S
GRK: αὐτούς Μετανοήσατε φησίν καὶ βαπτισθήτω
INT: them Repent said and be baptized

Acts 8:36 V-PI-3S
GRK: ὕδωρ καί φησιν ὁ εὐνοῦχος
NAS: and the eunuch said, Look!
KJV: the eunuch said, See,
INT: water and says the eunuch

Acts 10:31 V-PI-3S
GRK: καί φησίν Κορνήλιε εἰσηκούσθη
NAS: and he said, 'Cornelius, your prayer
KJV: And said, Cornelius, thy
INT: and said Cornelius was heard

Acts 19:35 V-PI-3S
GRK: ὁ γραμματεύς φησιν Ἄνδρες Ἐφέσιοι
NAS: the town clerk said, Men
KJV: the people, he said, [Ye] men
INT: the town clerk says Men Ephesians

Acts 22:2 V-PI-3S
GRK: ἡσυχίαν καί φησιν
NAS: even more quiet; and he said,
KJV: silence: and he saith,)
INT: quiet and he says

Acts 23:18 V-PI-3S
GRK: χιλίαρχον καί φησιν Ὁ δέσμιος
NAS: him to the commander and said, Paul
KJV: and said, Paul
INT: chief captain and says The prisoner

Acts 25:5 V-PI-3S
GRK: ἐν ὑμῖν φησίν δυνατοὶ συνκαταβάντες
NAS: Therefore, he said, let the influential men
KJV: Let them therefore, said he, which among
INT: among you says he in power having gone down too

Acts 25:22 V-PI-3S
GRK: ἀκοῦσαι Αὔριον φησίν ἀκούσῃ αὐτοῦ
NAS: Tomorrow, he said, you shall hear
KJV: Then Agrippa said unto Festus,
INT: to hear tomorrow he says you will hear him

Acts 25:24 V-PI-3S
GRK: καί φησιν ὁ Φῆστος
NAS: Festus said, King Agrippa,
KJV: And Festus said, King Agrippa,
INT: And says Festus

Acts 26:24 V-PI-3S
GRK: τῇ φωνῇ φησίν Μαίνῃ Παῦλε
NAS: Festus said in a loud
KJV: Festus said with a loud
INT: voice said You are insane Paul

Acts 26:25 V-PI-3S
GRK: Οὐ μαίνομαι φησίν κράτιστε Φῆστε
NAS: But Paul said, I am not out of my mind,
KJV: But he said, I am not
INT: not I am insane says most noble Festus

1 Corinthians 6:16 V-PI-3S
GRK: Ἔσονται γάρ φησίν οἱ δύο
NAS: body [with her]? For He says, THE TWO
KJV: for two, saith he, shall be one
INT: will be indeed he says the two

2 Corinthians 10:10 V-PI-3S
GRK: ἐπιστολαὶ μέν φησίν βαρεῖαι καὶ
NAS: For they say, His letters are weighty
KJV: [his] letters, say they, [are] weighty
INT: letters indeed they say [are] weighty and

Hebrews 8:5 V-PI-3S
GRK: Ὅρα γάρ φησίν ποιήσεις πάντα
NAS: for, SEE, He says, THAT YOU MAKE
KJV: See, saith he, [that] thou make
INT: see indeed says he you make all things

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page