φωνεῖ
Englishman's Concordance
φωνεῖ (phōnei) — 7 Occurrences

Matthew 27:47 V-PIA-3S
GRK: ὅτι Ἠλίαν φωνεῖ οὗτος
NAS: This man is calling for Elijah.
KJV: This [man] calleth for Elias.
INT: Elijah calls this [man]

Mark 10:49 V-PIA-3S
GRK: Θάρσει ἔγειρε φωνεῖ σε
NAS: stand up! He is calling for you.
KJV: rise; he calleth thee.
INT: Take courage rise up he calls you

Mark 15:35 V-PIA-3S
GRK: Ἴδε Ἠλίαν φωνεῖ
NAS: Behold, He is calling for Elijah.
KJV: [it], said, Behold, he calleth Elias.
INT: Behold Elijah he calls

Luke 14:12 V-PMA-2S
GRK: δεῖπνον μὴ φώνει τοὺς φίλους
NAS: a dinner, do not invite your friends
KJV: or a supper, call not thy
INT: a supper not call friends

John 2:9 V-PIA-3S
GRK: τὸ ὕδωρ φωνεῖ τὸν νυμφίον
NAS: the headwaiter called the bridegroom,
KJV: the governor of the feast called the bridegroom,
INT: the water calls the bridegroom

John 10:3 V-PIA-3S
GRK: ἴδια πρόβατα φωνεῖ κατ' ὄνομα
NAS: his voice, and he calls his own
INT: own sheep he calls by name

John 11:28 V-PIA-3S
GRK: πάρεστιν καὶ φωνεῖ σε
NAS: is here and is calling for you.
KJV: is come, and calleth for thee.
INT: is come and calls you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page