ψυχὴν
Englishman's Concordance
ψυχὴν (psychēn) — 41 Occurrences

Matthew 2:20 N-AFS
GRK: ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου
NAS: who sought the Child's life are dead.
KJV: sought the young child's life.
INT: were seeking the life of the child

Matthew 10:28 N-AFS
GRK: τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων
NAS: to kill the soul; but rather
KJV: able to kill the soul: but rather
INT: those however soul not are able

Matthew 10:28 N-AFS
GRK: δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα
NAS: to destroy both soul and body in hell.
KJV: to destroy both soul and body
INT: is able both soul and body

Matthew 10:39 N-AFS
GRK: εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει
NAS: He who has found his life will lose
KJV: his life shall lose
INT: having found the life of him will lose

Matthew 10:39 N-AFS
GRK: ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν
NAS: it, and he who has lost his life for My sake
KJV: he that loseth his life for my sake
INT: having lost the life of him on account of

Matthew 16:25 N-AFS
GRK: θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι
NAS: to save his life will lose
KJV: save his life shall lose it:
INT: might desire the life of him to save

Matthew 16:25 N-AFS
GRK: ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν
NAS: loses his life for My sake
KJV: will lose his life for my
INT: might lose the life of him on account of

Matthew 16:26 N-AFS
GRK: τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ
NAS: world and forfeits his soul? Or what
KJV: lose his own soul? or what
INT: and [the] soul of him lose

Matthew 20:28 N-AFS
GRK: δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον
NAS: and to give His life a ransom
KJV: to give his life a ransom for
INT: to give the life of him [as] a ransom

Mark 3:4 N-AFS
GRK: ἢ κακοποιῆσαι ψυχὴν σῶσαι ἢ
NAS: to save a life or
KJV: to do evil? to save life, or to kill?
INT: or to do evil life to save or

Mark 8:35 N-AFS
GRK: τὴν αὐτοῦ ψυχὴν σῶσαι ἀπολέσει
NAS: to save his life will lose
KJV: save his life shall lose it;
INT: his life to save will lose

Mark 8:35 N-AFS
GRK: ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν
NAS: loses his life for My sake
KJV: shall lose his life for my sake
INT: may lose the life of him on account of

Mark 8:36 N-AFS
GRK: ζημιωθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
NAS: world, and forfeit his soul?
KJV: lose his own soul?
INT: lose the soul of him

Mark 10:45 N-AFS
GRK: δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον
NAS: and to give His life a ransom
KJV: to give his life a ransom for
INT: to give the life of him [as] a ransom

Luke 2:35 N-AFS
GRK: αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία
NAS: your own soul-- to the end
KJV: thy own soul also,) that
INT: of her the soul will go through a sword

Luke 6:9 N-AFS
GRK: ἢ κακοποιῆσαι ψυχὴν σῶσαι ἢ
NAS: to save a life or
KJV: to save life, or
INT: or to do evil life to save or

Luke 9:24 N-AFS
GRK: θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι
NAS: to save his life will lose
KJV: save his life shall lose it:
INT: might desire the life of him to save

Luke 9:24 N-AFS
GRK: ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν
NAS: loses his life for My sake,
KJV: will lose his life for my sake,
INT: might lose the life of him on account of

Luke 12:20 N-AFS
GRK: νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν
NAS: [very] night your soul is required
KJV: night thy soul shall be required of
INT: night the soul of you is required

Luke 14:26 N-AFS
GRK: καὶ τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ οὐ
NAS: his own life, he cannot
KJV: and his own life also, he cannot
INT: also the life of him not

Luke 17:33 N-AFS
GRK: ζητήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ περιποιήσασθαι
NAS: to keep his life will lose
KJV: to save his life shall lose it;
INT: might seek the life of him to save

John 10:11 N-AFS
GRK: καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν
NAS: lays down His life for the sheep.
KJV: giveth his life for the sheep.
INT: good the life of him lays down

John 10:15 N-AFS
GRK: καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι
NAS: and I lay down My life for the sheep.
KJV: I lay down my life for the sheep.
INT: and the life of me I lay down

John 10:17 N-AFS
GRK: τίθημι τὴν ψυχήν μου ἵνα
NAS: I lay down My life so
KJV: lay down my life, that I might take
INT: lay down the life of me that

John 10:24 N-AFS
GRK: πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις
NAS: will You keep us in suspense? If
KJV: dost thou make us to doubt? If thou
INT: when the soul of us hold you in suspense

John 12:25 N-AFS
GRK: φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολλύει
NAS: He who loves his life loses
KJV: He that loveth his life shall lose it;
INT: loves the life of him shall lose

John 12:25 N-AFS
GRK: μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν
NAS: it, and he who hates his life in this
KJV: he that hateth his life in this
INT: hates the life of him in

John 13:37 N-AFS
GRK: ἄρτι τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ
NAS: I will lay down my life for You.
KJV: I will lay down my life for thy sake.
INT: presently the life of me for

John 13:38 N-AFS
GRK: Ἰησοῦς Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ
NAS: Will you lay down your life for Me? Truly,
KJV: thy life for
INT: Jesus the life of you for

John 15:13 N-AFS
GRK: τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ
NAS: lay down his life for his friends.
KJV: lay down his life for his
INT: one the life of him should lay down

Acts 2:27 N-AFS
GRK: ἐνκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς
NAS: YOU WILL NOT ABANDON MY SOUL TO HADES,
KJV: leave my soul in hell,
INT: you will leave the soul of me in

Acts 20:24 N-AFS
GRK: ποιοῦμαι τὴν ψυχὴν τιμίαν ἐμαυτῷ
NAS: But I do not consider my life of any
KJV: count I my life dear unto myself,
INT: I make my life dear to myself

Romans 2:9 N-AFS
GRK: ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ
NAS: for every soul of man
KJV: upon every soul of man that doeth
INT: on every soul of man that

Romans 11:3 N-AFS
GRK: ζητοῦσιν τὴν ψυχήν μου
NAS: AND THEY ARE SEEKING MY LIFE.
KJV: they seek my life.
INT: they seek the life of me

1 Corinthians 15:45 N-AFS
GRK: Ἀδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν ὁ
NAS: BECAME A LIVING SOUL. The last Adam
KJV: was made a living soul; the last Adam
INT: Adam into a soul living the

2 Corinthians 1:23 N-AFS
GRK: τὴν ἐμὴν ψυχήν ὅτι φειδόμενος
NAS: as witness to my soul, that to spare
KJV: upon my soul, that to spare
INT: my soul that sparing

James 5:20 N-AFS
GRK: αὐτοῦ σώσει ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ
NAS: will save his soul from death
KJV: way shall save a soul from death,
INT: of him will save the soul of him from

2 Peter 2:8 N-AFS
GRK: ἐξ ἡμέρας ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις
NAS: [his] righteous soul tormented
KJV: vexed [his] righteous soul from day to
INT: by day [his] soul righteous with [their] lawless

1 John 3:16 N-AFS
GRK: ἡμῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν
NAS: down His life for us; and we ought
KJV: laid down his life for us:
INT: us the life of him laid down

Jude 1:15 N-AFS
GRK: πᾶσαν τοὺς ψυχὴν περὶ πάντων
INT: all those [having][ungodly] life concerning all

Revelation 12:11 N-AFS
GRK: ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι
NAS: and they did not love their life even when
KJV: not their lives unto the death.
INT: they loved the life of them unto

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page