φῶς
Englishman's Concordance
φῶς (phōs) — 48 Occurrences

Matthew 4:16 N-ANS
GRK: ἐν σκότει φῶς εἶδεν μέγα
NAS: A GREAT LIGHT, AND THOSE
KJV: saw great light; and to them which
INT: in darkness a light have seen great

Matthew 4:16 N-NNS
GRK: σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς
NAS: OF DEATH, UPON THEM A LIGHT DAWNED.
KJV: shadow of death light is sprung up.
INT: shadow of death a light has dawned on them

Matthew 5:14 N-NNS
GRK: ἐστὲ τὸ φῶς τοῦ κόσμου
NAS: You are the light of the world.
KJV: Ye are the light of the world. A city
INT: are the light of the world

Matthew 5:16 N-NNS
GRK: λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν
NAS: Let your light shine before
KJV: Let your light so shine
INT: let shine the light of you before

Matthew 6:23 N-NNS
GRK: οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν
NAS: then the light that is in you is darkness,
KJV: If therefore the light that is in
INT: therefore the light that [is] in

Matthew 17:2 N-NNS
GRK: ὡς τὸ φῶς
NAS: became as white as light.
KJV: white as the light.
INT: as the light

Mark 14:54 N-ANS
GRK: πρὸς τὸ φῶς
NAS: and warming himself at the fire.
KJV: warmed himself at the fire.
INT: at the fire

Luke 2:32 N-NNS
GRK: φῶς εἰς ἀποκάλυψιν
NAS: A LIGHT OF REVELATION TO THE GENTILES,
KJV: A light to lighten
INT: a light for revelation

Luke 8:16 N-ANS
GRK: βλέπωσιν τὸ φῶς
NAS: who come in may see the light.
KJV: they which enter in may see the light.
INT: might see the light

Luke 11:33 N-ANS
GRK: εἰσπορευόμενοι τὸ φῶς βλέπωσιν
INT: enter in the light might see

Luke 11:35 N-NNS
GRK: μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν
NAS: watch out that the light in you is not darkness.
KJV: therefore that the light which
INT: lest the light that [is] in

Luke 22:56 N-ANS
GRK: πρὸς τὸ φῶς καὶ ἀτενίσασα
NAS: him as he sat in the firelight and looking intently
KJV: by the fire, and
INT: by the light and having looked intently on

John 1:4 N-NNS
GRK: ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων
NAS: and the life was the Light of men.
KJV: the life was the light of men.
INT: was the light of men

John 1:5 N-NNS
GRK: καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ
NAS: The Light shines in the darkness,
KJV: And the light shineth in
INT: And the light in the

John 1:8 N-NNS
GRK: ἐκεῖνος τὸ φῶς ἀλλ' ἵνα
NAS: He was not the Light, but [he came] to testify
KJV: not that Light, but [was sent] to
INT: he the light but that

John 1:9 N-NNS
GRK: Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν
NAS: There was the true Light which, coming
KJV: the true Light, which
INT: Was the light true

John 3:19 N-NNS
GRK: ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς
NAS: is the judgment, that the Light has come
KJV: that light is come
INT: that light has come into

John 3:19 N-ANS
GRK: ἢ τὸ φῶς ἦν γὰρ
NAS: than the Light, for their deeds
KJV: rather than light, because their
INT: than the light were indeed

John 3:20 N-ANS
GRK: μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ
NAS: hates the Light, and does not come
KJV: evil hateth the light, neither cometh
INT: hates the light and not

John 3:20 N-ANS
GRK: πρὸς τὸ φῶς ἵνα μὴ
NAS: and does not come to the Light for fear
KJV: cometh to the light, lest his
INT: to the light that not

John 3:21 N-ANS
GRK: πρὸς τὸ φῶς ἵνα φανερωθῇ
NAS: comes to the Light, so
KJV: cometh to the light, that his
INT: to the light that might appear

John 8:12 N-NNS
GRK: εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου
NAS: I am the Light of the world;
KJV: am the light of the world:
INT: am the light of the world

John 8:12 N-ANS
GRK: ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς
NAS: but will have the Light of life.
KJV: but shall have the light of life.
INT: will have the light of life

John 9:5 N-NNS
GRK: κόσμῳ ὦ φῶς εἰμὶ τοῦ
NAS: I am the Light of the world.
KJV: I am the light of the world.
INT: world I might be [the] light I am of the

John 11:9 N-ANS
GRK: ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου
NAS: he sees the light of this
KJV: he seeth the light of this
INT: because the light the world

John 11:10 N-NNS
GRK: ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν
NAS: because the light is not in him.
KJV: there is no light in him.
INT: because the light not is

John 12:35 N-NNS
GRK: χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν
NAS: longer the Light is among
KJV: while is the light with you.
INT: while the light with you

John 12:35 N-ANS
GRK: ὡς τὸ φῶς ἔχετε ἵνα
NAS: you have the Light, so
KJV: while ye have the light, lest darkness
INT: while the light you have that

John 12:36 N-ANS
GRK: ὡς τὸ φῶς ἔχετε πιστεύετε
NAS: you have the Light, believe
KJV: While ye have light, believe in
INT: while the light you have believe

John 12:36 N-ANS
GRK: εἰς τὸ φῶς ἵνα υἱοὶ
NAS: believe in the Light, so
KJV: believe in the light, that ye may be
INT: in the light that sons

John 12:46 N-ANS
GRK: ἐγὼ φῶς εἰς τὸν
NAS: I have come [as] Light into the world,
KJV: I am come a light into the world,
INT: I a light into the

Acts 9:3 N-NNS
GRK: αὐτὸν περιήστραψεν φῶς ἐκ τοῦ
NAS: and suddenly a light from heaven
KJV: him a light from
INT: him shone around about a light from

Acts 12:7 N-NNS
GRK: ἐπέστη καὶ φῶς ἔλαμψεν ἐν
NAS: suddenly appeared and a light shone
KJV: came upon [him], and a light shined in
INT: stood by and a light shone in

Acts 13:47 N-ANS
GRK: σε εἰς φῶς ἐθνῶν τοῦ
NAS: us, 'I HAVE PLACED YOU AS A LIGHT FOR THE GENTILES,
KJV: to be a light of the Gentiles,
INT: you for a light of [the] Gentiles [that]

Acts 22:6 N-NNS
GRK: οὐρανοῦ περιαστράψαι φῶς ἱκανὸν περὶ
NAS: a very bright light suddenly
KJV: heaven a great light round about
INT: heaven shone a light great around

Acts 22:9 N-ANS
GRK: τὸ μὲν φῶς ἐθεάσαντο τὴν
NAS: were with me saw the light, to be sure,
KJV: saw indeed the light, and were
INT: the indeed light beheld the

Acts 26:13 N-ANS
GRK: περιλάμψαν με φῶς καὶ τοὺς
NAS: on the way a light from heaven,
KJV: in the way a light from heaven, above
INT: having shone around about me a light and those

Acts 26:18 N-ANS
GRK: σκότους εἰς φῶς καὶ τῆς
NAS: from darkness to light and from the dominion
KJV: to light, and
INT: darkness to light and the

Acts 26:23 N-ANS
GRK: ἀναστάσεως νεκρῶν φῶς μέλλει καταγγέλλειν
NAS: to proclaim light both
KJV: shew light unto the people,
INT: resurrection of [the] dead light is about to preach

Romans 2:19 N-ANS
GRK: εἶναι τυφλῶν φῶς τῶν ἐν
NAS: to the blind, a light to those
KJV: of the blind, a light of them which are in
INT: are named of [the] blind a light of those in

2 Corinthians 4:6 N-ANS
GRK: Ἐκ σκότους φῶς λάμψει ὃς
NAS: who said, Light shall shine
KJV: commanded the light to shine
INT: out of darkness light to shine who

Ephesians 5:8 N-NNS
GRK: νῦν δὲ φῶς ἐν κυρίῳ
NAS: but now you are Light in the Lord;
KJV: but now [are ye] light in the Lord:
INT: now however light in [the] Lord

Ephesians 5:13 N-NNS
GRK: τὸ φανερούμενον φῶς ἐστίν
NAS: that becomes visible is light.
KJV: doth make manifest is light.
INT: that which makes manifest light is

1 Timothy 6:16 N-ANS
GRK: ἔχων ἀθανασίαν φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον
NAS: in unapproachable light, whom
KJV: dwelling in the light which no man
INT: has immortality in light dwelling unapproachable

1 Peter 2:9 N-ANS
GRK: θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς
NAS: into His marvelous light;
KJV: his marvellous light:
INT: marvelous of him light

1 John 1:5 N-NNS
GRK: ὁ θεὸς φῶς ἐστὶν καὶ
NAS: to you, that God is Light, and in Him there is no
KJV: God is light, and in
INT: God light is and

1 John 2:8 N-NNS
GRK: καὶ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν
NAS: and the true Light is already
KJV: and the true light now shineth.
INT: and the light true

Revelation 18:23 N-NNS
GRK: καὶ φῶς λύχνου οὐ
NAS: and the light of a lamp will not shine
KJV: And the light of a candle shall shine
INT: and light of lamp no

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page