πρεσβύτεροι
Englishman's Concordance
πρεσβύτεροι (presbyteroi) — 21 Occurrences

Matthew 21:23 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ
NAS: the chief priests and the elders of the people
KJV: and the elders of the people
INT: and the elders of the people

Matthew 26:3 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ
NAS: priests and the elders of the people
KJV: and the elders of the people,
INT: and the elders of the people

Matthew 26:57 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησαν
NAS: the scribes and the elders were gathered together.
KJV: and the elders were assembled.
INT: and the elders were assembled

Matthew 27:1 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ
NAS: the chief priests and the elders of the people
KJV: and elders of the people
INT: and the elders of the people

Matthew 27:20 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς
NAS: But the chief priests and the elders persuaded
KJV: and elders persuaded
INT: and the elders persuaded the

Mark 11:27 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πρεσβύτεροι
NAS: and the scribes and the elders came
KJV: the scribes, and the elders,
INT: and the elders

Mark 14:53 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ
NAS: the chief priests and the elders and the scribes
KJV: and the elders and
INT: and the elders and the

Acts 2:17 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνίοις
NAS: VISIONS, AND YOUR OLD MEN SHALL DREAM
KJV: and your old men shall dream dreams:
INT: and the elders of you dreams

Acts 4:8 Adj-VMP
GRK: λαοῦ καὶ πρεσβύτεροι
NAS: to them, Rulers and elders of the people,
KJV: of the people, and elders of Israel,
INT: people and elders

Acts 4:23 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πρεσβύτεροι εἶπαν
NAS: that the chief priests and the elders had said
KJV: and elders had said
INT: and the elders said

Acts 15:6 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἰδεῖν περὶ
NAS: The apostles and the elders came together
KJV: and elders came together
INT: and the elders to see about

Acts 15:23 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἀδελφοὶ τοῖς
NAS: and the brethren who are elders, to the brethren
KJV: The apostles and elders and brethren
INT: and the elders brothers to those

Acts 21:18 Adj-NMP
GRK: παρεγένοντο οἱ πρεσβύτεροι
NAS: and all the elders were present.
KJV: and all the elders were present.
INT: assembled the elders

Acts 25:15 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πρεσβύτεροι τῶν Ἰουδαίων
NAS: the chief priests and the elders of the Jews
KJV: and the elders of the Jews
INT: and the elders of the Jews

1 Timothy 5:17 Adj-NMP
GRK: καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς
NAS: The elders who rule well
KJV: Let the elders that rule well
INT: well who take the lead elders of double honor

Hebrews 11:2 Adj-NMP
GRK: ἐμαρτυρήθησαν οἱ πρεσβύτεροι
NAS: For by it the men of old gained approval.
KJV: it the elders obtained a good report.
INT: were commended for the ancients

Revelation 4:10 Adj-NMP
GRK: εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἐνώπιον τοῦ
NAS: the twenty-four elders will fall down
KJV: and twenty elders fall down before
INT: twenty four elders before him who

Revelation 5:8 Adj-NMP
GRK: εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσαν ἐνώπιον
NAS: and the twenty-four elders fell down
KJV: [and] twenty elders fell down
INT: twenty four elders fell before

Revelation 5:14 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεσαν καὶ
NAS: Amen. And the elders fell down
KJV: [and] twenty elders fell down
INT: and the elders fell down and

Revelation 11:16 Adj-NMP
GRK: εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι οἱ ἐνώπιον
NAS: And the twenty-four elders, who sit
KJV: and twenty elders, which sat
INT: twenty four elders who before

Revelation 19:4 Adj-NMP
GRK: ἔπεσαν οἱ πρεσβύτεροι οἱ εἴκοσι
NAS: And the twenty-four elders and the four
KJV: and twenty elders and the four
INT: fell down the elders twenty

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page