πρὶν
Englishman's Concordance
πρὶν (prin) — 13 Occurrences

Matthew 1:18 Adv
GRK: τῷ Ἰωσήφ πρὶν ἢ συνελθεῖν
NAS: to Joseph, before they came together
KJV: to Joseph, before they
INT: to Joseph before rather came together

Matthew 26:34 Adv
GRK: τῇ νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι
NAS: [very] night, before a rooster
KJV: this night, before the cock crow,
INT: night before [the] rooster crows

Matthew 26:75 Adv
GRK: εἰρηκότος ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι
NAS: had said, Before a rooster
INT: who had said Before [the] rooster crows

Mark 14:30 Adv
GRK: τῇ νυκτὶ πρὶν ἢ δὶς
NAS: very night, before a rooster crows
KJV: this night, before the cock crow
INT: night before that twice

Mark 14:72 Adv
GRK: Ἰησοῦς ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα δὶς
NAS: the remark to him, Before a rooster
KJV: unto him, Before the cock crow
INT: Jesus Before [the] rooster twice

Luke 2:26 Adv
GRK: ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ ἂν
NAS: death before he had seen
KJV: death, before he had seen
INT: he should see death before that anyhow

Luke 22:61 Adv
GRK: αὐτῷ ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι
NAS: He had told him, Before a rooster
INT: to him Before [the] rooster crows

John 4:49 Adv
GRK: Κύριε κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ
NAS: come down before my child
KJV: Sir, come down ere my child
INT: Sir come down before dies the

John 8:58 Adv
GRK: λέγω ὑμῖν πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι
NAS: I say to you, before Abraham
KJV: I say unto you, Before Abraham was,
INT: I say to you Before Abraham was

John 14:29 Adv
GRK: εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι ἵνα
NAS: I have told you before it happens,
KJV: you before it come to pass,
INT: I have told you before it comes to pass that

Acts 2:20 Adv
GRK: εἰς αἷμα πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν
NAS: INTO BLOOD, BEFORE THE GREAT
INT: into blood before come [the] day

Acts 7:2 Adv
GRK: τῇ Μεσοποταμίᾳ πρὶν ἢ κατοικῆσαι
NAS: when he was in Mesopotamia, before he lived
KJV: in Mesopotamia, before he dwelt
INT: Mesopotamia before than dwelt

Acts 25:16 Adv
GRK: τινα ἄνθρωπον πρὶν ἢ ὁ
NAS: over any man before the accused meets
KJV: die, before that
INT: any man before that the [one]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page