σημείων
Englishman's Concordance
σημείων (sēmeiōn) — 3 Occurrences

Mark 16:20 N-GNP
GRK: τῶν ἐπακολουθούντων σημείων Πάντα δὲ
NAS: the word by the signs that followed
KJV: the word with signs following. Amen.
INT: the following upon [it] signs all moreover

John 2:11 N-GNP
GRK: ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ Ἰησοῦς
NAS: beginning of [His] signs Jesus
KJV: This beginning of miracles did Jesus
INT: beginning of the signs Jesus

Romans 15:19 N-GNP
GRK: ἐν δυνάμει σημείων καὶ τεράτων
NAS: in the power of signs and wonders,
KJV: Through mighty signs and wonders,
INT: in [the] power of signs and wonders

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page