σάρκα
Englishman's Concordance
σάρκα (sarka) — 38 Occurrences

Matthew 19:5 N-AFS
GRK: δύο εἰς σάρκα μίαν
NAS: SHALL BECOME ONE FLESH'?
KJV: shall be one flesh?
INT: two for flesh one

Mark 10:8 N-AFS
GRK: δύο εἰς σάρκα μίαν ὥστε
NAS: ONE FLESH; so
KJV: shall be one flesh: so then they are
INT: two for flesh one so that

Luke 24:39 N-AFS
GRK: ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα
NAS: does not have flesh and bones
KJV: hath not flesh and bones,
INT: for a spirit flesh and bones

John 6:52 N-AFS
GRK: δοῦναι τὴν σάρκα αὐτοῦ φαγεῖν
NAS: this man give us [His] flesh to eat?
KJV: give us [his] flesh to eat?
INT: to give the flesh of him to eat

John 6:53 N-AFS
GRK: φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ
NAS: you eat the flesh of the Son
KJV: ye eat the flesh of the Son
INT: you shall have eaten the flesh of the Son

John 6:54 N-AFS
GRK: μου τὴν σάρκα καὶ πίνων
NAS: He who eats My flesh and drinks
KJV: Whoso eateth my flesh, and drinketh
INT: of me the flesh and drinks

John 6:56 N-AFS
GRK: μου τὴν σάρκα καὶ πίνων
NAS: He who eats My flesh and drinks
KJV: He that eateth my flesh, and drinketh
INT: of me the flesh and drinks

John 8:15 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε ἐγὼ
NAS: according to the flesh; I am not judging
KJV: judge after the flesh; I judge
INT: according to the flesh judge I

Acts 2:17 N-AFS
GRK: ἐπὶ πᾶσαν σάρκα καὶ προφητεύσουσιν
NAS: ON ALL MANKIND; AND YOUR SONS
KJV: upon all flesh: and your
INT: upon all flesh and will prophesy

Romans 1:3 N-AFS
GRK: Δαυὶδ κατὰ σάρκα
NAS: of David according to the flesh,
KJV: of David according to the flesh;
INT: of David according to flesh

Romans 4:1 N-AFS
GRK: ἡμῶν κατὰ σάρκα
NAS: according to the flesh, has found?
KJV: as pertaining to the flesh, hath found?
INT: of us according to flesh

Romans 8:1 Noun-AFS
GRK: μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν ἀλλὰ
KJV: not after the flesh, but after
INT: not according to flesh who walk but

Romans 8:4 N-AFS
GRK: μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν ἀλλὰ
NAS: according to the flesh but according
KJV: not after the flesh, but after
INT: not according to flesh walk but

Romans 8:5 N-AFS
GRK: γὰρ κατὰ σάρκα ὄντες τὰ
NAS: who are according to the flesh set their minds
KJV: after the flesh do mind
INT: indeed according to flesh are the things

Romans 8:12 N-AFS
GRK: τοῦ κατὰ σάρκα ζῇν
NAS: to live according to the flesh--
KJV: to live after the flesh.
INT: according to flesh to live

Romans 8:13 N-AFS
GRK: γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε μέλλετε
NAS: according to the flesh, you must
KJV: ye live after the flesh, ye shall die:
INT: indeed according to flesh you live you are about

Romans 9:3 N-AFS
GRK: μου κατὰ σάρκα
NAS: my kinsmen according to the flesh,
KJV: kinsmen according to the flesh:
INT: of me according to flesh

Romans 9:5 N-AFS
GRK: τὸ κατὰ σάρκα ὁ ὢν
NAS: according to the flesh, who is over
KJV: as concerning the flesh Christ
INT: according to [the] flesh who is

Romans 11:14 N-AFS
GRK: μου τὴν σάρκα καὶ σώσω
NAS: I might move to jealousy my fellow countrymen and save
KJV: [them which are] my flesh, and
INT: of me the flesh and shall save

1 Corinthians 1:26 N-AFS
GRK: σοφοὶ κατὰ σάρκα οὐ πολλοὶ
NAS: according to the flesh, not many
KJV: wise men after the flesh, not many
INT: wise according to flesh [there are] not many

1 Corinthians 6:16 N-AFS
GRK: δύο εἰς σάρκα μίαν
NAS: SHALL BECOME ONE FLESH.
KJV: shall be one flesh.
INT: two for flesh one

1 Corinthians 10:18 N-AFS
GRK: Ἰσραὴλ κατὰ σάρκα οὐχ οἱ
NAS: Look at the nation Israel;
KJV: Israel after the flesh: are not
INT: Israel according to flesh not those

2 Corinthians 1:17 N-AFS
GRK: βουλεύομαι κατὰ σάρκα βουλεύομαι ἵνα
NAS: according to the flesh, so
KJV: according to the flesh, that
INT: I purpose according to flesh do I purpose that

2 Corinthians 5:16 N-AFS
GRK: οἴδαμεν κατὰ σάρκα εἰ καὶ
NAS: according to the flesh; even
KJV: no man after the flesh: yea, though
INT: regard according to flesh if even

2 Corinthians 5:16 N-AFS
GRK: ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα Χριστόν ἀλλὰ
NAS: Christ according to the flesh, yet now
KJV: Christ after the flesh, yet now
INT: we have regarded according to flesh Christ yet

2 Corinthians 10:2 N-AFS
GRK: ὡς κατὰ σάρκα περιπατοῦντας
NAS: we walked according to the flesh.
KJV: if we walked according to the flesh.
INT: as according to flesh walking

2 Corinthians 10:3 N-AFS
GRK: οὐ κατὰ σάρκα στρατευόμεθα
NAS: we do not war according to the flesh,
KJV: war after the flesh:
INT: not according to flesh do we war

2 Corinthians 11:18 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν σάρκα κἀγὼ καυχήσομαι
NAS: according to the flesh, I will boast
KJV: after the flesh, I will glory
INT: according to the flesh I also will boast

Galatians 4:23 N-AFS
GRK: παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται ὁ
NAS: according to the flesh, and the son by the free woman
KJV: was born after the flesh; but he of
INT: slave woman according to flesh has been born

Galatians 4:29 N-AFS
GRK: ὁ κατὰ σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκεν
NAS: according to the flesh persecuted
KJV: after the flesh persecuted
INT: the [one] according to flesh having been born persecuted

Galatians 5:24 N-AFS
GRK: Ἰησοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν
NAS: have crucified the flesh with its passions
KJV: have crucified the flesh with
INT: Jesus the flesh crucified with

Galatians 6:8 N-AFS
GRK: εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ
NAS: to his own flesh will from the flesh
KJV: to his flesh shall of
INT: to the flesh of himself for

Ephesians 5:29 N-AFS
GRK: τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν ἀλλὰ
NAS: his own flesh, but nourishes
KJV: hated his own flesh; but nourisheth
INT: the of himself flesh hated but

Ephesians 5:31 N-AFS
GRK: δύο εἰς σάρκα μίαν
NAS: SHALL BECOME ONE FLESH.
KJV: shall be one flesh.
INT: two for flesh one

Ephesians 6:5 N-AFS
GRK: τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις μετὰ
NAS: according to the flesh, with fear
KJV: according to the flesh, with
INT: the according to flesh masters with

Ephesians 6:12 N-AFS
GRK: αἷμα καὶ σάρκα ἀλλὰ πρὸς
NAS: is not against flesh and blood,
KJV: not against flesh and blood,
INT: blood and flesh but against

Colossians 3:22 N-AFS
GRK: τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις μὴ
NAS: who are your masters on earth, not with external service,
KJV: according to the flesh; not
INT: the according to flesh masters not

Jude 1:8 N-AFS
GRK: οὗτοι ἐνυπνιαζόμενοι σάρκα μὲν μιαίνουσιν
NAS: defile the flesh, and reject
INT: these dreamers [the] flesh indeed defile

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page