σημεῖα
Englishman's Concordance
σημεῖα (sēmeia) — 32 Occurrences

Matthew 16:3 N-ANP
GRK: τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν
NAS: but cannot [discern] the signs of the times?
KJV: not [discern] the signs of the times?
INT: moreover [the] signs of the times

Matthew 24:24 N-ANP
GRK: καὶ δώσουσιν σημεῖα μεγάλα καὶ
NAS: great signs and wonders,
KJV: shall shew great signs and wonders;
INT: and will give signs great and

Mark 13:22 N-ANP
GRK: καὶ δώσουσιν σημεῖα καὶ τέρατα
NAS: and will show signs and wonders,
KJV: and shall shew signs and wonders,
INT: and will give signs and wonders

Mark 16:17 N-NNP
GRK: σημεῖα δὲ τοῖς
NAS: These signs will accompany those
KJV: these signs shall follow
INT: signs moreover the [ones]

Luke 21:11 N-NNP
GRK: ἀπ' οὐρανοῦ σημεῖα μεγάλα ἔσται
NAS: and great signs from heaven.
KJV: and great signs shall there be from
INT: from heaven signs great will there be

Luke 21:25 N-NNP
GRK: καὶ ἔσονται σημεῖα ἐν ἡλίῳ
NAS: There will be signs in sun and moon
KJV: And there shall be signs in the sun,
INT: And there will be signs in sun

John 2:23 N-ANP
GRK: αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει
NAS: observing His signs which
INT: of him the signs which he was doing

John 3:2 N-ANP
GRK: ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν ἃ
NAS: do these signs that You do unless
KJV: do these miracles that thou
INT: these signs to do which

John 4:48 N-ANP
GRK: Ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα
NAS: you [people] see signs and wonders,
KJV: Except ye see signs and wonders,
INT: if not signs and wonders

John 6:2 N-ANP
GRK: ἐθεώρουν τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει
NAS: they saw the signs which
KJV: they saw his miracles which he did
INT: they saw the signs which he did

John 6:26 N-ANP
GRK: ὅτι εἴδετε σημεῖα ἀλλ' ὅτι
NAS: you saw signs, but because
KJV: ye saw the miracles, but
INT: because you saw signs but because

John 7:31 N-ANP
GRK: μὴ πλείονα σημεῖα ποιήσει ὧν
NAS: more signs than those which
KJV: more miracles than these
INT: not more signs will he do than

John 9:16 N-ANP
GRK: ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν καὶ
NAS: such signs? And there was a division
KJV: do such miracles? And there was
INT: a sinner such signs do And

John 11:47 N-ANP
GRK: πολλὰ ποιεῖ σημεῖα
NAS: is performing many signs.
KJV: doeth many miracles.
INT: many does signs

John 12:37 N-ANP
GRK: δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν
NAS: so many signs before
KJV: had done so many miracles before them,
INT: moreover of him signs had done before

John 20:30 N-ANP
GRK: καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ
NAS: many other signs Jesus also
KJV: many other signs truly did
INT: also other signs did

Acts 2:19 N-ANP
GRK: ἄνω καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς
NAS: ABOVE AND SIGNS ON THE EARTH
KJV: above, and signs in the earth
INT: above and signs on the

Acts 2:43 N-NNP
GRK: τέρατα καὶ σημεῖα διὰ τῶν
NAS: wonders and signs were taking place
KJV: wonders and signs were done by
INT: wonders and signs through the

Acts 4:30 N-NNP
GRK: ἴασιν καὶ σημεῖα καὶ τέρατα
NAS: to heal, and signs and wonders
KJV: heal; and that signs and wonders
INT: healing and signs and wonders

Acts 5:12 N-NNP
GRK: ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα
NAS: many signs and wonders
KJV: were many signs and wonders
INT: apostles came to pass signs and wonders

Acts 6:8 N-ANP
GRK: τέρατα καὶ σημεῖα μεγάλα ἐν
NAS: wonders and signs among
KJV: wonders and miracles among the people.
INT: wonders and signs great among

Acts 7:36 N-ANP
GRK: τέρατα καὶ σημεῖα ἐν γῇ
NAS: wonders and signs in the land
KJV: wonders and signs in the land
INT: wonders and signs in [the] land

Acts 8:6 N-ANP
GRK: βλέπειν τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει
NAS: and saw the signs which
KJV: and seeing the miracles which he did.
INT: saw the signs which he did

Acts 8:13 N-ANP
GRK: θεωρῶν τε σημεῖα καὶ δυνάμεις
NAS: and as he observed signs and great
KJV: and signs which were done.
INT: beholding moreover signs and works of power

Acts 14:3 N-ANP
GRK: αὐτοῦ διδόντι σημεῖα καὶ τέρατα
NAS: granting that signs and wonders
KJV: and granted signs and wonders
INT: of him giving signs and wonders

Acts 15:12 N-ANP
GRK: ὁ θεὸς σημεῖα καὶ τέρατα
NAS: what signs and wonders
KJV: declaring what miracles and wonders
INT: God signs and wonders

1 Corinthians 1:22 N-ANP
GRK: καὶ Ἰουδαῖοι σημεῖα αἰτοῦσιν καὶ
NAS: Jews ask for signs and Greeks search
KJV: require a sign, and
INT: both Jews a sign ask for and

2 Corinthians 12:12 N-NNP
GRK: τὰ μὲν σημεῖα τοῦ ἀποστόλου
NAS: The signs of a true apostle
KJV: Truly the signs of an apostle
INT: The indeed signs of the apostle

Revelation 13:13 N-ANP
GRK: καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα ἵνα
NAS: great signs, so
KJV: he doeth great wonders, so that
INT: And it works signs great that

Revelation 13:14 N-ANP
GRK: διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη
NAS: because of the signs which
KJV: by [the means of] those miracles which
INT: by reason of the signs which it was given

Revelation 16:14 N-ANP
GRK: δαιμονίων ποιοῦντα σημεῖα ἃ ἐκπορεύεται
NAS: of demons, performing signs, which go
KJV: working miracles, [which] go forth
INT: of demons doing signs which to go forth

Revelation 19:20 N-ANP
GRK: ποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ
NAS: who performed the signs in his presence,
KJV: that wrought miracles before
INT: having done the signs before him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page