ψυχικόν
Englishman's Concordance
ψυχικόν (psychikon) — 3 Occurrences

1 Corinthians 15:44 Adj-NNS
GRK: σπείρεται σῶμα ψυχικόν ἐγείρεται σῶμα
NAS: it is sown a natural body,
KJV: It is sown a natural body;
INT: It is sown a body natural it is raised a body

1 Corinthians 15:44 Adj-NNS
GRK: ἔστιν σῶμα ψυχικόν ἔστιν καὶ
NAS: If there is a natural body,
KJV: body. There is a natural body, and
INT: there is a body natural there is also

1 Corinthians 15:46 Adj-NNS
GRK: ἀλλὰ τὸ ψυχικόν ἔπειτα τὸ
NAS: is not first, but the natural; then
KJV: but that which is natural; and afterward
INT: but the natural then the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page