ψυχῆς
Englishman's Concordance
ψυχῆς (psychēs) — 12 Occurrences

Matthew 16:26 N-GFS
GRK: ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ
NAS: give in exchange for his soul?
KJV: in exchange for his soul?
INT: [as] an exchange for the soul of him

Mark 8:37 N-GFS
GRK: ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ
NAS: give in exchange for his soul?
KJV: in exchange for his soul?
INT: [as] an exchange for the soul of him

Mark 12:30 N-GFS
GRK: ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ
NAS: AND WITH ALL YOUR SOUL, AND WITH ALL
KJV: all thy soul, and with
INT: all the soul of you and

Acts 27:22 N-GFS
GRK: ἀποβολὴ γὰρ ψυχῆς οὐδεμία ἔσται
NAS: loss of life among
KJV: no loss of [any man's] life among you,
INT: loss indeed of life not any will be

Romans 16:4 N-GFS
GRK: ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μου τὸν
NAS: who for my life risked their own
KJV: for my life laid down their own
INT: for the life of me the

Ephesians 6:6 N-GFS
GRK: θεοῦ ἐκ ψυχῆς
NAS: the will of God from the heart.
KJV: of God from the heart;
INT: of God from [the] heart

Colossians 3:23 N-GFS
GRK: ποιῆτε ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε ὡς
NAS: do your work heartily, as for the Lord
INT: you might do out of all heart work as

Hebrews 4:12 N-GFS
GRK: ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς καὶ πνεύματος
NAS: as the division of soul and spirit,
KJV: the dividing asunder of soul and
INT: as far as [the] division both of soul and spirit

Hebrews 6:19 N-GFS
GRK: ἔχομεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ τε
NAS: as an anchor of the soul, a [hope] both
KJV: as an anchor of the soul, both sure
INT: we have of the soul sure both

Hebrews 10:39 N-GFS
GRK: εἰς περιποίησιν ψυχῆς
NAS: to the preserving of the soul.
KJV: to the saving of the soul.
INT: to preserving [the] soul

1 Peter 2:11 N-GFS
GRK: κατὰ τῆς ψυχῆς
NAS: wage war against the soul.
KJV: war against the soul;
INT: against the soul

Revelation 18:14 N-GFS
GRK: ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς ἀπῆλθεν ἀπὸ
KJV: that thy soul lusted after
INT: desire of the soul are departed from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page