προφάσει
Englishman's Concordance
προφάσει (prophasei) — 6 Occurrences

Matthew 23:14 Noun-DFS
GRK: χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι
KJV: houses, and for a pretence make long
INT: of widows and as a pretext at great length praying

Mark 12:40 N-DFS
GRK: χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι
NAS: houses, and for appearance's sake offer
KJV: houses, and for a pretence make long
INT: widows and as a pretext at great length pray

Luke 20:47 N-DFS
GRK: χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσεύχονται
NAS: houses, and for appearance's sake offer
KJV: houses, and for a shew make long
INT: widows and as a pretext at great length pray

Acts 27:30 N-DFS
GRK: τὴν θάλασσαν προφάσει ὡς ἐκ
NAS: into the sea, on the pretense of intending
KJV: the sea, under colour as though
INT: the sea with pretext as from

Philippians 1:18 N-DFS
GRK: τρόπῳ εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ
NAS: way, whether in pretense or in truth,
KJV: way, whether in pretence, or in truth,
INT: way whether in pretext or in truth

1 Thessalonians 2:5 N-DFS
GRK: οὔτε ἐν προφάσει πλεονεξίας θεὸς
NAS: nor with a pretext for greed--
INT: nor with a pretext of covetousness God [is]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page