ψυχὰς
Englishman's Concordance
ψυχὰς (psychas) — 16 Occurrences

Luke 9:56 Noun-AFP
GRK: οὐκ ἦλθεν ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι
KJV: to destroy men's lives, but to save
INT: not did come [the] lives of men to destroy

Luke 21:19 N-AFP
GRK: κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν
NAS: you will gain your lives.
KJV: possess ye your souls.
INT: gain the lives of you

Acts 14:2 N-AFP
GRK: ἐκάκωσαν τὰς ψυχὰς τῶν ἐθνῶν
NAS: stirred up the minds of the Gentiles
KJV: made their minds evil affected
INT: poisoned the minds of the Gentiles

Acts 14:22 N-AFP
GRK: ἐπιστηρίζοντες τὰς ψυχὰς τῶν μαθητῶν
NAS: strengthening the souls of the disciples,
KJV: Confirming the souls of the disciples,
INT: strengthening the souls of the disciples

Acts 15:24 N-AFP
GRK: ἀνασκευάζοντες τὰς ψυχὰς ὑμῶν λέγοντες
NAS: unsettling your souls,
KJV: your souls, saying,
INT: upsetting the minds of you saying

Acts 15:26 N-AFP
GRK: παραδεδωκόσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν ὑπὲρ
NAS: who have risked their lives for the name
KJV: their lives for
INT: who have given up the lives of them for

1 Thessalonians 2:8 N-AFP
GRK: τὰς ἑαυτῶν ψυχάς διότι ἀγαπητοὶ
NAS: our own lives, because
KJV: also our own souls, because ye were
INT: our own lives because beloved

James 1:21 N-AFP
GRK: σῶσαι τὰς ψυχὰς ὑμῶν
NAS: which is able to save your souls.
KJV: to save your souls.
INT: to save the souls of you

1 Peter 1:22 N-AFP
GRK: Τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες
NAS: purified your souls for a sincere
KJV: your souls in
INT: the souls of you having purified

1 Peter 4:19 N-AFP
GRK: παρατιθέσθωσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐν
NAS: shall entrust their souls to a faithful
KJV: of their souls [to him] in
INT: let them commit the souls of them in

2 Peter 2:14 N-AFP
GRK: ἁμαρτίας δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους καρδίαν
NAS: unstable souls, having
KJV: unstable souls: an heart
INT: from sin alluring souls unestablished a heart

1 John 3:16 N-AFP
GRK: ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς θεῖναι
NAS: to lay down our lives for the brethren.
KJV: to lay down [our] lives for
INT: brothers the lives to lay down

Revelation 6:9 N-AFP
GRK: θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων
NAS: the altar the souls of those
KJV: the altar the souls of them that were slain
INT: altar the souls of those having been slain

Revelation 8:9 N-AFP
GRK: τὰ ἔχοντα ψυχάς καὶ τὸ
NAS: and had life, died;
KJV: the sea, and had life, died; and
INT: which have life and a

Revelation 18:13 N-AFP
GRK: σωμάτων καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων
NAS: and slaves and human lives.
KJV: slaves, and souls of men.
INT: of slaves and souls of men

Revelation 20:4 N-AFP
GRK: καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισμένων
NAS: was given to them. And I [saw] the souls of those
KJV: and [I saw] the souls of them that were beheaded
INT: and the souls of those beheaded

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page