φωνὴν
Englishman's Concordance
φωνὴν (phōnēn) — 40 Occurrences

Matthew 12:19 N-AFS
GRK: πλατείαις τὴν φωνὴν αὐτοῦ
NAS: HEAR HIS VOICE IN THE STREETS.
KJV: hear his voice in the streets.
INT: streets the voice of him

Mark 15:37 N-AFS
GRK: Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσεν
NAS: a loud cry, and breathed His last.
KJV: with a loud voice, and gave up the ghost.
INT: Jesus having uttered a cry loud breathed his last

Luke 3:22 N-AFS
GRK: αὐτόν καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ
NAS: a dove, and a voice came
KJV: him, and a voice came from
INT: him and a voice out of heaven

Luke 9:36 N-AFS
GRK: γενέσθαι τὴν φωνὴν εὑρέθη Ἰησοῦς
NAS: And when the voice had spoken, Jesus
KJV: And when the voice was past, Jesus
INT: occurred the voice was found Jesus

Luke 11:27 N-AFS
GRK: ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐκ
NAS: raised her voice and said
KJV: lifted up her voice, and said
INT: having lifted up a certain [her] voice woman from

Luke 17:13 N-AFS
GRK: αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες Ἰησοῦ
NAS: and they raised their voices, saying,
KJV: lifted up [their] voices, and said,
INT: they lifted up [their] voice saying Jesus

John 3:8 N-AFS
GRK: καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις
NAS: and you hear the sound of it, but do not know
KJV: thou hearest the sound thereof,
INT: and the sound of it you hear

John 3:29 N-AFS
GRK: διὰ τὴν φωνὴν τοῦ νυμφίου
NAS: of the bridegroom's voice. So
KJV: of the bridegroom's voice: this
INT: because of the voice of the bridegroom

John 5:37 N-AFS
GRK: ἐμοῦ οὔτε φωνὴν αὐτοῦ πώποτε
NAS: heard His voice at any time
KJV: heard his voice at any time, nor
INT: me Neither voice of him at any time

John 10:4 N-AFS
GRK: οἴδασιν τὴν φωνὴν αὐτοῦ
NAS: him because they know his voice.
KJV: they know his voice.
INT: they know the voice of him

John 10:5 N-AFS
GRK: ἀλλοτρίων τὴν φωνήν
NAS: they do not know the voice of strangers.
KJV: they know not the voice of strangers.
INT: of strangers the voice

Acts 2:14 N-AFS
GRK: ἐπῆρεν τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ
NAS: raised his voice and declared
KJV: lifted up his voice, and said
INT: lifted up the voice of him and

Acts 4:24 N-AFS
GRK: ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν πρὸς τὸν
NAS: [this], they lifted their voices to God
KJV: they lifted up their voice to
INT: with one accord they lifted up [their] voice to

Acts 9:4 N-AFS
GRK: γῆν ἤκουσεν φωνὴν λέγουσαν αὐτῷ
NAS: and heard a voice saying
KJV: and heard a voice saying
INT: ground he heard a voice saying to him

Acts 12:14 N-AFS
GRK: ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου
NAS: Peter's voice, because
KJV: Peter's voice, she opened
INT: having recognized the voice of Peter

Acts 14:11 N-AFS
GRK: ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν Λυκαονιστὶ
NAS: they raised their voice, saying
KJV: their voices, saying
INT: lifted up the voice of them in Lycaonian

Acts 22:9 N-AFS
GRK: τὴν δὲ φωνὴν οὐκ ἤκουσαν
NAS: but did not understand the voice of the One who was speaking
KJV: not the voice of him that spake
INT: the hoewever voice not did hear

Acts 22:14 N-AFS
GRK: καὶ ἀκοῦσαι φωνὴν ἐκ τοῦ
NAS: and to hear an utterance from His mouth.
KJV: and shouldest hear the voice of his
INT: and to hear a voice out of the

Acts 22:22 N-AFS
GRK: ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν λέγοντες
NAS: and [then] they raised their voices and said,
KJV: their voices, and said,
INT: lifted up the voice of them saying

Acts 26:14 N-AFS
GRK: γῆν ἤκουσα φωνὴν λέγουσαν πρός
NAS: I heard a voice saying
KJV: I heard a voice speaking
INT: ground I heard a voice saying to

1 Corinthians 14:7 N-AFS
GRK: τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα εἴτε
NAS: in producing a sound, if
KJV: giving sound, whether
INT: lifeless things a sound giving whether

1 Corinthians 14:8 N-AFS
GRK: ἄδηλον σάλπιγξ φωνὴν δῷ τίς
NAS: an indistinct sound, who
KJV: an uncertain sound, who
INT: an uncertain a trumpet sound gives who

Galatians 4:20 N-AFS
GRK: ἀλλάξαι τὴν φωνήν μου ὅτι
NAS: and to change my tone, for I am perplexed
KJV: my voice; for
INT: to change the tone of me for

2 Peter 1:18 N-AFS
GRK: ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν
NAS: heard this utterance made from heaven
KJV: And this voice which came from
INT: this voice we heard

Revelation 1:10 N-AFS
GRK: ὀπίσω μου φωνὴν μεγάλην ὡς
NAS: me a loud voice like
KJV: me a great voice, as of a trumpet,
INT: behind me a voice loud as

Revelation 1:12 N-AFS
GRK: βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλει
NAS: to see the voice that was speaking
KJV: I turned to see the voice that spake
INT: to see the voice which spoke

Revelation 5:11 N-AFS
GRK: καὶ ἤκουσα φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν
NAS: and I heard the voice of many
KJV: and I heard the voice of many angels
INT: and I heard [the] voice of angels many

Revelation 6:6 N-AFS
GRK: ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ
NAS: [something] like a voice in the center
KJV: And I heard a voice in the midst
INT: I heard like a voice in [the] midst

Revelation 6:7 N-AFS
GRK: τετάρτην ἤκουσα φωνὴν τοῦ τετάρτου
NAS: I heard the voice of the fourth
KJV: I heard the voice of the fourth
INT: fourth I heard [the] voice of the fourth

Revelation 9:13 N-AFS
GRK: καὶ ἤκουσα φωνὴν μίαν ἐκ
NAS: and I heard a voice from the four
KJV: I heard a voice from the four
INT: and I heard voice one from

Revelation 10:4 N-AFS
GRK: καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ
NAS: and I heard a voice from heaven
KJV: their voices, I was about
INT: but I heard a voice out of

Revelation 12:10 N-AFS
GRK: καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν
NAS: a loud voice in heaven,
KJV: I heard a loud voice saying in
INT: And I heard a voice great in

Revelation 14:2 N-AFS
GRK: καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ
NAS: And I heard a voice from heaven, like
KJV: And I heard a voice from heaven,
INT: And I heard a voice out of

Revelation 14:2 N-AFS
GRK: οὐρανοῦ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν
NAS: like the sound of many
KJV: heaven, as the voice of many waters,
INT: heaven as a voice of waters many

Revelation 14:2 N-AFS
GRK: καὶ ὡς φωνὴν βροντῆς μεγάλης
NAS: and like the sound of loud
KJV: and as the voice of a great thunder:
INT: and as a voice of thunder great

Revelation 18:4 N-AFS
GRK: ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ
NAS: another voice from heaven,
KJV: I heard another voice from heaven,
INT: I heard another voice out of

Revelation 19:1 N-AFS
GRK: ἤκουσα ὡς φωνὴν μεγάλην ὄχλου
NAS: a loud voice of a great
KJV: I heard a great voice of much people
INT: I heard like a voice loud of a multitude

Revelation 19:6 N-AFS
GRK: ἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ
NAS: [something] like the voice of a great
KJV: as it were the voice of a great
INT: I heard as a voice of a multitude great

Revelation 19:6 N-AFS
GRK: καὶ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν
NAS: and like the sound of many
KJV: and as the voice of many waters,
INT: and as a voice of waters many

Revelation 19:6 N-AFS
GRK: καὶ ὡς φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν
NAS: and like the sound of mighty
KJV: as the voice of mighty
INT: and as a voice of thunders strong

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page