ψυχῇ
Englishman's Concordance
ψυχῇ (psychē) — 24 Occurrences

Matthew 6:25 N-DFS
GRK: μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί
NAS: about your life, [as to] what
KJV: for your life, what
INT: be anxious about the life of you what

Matthew 6:25 N-NFS
GRK: οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν
NAS: you will put on. Is not life more
KJV: Is not the life more than meat,
INT: Is not the life more is

Matthew 12:18 N-NFS
GRK: εὐδόκησεν ἡ ψυχή μου θήσω
NAS: IN WHOM MY SOUL is WELL-PLEASED;
KJV: my soul is well pleased:
INT: has found delight the soul of me I will put

Matthew 22:37 N-DFS
GRK: ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ
NAS: AND WITH ALL YOUR SOUL, AND WITH ALL
KJV: all thy soul, and with
INT: all the soul of you and

Matthew 26:38 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως
NAS: He said to them, My soul is deeply grieved,
KJV: My soul is
INT: is the soul of me even to

Mark 14:34 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως
NAS: And He said to them, My soul is deeply grieved
KJV: My soul is
INT: is the soul of me even to

Luke 1:46 N-NFS
GRK: Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν
NAS: said: My soul exalts
KJV: said, My soul doth magnify the Lord,
INT: Magnifies the soul of me the

Luke 10:27 N-DFS
GRK: ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ
NAS: AND WITH ALL YOUR SOUL, AND WITH ALL
KJV: all thy soul, and with
INT: all the soul of you and

Luke 12:19 N-DFS
GRK: ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου Ψυχή
NAS: And I will say to my soul, Soul,
KJV: I will say to my soul, Soul, thou hast
INT: I will say to the soul of me Soul

Luke 12:19 N-VFS
GRK: ψυχῇ μου Ψυχή ἔχεις πολλὰ
NAS: to my soul, Soul, you have
KJV: to my soul, Soul, thou hast much
INT: soul of me Soul you have many

Luke 12:22 N-DFS
GRK: μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ τί φάγητε
NAS: about [your] life, [as to] what
KJV: for your life, what
INT: Be anxious life what you should eat

Luke 12:23 N-NFS
GRK: ἡ γὰρ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν
NAS: For life is more than food,
KJV: The life is more
INT: the indeed life more than is

John 12:27 N-NFS
GRK: νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται
NAS: Now My soul has become troubled;
KJV: is my soul troubled; and
INT: Now the soul of me has been troubled

Acts 2:43 N-DFS
GRK: δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβος πολλὰ
KJV: came upon every soul: and many
INT: moreover upon every soul awe many

Acts 3:23 N-NFS
GRK: δὲ πᾶσα ψυχὴ ἥτις ἐὰν
NAS: And it will be that every soul that does not heed
KJV: [that] every soul, which
INT: moreover every soul which if

Acts 4:32 N-NFS
GRK: καρδία καὶ ψυχὴ μία καὶ
NAS: heart and soul; and not one
KJV: and of one soul: neither said
INT: heart and soul one and

Acts 20:10 N-NFS
GRK: ἡ γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν
NAS: Do not be troubled, for his life is in him.
KJV: for his life is in
INT: the indeed life of him in

Romans 13:1 N-NFS
GRK: Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις
NAS: Every person is to be in subjection
KJV: Let every soul be subject
INT: Every soul to authorities above [him]

Philippians 1:27 N-DFS
GRK: πνεύματι μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες τῇ
NAS: with one mind striving together
KJV: with one mind striving together
INT: spirit with one mind striving together for the

Philippians 2:30 N-DFS
GRK: παραβολευσάμενος τῇ ψυχῇ ἵνα ἀναπληρώσῃ
NAS: risking his life to complete
KJV: not regarding his life, to
INT: having disregarded the life that he might fill up

1 Thessalonians 5:23 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ
NAS: and may your spirit and soul and body
KJV: spirit and soul and body
INT: and soul and

Hebrews 10:38 N-NFS
GRK: εὐδοκεῖ ἡ ψυχή μου ἐν
NAS: AND IF HE SHRINKS BACK, MY SOUL HAS NO
KJV: my soul shall have
INT: delights the soul of me in

3 John 1:2 N-NFS
GRK: σου ἡ ψυχή
NAS: just as your soul prospers.
KJV: even as thy soul prospereth.
INT: your soul

Revelation 16:3 N-NFS
GRK: καὶ πᾶσα ψυχὴ ζωῆς ἀπέθανεν
NAS: living thing in the sea
KJV: every living soul died in
INT: and every soul living died

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page