σὰρξ
Englishman's Concordance
σὰρξ (sarx) — 26 Occurrences

Matthew 16:17 N-NFS
GRK: Βαριωνᾶ ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα
NAS: because flesh and blood
KJV: Barjona: for flesh and blood
INT: Barjona For flesh and blood

Matthew 19:6 N-NFS
GRK: δύο ἀλλὰ σὰρξ μία ὃ
NAS: two, but one flesh. What therefore
KJV: but one flesh. What therefore
INT: two but flesh one What

Matthew 24:22 N-NFS
GRK: ἐσώθη πᾶσα σάρξ διὰ δὲ
NAS: no life would have been saved;
KJV: should no flesh be saved: but
INT: there would have been saved any body because of however

Matthew 26:41 N-NFS
GRK: ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής
NAS: is willing, but the flesh is weak.
KJV: [is] willing, but the flesh [is] weak.
INT: but [the] flesh weak

Mark 10:8 N-NFS
GRK: ἀλλὰ μία σάρξ
NAS: two, but one flesh.
KJV: but one flesh.
INT: but one flesh

Mark 13:20 N-NFS
GRK: ἐσώθη πᾶσα σάρξ ἀλλὰ διὰ
NAS: no life would have been saved;
KJV: those days, no flesh should be saved:
INT: there would have been saved any flesh but on account of

Mark 14:38 N-NFS
GRK: ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής
NAS: is willing, but the flesh is weak.
KJV: [is] ready, but the flesh [is] weak.
INT: but [the] flesh weak

Luke 3:6 N-NFS
GRK: ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον
NAS: AND ALL FLESH WILL SEE THE SALVATION
KJV: And all flesh shall see the salvation
INT: will see all flesh the salvation

John 1:14 N-NFS
GRK: ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ
NAS: became flesh, and dwelt
KJV: the Word was made flesh, and dwelt
INT: the Word flesh became and

John 3:6 N-NFS
GRK: τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστιν καὶ
NAS: of the flesh is flesh, and that which is born
KJV: is flesh; and
INT: the flesh flesh is and

John 6:51 N-NFS
GRK: δώσω ἡ σάρξ μου ἐστὶν
NAS: of the world is My flesh.
KJV: is my flesh, which I
INT: will give the flesh of me is

John 6:55 N-NFS
GRK: ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθής
NAS: For My flesh is true food,
KJV: For my flesh is meat
INT: the indeed flesh of me truly

John 6:63 N-NFS
GRK: ζωοποιοῦν ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ
NAS: who gives life; the flesh profits
KJV: that quickeneth; the flesh profiteth
INT: gives life the flesh not profits

Acts 2:26 N-NFS
GRK: καὶ ἡ σάρξ μου κατασκηνώσει
NAS: MOREOVER MY FLESH ALSO
KJV: also my flesh shall rest in
INT: also the flesh of me will dwell

Acts 2:31 N-NFS
GRK: οὔτε ἡ σὰρξ αὐτοῦ εἶδεν
NAS: NOR DID His flesh SUFFER
KJV: neither his flesh did see corruption.
INT: nor the flesh of him saw

Romans 3:20 N-NFS
GRK: δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ
NAS: no flesh will be justified
KJV: no flesh be justified
INT: will be justified any flesh before him

1 Corinthians 1:29 N-NFS
GRK: καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον τοῦ
NAS: so that no man may boast before
KJV: no flesh should glory
INT: might boast all flesh before

1 Corinthians 15:39 N-NFS
GRK: οὐ πᾶσα σὰρξ ἡ αὐτὴ
NAS: All flesh is not the same flesh,
KJV: All flesh [is] not the same
INT: Not all flesh [is] the same

1 Corinthians 15:39 N-NFS
GRK: ἡ αὐτὴ σάρξ ἀλλὰ ἄλλη
NAS: is not the same flesh, but there is one
KJV: the same flesh: but
INT: the same flesh but one

1 Corinthians 15:39 N-NFS
GRK: ἄλλη δὲ σὰρξ κτηνῶν ἄλλη
NAS: and another flesh of beasts,
KJV: [there is] one [kind of] flesh of men,
INT: another moreover flesh of beasts another

1 Corinthians 15:39 N-NFS
GRK: ἄλλη δὲ σὰρξ πτηνῶν ἄλλη
NAS: and another flesh of birds,
KJV: another flesh of beasts,
INT: another moreover flesh of birds another

1 Corinthians 15:50 N-NFS
GRK: ἀδελφοί ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα
NAS: brethren, that flesh and blood
KJV: brethren, that flesh and blood
INT: brothers that flesh and blood

2 Corinthians 7:5 N-NFS
GRK: ἄνεσιν ἡ σὰρξ ἡμῶν ἀλλ'
NAS: into Macedonia our flesh had
KJV: Macedonia, our flesh had no
INT: ease the flesh of us but

Galatians 2:16 N-NFS
GRK: δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ
NAS: of the Law no flesh will be justified.
KJV: shall no flesh be justified.
INT: will be justified any flesh

Galatians 5:17 N-NFS
GRK: ἡ γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ
NAS: For the flesh sets its desire against
KJV: For the flesh lusteth against
INT: the indeed flesh desires against

1 Peter 1:24 N-NFS
GRK: διότι πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος
NAS: For, ALL FLESH IS LIKE GRASS,
KJV: For all flesh [is] as grass,
INT: Because all flesh [is] as grass

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page