σάρκας
Englishman's Concordance
σάρκας (sarkas) — 7 Occurrences

James 5:3 N-AFP
GRK: φάγεται τὰς σάρκας ὑμῶν ὡς
NAS: against you and will consume your flesh like
KJV: shall eat your flesh as it were fire.
INT: will eat the flesh of you as

Revelation 17:16 N-AFP
GRK: καὶ τὰς σάρκας αὐτῆς φάγονται
NAS: and will eat her flesh and will burn
KJV: shall eat her flesh, and burn
INT: and the flesh of her will eat

Revelation 19:18 N-AFP
GRK: ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων καὶ
NAS: that you may eat the flesh of kings
KJV: ye may eat the flesh of kings,
INT: that you might eat flesh of kings and

Revelation 19:18 N-AFP
GRK: βασιλέων καὶ σάρκας χιλιάρχων καὶ
NAS: of kings and the flesh of commanders
KJV: and the flesh of captains,
INT: of kings and flesh of chief captains and

Revelation 19:18 N-AFP
GRK: χιλιάρχων καὶ σάρκας ἰσχυρῶν καὶ
NAS: of commanders and the flesh of mighty men
KJV: and the flesh of mighty men,
INT: of chief captains and flesh of strong [men] and

Revelation 19:18 N-AFP
GRK: ἰσχυρῶν καὶ σάρκας ἵππων καὶ
NAS: of mighty men and the flesh of horses
KJV: and the flesh of horses,
INT: of strong [men] and flesh of horses and

Revelation 19:18 N-AFP
GRK: αὐτῶν καὶ σάρκας πάντων ἐλευθέρων
NAS: who sit on them and the flesh of all men,
KJV: and the flesh of all
INT: them and flesh of all free

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page