4245. πρεσβύτερος (presbuteros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4245. πρεσβύτερος (presbuteros) — 66 Occurrences

Matthew 15:2 Adj-GMP
GRK: παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων οὐ γὰρ
NAS: break the tradition of the elders? For they do not wash
KJV: the tradition of the elders? for
INT: tradition of the elders not for

Matthew 16:21 Adj-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων
NAS: many things from the elders and chief priests
KJV: of the elders and
INT: from the elders and chief priests

Matthew 21:23 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ
NAS: the chief priests and the elders of the people
KJV: and the elders of the people
INT: and the elders of the people

Matthew 26:3 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ
NAS: priests and the elders of the people
KJV: and the elders of the people,
INT: and the elders of the people

Matthew 26:47 Adj-GMP
GRK: ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ
NAS: [who came] from the chief priests and elders of the people.
KJV: and elders of the people.
INT: chief priests and elders of the people

Matthew 26:57 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησαν
NAS: the scribes and the elders were gathered together.
KJV: and the elders were assembled.
INT: and the elders were assembled

Matthew 27:1 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ
NAS: the chief priests and the elders of the people
KJV: and elders of the people
INT: and the elders of the people

Matthew 27:3 Adj-DMP
GRK: ἀρχιερεῦσιν καὶ πρεσβυτέροις
NAS: to the chief priests and elders,
KJV: to the chief priests and elders,
INT: chief priests and elders

Matthew 27:12 Adj-GMP
GRK: ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων οὐδὲν ἀπεκρίνατο
NAS: by the chief priests and elders, He did not answer.
KJV: and elders, he answered
INT: chief priests and elders nothing he answered

Matthew 27:20 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς
NAS: But the chief priests and the elders persuaded
KJV: and elders persuaded
INT: and the elders persuaded the

Matthew 27:41 Adj-GMP
GRK: γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων ἔλεγον
NAS: along with the scribes and elders, were mocking
KJV: the scribes and elders, said,
INT: scribes and elders said

Matthew 28:12 Adj-GMP
GRK: μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε
NAS: And when they had assembled with the elders and consulted
KJV: with the elders, and
INT: with the elders counsel moreover

Mark 7:3 Adj-GMP
GRK: παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων
NAS: the traditions of the elders;
KJV: holding the tradition of the elders.
INT: tradition of the elders

Mark 7:5 Adj-GMP
GRK: παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων ἀλλὰ κοιναῖς
NAS: to the tradition of the elders, but eat
KJV: to the tradition of the elders, but
INT: tradition of the elders but with unwashed

Mark 8:31 Adj-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν
NAS: and be rejected by the elders and the chief priests
KJV: of the elders, and
INT: by the elders and the

Mark 11:27 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πρεσβύτεροι
NAS: and the scribes and the elders came
KJV: the scribes, and the elders,
INT: and the elders

Mark 14:43 Adj-GMP
GRK: καὶ τῶν πρεσβυτέρων
NAS: and the scribes and the elders.
KJV: the scribes and the elders.
INT: and the elders

Mark 14:53 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ
NAS: the chief priests and the elders and the scribes
KJV: and the elders and
INT: and the elders and the

Mark 15:1 Adj-GMP
GRK: μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ γραμματέων
NAS: the chief priests with the elders and scribes
KJV: with the elders and
INT: with the elders and scribes

Luke 7:3 Adj-AMP
GRK: πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους τῶν Ἰουδαίων
NAS: some Jewish elders asking
KJV: him the elders of the Jews,
INT: to him elders of the Jews

Luke 9:22 Adj-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων
NAS: and be rejected by the elders and chief priests
KJV: of the elders and
INT: by the elders and chief priests

Luke 15:25 Adj-NMS
GRK: αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ
NAS: Now his older son was in the field,
KJV: Now his elder son was
INT: of him the elder in a field

Luke 20:1 Adj-DMP
GRK: σὺν τοῖς πρεσβυτέροις
NAS: and the scribes with the elders confronted
KJV: came upon [him] with the elders,
INT: with the elders

Luke 22:52 Adj-AMP
GRK: ἱεροῦ καὶ πρεσβυτέρους Ὡς ἐπὶ
NAS: of the temple and elders who had come
KJV: and the elders, which were come
INT: temple and elders As against

John 8:9 Adj-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ κατελείφθη
NAS: beginning with the older ones, and He was left
KJV: at the eldest, [even] unto
INT: from the elder ones and he was left

Acts 2:17 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνίοις
NAS: VISIONS, AND YOUR OLD MEN SHALL DREAM
KJV: and your old men shall dream dreams:
INT: and the elders of you dreams

Acts 4:5 Adj-AMP
GRK: καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς
NAS: their rulers and elders and scribes
KJV: rulers, and elders, and scribes,
INT: and the elders and the

Acts 4:8 Adj-VMP
GRK: λαοῦ καὶ πρεσβύτεροι
NAS: to them, Rulers and elders of the people,
KJV: of the people, and elders of Israel,
INT: people and elders

Acts 4:23 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πρεσβύτεροι εἶπαν
NAS: that the chief priests and the elders had said
KJV: and elders had said
INT: and the elders said

Acts 6:12 Adj-AMP
GRK: καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς
NAS: up the people, the elders and the scribes,
KJV: and the elders, and
INT: and the elders and the

Acts 11:30 Adj-AMP
GRK: πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους διὰ χειρὸς
NAS: of Barnabas and Saul to the elders.
KJV: and sent it to the elders by the hands
INT: to the elders by [the] hand

Acts 14:23 Adj-AMP
GRK: κατ' ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους προσευξάμενοι μετὰ
NAS: When they had appointed elders for them in every
KJV: them elders in every
INT: in every church elders having prayed with

Acts 15:2 Adj-AMP
GRK: ἀποστόλους καὶ πρεσβυτέρους εἰς Ἰερουσαλὴμ
NAS: to the apostles and elders concerning
KJV: the apostles and elders about this
INT: apostles and elders to Jerusalem

Acts 15:4 Adj-GMP
GRK: καὶ τῶν πρεσβυτέρων ἀνήγγειλάν τε
NAS: and the apostles and the elders, and they reported
KJV: and elders, and
INT: and the elders they declared moreover

Acts 15:6 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἰδεῖν περὶ
NAS: The apostles and the elders came together
KJV: and elders came together
INT: and the elders to see about

Acts 15:22 Adj-DMP
GRK: καὶ τοῖς πρεσβυτέροις σὺν ὅλῃ
NAS: to the apostles and the elders, with the whole
KJV: and elders, with
INT: and to the elders with all

Acts 15:23 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἀδελφοὶ τοῖς
NAS: and the brethren who are elders, to the brethren
KJV: The apostles and elders and brethren
INT: and the elders brothers to those

Acts 16:4 Adj-GMP
GRK: ἀποστόλων καὶ πρεσβυτέρων τῶν ἐν
NAS: upon by the apostles and elders who
KJV: the apostles and elders which were at
INT: apostles and elders the in

Acts 20:17 Adj-AMP
GRK: μετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας
NAS: and called to him the elders of the church.
KJV: and called the elders of the church.
INT: he called for the elders of the church

Acts 21:18 Adj-NMP
GRK: παρεγένοντο οἱ πρεσβύτεροι
NAS: and all the elders were present.
KJV: and all the elders were present.
INT: assembled the elders

Acts 23:14 Adj-DMP
GRK: καὶ τοῖς πρεσβυτέροις εἶπαν Ἀναθέματι
NAS: to the chief priests and the elders and said,
KJV: and elders, and said,
INT: and the elders said With an oath

Acts 24:1 Adj-GMP
GRK: Ἁνανίας μετὰ πρεσβυτέρων τινῶν καὶ
NAS: with some elders, with an attorney
KJV: with the elders, and
INT: Ananias with elders some and

Acts 25:15 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πρεσβύτεροι τῶν Ἰουδαίων
NAS: the chief priests and the elders of the Jews
KJV: and the elders of the Jews
INT: and the elders of the Jews

1 Timothy 5:1 Adj-DMS
GRK: Πρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξῃς
NAS: Do not sharply rebuke an older man, but [rather] appeal
KJV: Rebuke not an elder, but intreat
INT: And elder not do sharply rebuke

1 Timothy 5:2 Adj-AFP
GRK: πρεσβυτέρας ὡς μητέρας
NAS: the older women as mothers,
KJV: The elder women as mothers;
INT: elder [women] as mothers

1 Timothy 5:17 Adj-NMP
GRK: καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς
NAS: The elders who rule well
KJV: Let the elders that rule well
INT: well who take the lead elders of double honor

1 Timothy 5:19 Adj-GMS
GRK: κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν μὴ
NAS: against an elder except
KJV: Against an elder receive not
INT: Against an elder an accusation not

Titus 1:5 Adj-AMP
GRK: κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους ὡς ἐγώ
NAS: and appoint elders in every
KJV: and ordain elders in every city,
INT: in every city elders as I

Hebrews 11:2 Adj-NMP
GRK: ἐμαρτυρήθησαν οἱ πρεσβύτεροι
NAS: For by it the men of old gained approval.
KJV: it the elders obtained a good report.
INT: were commended for the ancients

James 5:14 Adj-AMP
GRK: προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας
NAS: [Then] he must call for the elders of the church
KJV: let him call for the elders of the church;
INT: let him call to [him] the elders of the church

1 Peter 5:1 Adj-AMP
GRK: Πρεσβυτέρους οὖν ἐν
NAS: I exhort the elders among
KJV: The elders which are among you
INT: Elders therefore among

1 Peter 5:5 Adj-DMP
GRK: νεώτεροι ὑποτάγητε πρεσβυτέροις Πάντες δὲ
NAS: be subject to [your] elders; and all
KJV: submit yourselves unto the elder. Yea,
INT: [you] younger [ones] be subject to [the] elder [ones] all moreover

2 John 1:1 Adj-NMS
GRK: Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ἐκλεκτῇ κυρίᾳ
NAS: The elder to the chosen lady
KJV: The elder unto the elect lady
INT: The elder to [the] elect lady

3 John 1:1 Adj-NMS
GRK: Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ Γαίῳ τῷ
NAS: The elder to the beloved Gaius,
KJV: The elder unto the wellbeloved Gaius,
INT: The elder to Gaius the

Revelation 4:4 Adj-AMP
GRK: εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους καθημένους περιβεβλημένους
NAS: [I saw] twenty-four elders sitting,
KJV: and twenty elders sitting, clothed
INT: twenty four elders sitting clothed

Revelation 4:10 Adj-NMP
GRK: εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἐνώπιον τοῦ
NAS: the twenty-four elders will fall down
KJV: and twenty elders fall down before
INT: twenty four elders before him who

Revelation 5:5 Adj-GMP
GRK: ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγει μοι
NAS: and one of the elders said
KJV: one of the elders saith unto me,
INT: of the elders says to me

Revelation 5:6 Adj-GMP
GRK: μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς
NAS: living creatures) and the elders a Lamb
KJV: the midst of the elders, stood
INT: [the] midst of the elders a Lamb standing

Revelation 5:8 Adj-NMP
GRK: εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσαν ἐνώπιον
NAS: and the twenty-four elders fell down
KJV: [and] twenty elders fell down
INT: twenty four elders fell before

Revelation 5:11 Adj-GMP
GRK: καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἦν
NAS: and the living creatures and the elders; and the number
KJV: and the elders: and
INT: and of the elders and was

Revelation 5:14 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεσαν καὶ
NAS: Amen. And the elders fell down
KJV: [and] twenty elders fell down
INT: and the elders fell down and

Revelation 7:11 Adj-GMP
GRK: καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν
NAS: the throne and [around] the elders and the four
KJV: and [about] the elders and
INT: and the elders and the

Revelation 7:13 Adj-GMP
GRK: ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγων μοι
NAS: one of the elders answered,
KJV: one of the elders answered, saying
INT: of the elders saying to me

Revelation 11:16 Adj-NMP
GRK: εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι οἱ ἐνώπιον
NAS: And the twenty-four elders, who sit
KJV: and twenty elders, which sat
INT: twenty four elders who before

Revelation 14:3 Adj-GMP
GRK: καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ οὐδεὶς
NAS: living creatures and the elders; and no one
KJV: beasts, and the elders: and no man
INT: and the elders And no one

Revelation 19:4 Adj-NMP
GRK: ἔπεσαν οἱ πρεσβύτεροι οἱ εἴκοσι
NAS: And the twenty-four elders and the four
KJV: and twenty elders and the four
INT: fell down the elders twenty

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page