σαρκὶ
Englishman's Concordance
σαρκὶ (sarki) — 39 Occurrences

Romans 2:28 N-DFS
GRK: φανερῷ ἐν σαρκὶ περιτομή
NAS: that which is outward in the flesh.
KJV: which is outward in the flesh:
INT: outward in flesh [is] circumcision

Romans 7:5 N-DFS
GRK: ἐν τῇ σαρκί τὰ παθήματα
NAS: For while we were in the flesh, the sinful
KJV: in the flesh, the motions
INT: in the flesh the passions

Romans 7:18 N-DFS
GRK: ἐν τῇ σαρκί μου ἀγαθόν
NAS: dwells in me, that is, in my flesh; for the willing
KJV: in my flesh,) dwelleth no
INT: in the flesh of me good

Romans 7:25 N-DFS
GRK: τῇ δὲ σαρκὶ νόμῳ ἁμαρτίας
NAS: but on the other, with my flesh the law
KJV: but with the flesh the law
INT: but [with] [the] flesh [the] law of sin

Romans 8:3 N-DFS
GRK: ἐν τῇ σαρκί
NAS: He condemned sin in the flesh,
KJV: sin in the flesh:
INT: in the flesh

Romans 8:8 N-DFS
GRK: δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες θεῷ
NAS: and those who are in the flesh cannot
KJV: in the flesh cannot
INT: moreover in flesh are God

Romans 8:9 N-DFS
GRK: ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλὰ ἐν
NAS: However, you are not in the flesh but in the Spirit,
KJV: not in the flesh, but in
INT: are in flesh but in

Romans 8:12 N-DFS
GRK: οὐ τῇ σαρκὶ τοῦ κατὰ
NAS: we are under obligation, not to the flesh, to live
KJV: not to the flesh, to live
INT: not to the flesh according to

1 Corinthians 7:28 N-DFS
GRK: δὲ τῇ σαρκὶ ἕξουσιν οἱ
NAS: in this life, and I am trying to spare
KJV: shall have trouble in the flesh: but I
INT: however in the flesh will have

2 Corinthians 4:11 N-DFS
GRK: τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν
NAS: may be manifested in our mortal flesh.
KJV: our mortal flesh.
INT: the mortal flesh of us

2 Corinthians 10:3 N-DFS
GRK: Ἐν σαρκὶ γὰρ περιπατοῦντες
NAS: For though we walk in the flesh, we do not war
KJV: though we walk in the flesh, we do not
INT: in flesh indeed walking

2 Corinthians 12:7 N-DFS
GRK: σκόλοψ τῇ σαρκί ἄγγελος Σατανᾶ
NAS: me a thorn in the flesh, a messenger
KJV: a thorn in the flesh, the messenger
INT: a thorn for the flesh a messenger of Satan

Galatians 1:16 N-DFS
GRK: οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι
NAS: consult with flesh and blood,
KJV: I conferred not with flesh and blood:
INT: not I consulted with flesh and blood

Galatians 2:20 N-DFS
GRK: ζῶ ἐν σαρκί ἐν πίστει
NAS: live in the flesh I live
KJV: live in the flesh I live by
INT: I live in flesh in faith

Galatians 3:3 N-DFS
GRK: πνεύματι νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε
NAS: being perfected by the flesh?
KJV: now made perfect by the flesh?
INT: in Spirit now in flesh are you being perfected

Galatians 4:14 N-DFS
GRK: ἐν τῇ σαρκί μου οὐκ
NAS: and that which was a trial to you in my bodily condition you did not despise
KJV: which was in my flesh ye despised not,
INT: in the flesh of me not

Galatians 5:13 N-DFS
GRK: ἀφορμὴν τῇ σαρκί ἀλλὰ διὰ
NAS: into an opportunity for the flesh, but through
KJV: for an occasion to the flesh, but by
INT: an occasion to the flesh but by

Galatians 6:12 N-DFS
GRK: εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί οὗτοι ἀναγκάζουσιν
NAS: to make a good showing in the flesh try to compel
KJV: in the flesh, they
INT: to have a fair appearance in [the] flesh these compel

Galatians 6:13 N-DFS
GRK: τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται
NAS: so that they may boast in your flesh.
KJV: in your flesh.
INT: your flesh they might boast

Ephesians 2:11 N-DFS
GRK: ἔθνη ἐν σαρκί οἱ λεγόμενοι
NAS: you, the Gentiles in the flesh, who are called
KJV: Gentiles in the flesh, who are called
INT: Gentiles in [the] flesh who are called

Ephesians 2:11 N-DFS
GRK: περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου
NAS: [which is] performed in the flesh by human hands--
KJV: in the flesh made by hands;
INT: circumcision in [the] flesh made by hand

Ephesians 2:15 N-DFS
GRK: ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ τὸν
NAS: by abolishing in His flesh the enmity,
KJV: his flesh the enmity,
INT: in the flesh of him the

Philippians 1:22 N-DFS
GRK: ζῇν ἐν σαρκί τοῦτό μοι
NAS: [I am] to live [on] in the flesh, this
KJV: in the flesh, this
INT: to live in flesh this for me

Philippians 1:24 N-DFS
GRK: ἐν τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον δι'
NAS: to remain on in the flesh is more necessary
KJV: in the flesh [is] more needful
INT: in the flesh [is] more necessary for the sake of

Philippians 3:3 N-DFS
GRK: οὐκ ἐν σαρκὶ πεποιθότες
NAS: no confidence in the flesh,
KJV: confidence in the flesh.
INT: not in [the] flesh trust

Philippians 3:4 N-DFS
GRK: καὶ ἐν σαρκί Εἴ τις
NAS: even in the flesh. If
KJV: in the flesh. If any
INT: even in [the] flesh if any

Philippians 3:4 N-DFS
GRK: πεποιθέναι ἐν σαρκί ἐγὼ μᾶλλον
NAS: to put confidence in the flesh, I far more:
KJV: in the flesh, I
INT: to trust in [the] flesh I [have] more

Colossians 1:24 N-DFS
GRK: ἐν τῇ σαρκί μου ὑπὲρ
NAS: for your sake, and in my flesh I do my share
KJV: in my flesh for his
INT: in of the flesh of me for

Colossians 2:1 N-DFS
GRK: μου ἐν σαρκί
NAS: and for all those who have not personally seen
KJV: face in the flesh;
INT: of me in flesh

Colossians 2:5 N-DFS
GRK: καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειμι ἀλλὰ
NAS: I am absent in body, nevertheless
KJV: I be absent in the flesh, yet
INT: indeed in the flesh I am absent yet

1 Timothy 3:16 N-DFS
GRK: ἐφανερώθη ἐν σαρκί ἐδικαιώθη ἐν
NAS: was revealed in the flesh, Was vindicated
KJV: in the flesh, justified
INT: was revealed in flesh was justified in

Philemon 1:16 N-DFS
GRK: καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν
NAS: to you, both in the flesh and in the Lord.
KJV: both in the flesh, and in
INT: both in [the] flesh and in

1 Peter 3:18 N-DFS
GRK: θανατωθεὶς μὲν σαρκὶ ζωοποιηθεὶς δὲ
NAS: having been put to death in the flesh, but made alive
KJV: being put to death in the flesh, but
INT: having been put to death indeed in flesh having been made alive however

1 Peter 4:1 N-DFS
GRK: οὖν παθόντος σαρκὶ καὶ ὑμεῖς
NAS: has suffered in the flesh, arm
KJV: for us in the flesh, arm yourselves
INT: then having suffered in [the] flesh also you

1 Peter 4:1 N-DFS
GRK: ὁ παθὼν σαρκὶ πέπαυται ἁμαρτίας
NAS: he who has suffered in the flesh has ceased
KJV: in the flesh hath ceased
INT: the [one] having suffered [in the] flesh is done with sin

1 Peter 4:2 N-DFS
GRK: ἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ βιῶσαι χρόνον
NAS: of the time in the flesh no longer
KJV: in the flesh to the lusts
INT: remaining in [the] flesh to live time

1 Peter 4:6 N-DFS
GRK: κατὰ ἀνθρώπους σαρκὶ ζῶσι δὲ
NAS: they are judged in the flesh as men,
KJV: men in the flesh, but
INT: as regards men in [the] flesh they might live moreover

1 John 4:2 N-DFS
GRK: Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ
NAS: has come in the flesh is from God;
KJV: is come in the flesh is of
INT: Christ in flesh come of

2 John 1:7 N-DFS
GRK: ἐρχόμενον ἐν σαρκί οὗτός ἐστιν
NAS: [as] coming in the flesh. This
KJV: is come in the flesh. This is
INT: coming in flesh this is

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page