σημαίνων
Englishman's Concordance
σημαίνων (sēmainōn) — 3 Occurrences

John 12:33 V-PPA-NMS
GRK: δὲ ἔλεγεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ
NAS: this to indicate the kind
KJV: This he said, signifying what death
INT: moreover he said signifying by what [kind of] death

John 18:32 V-PPA-NMS
GRK: ὃν εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ
NAS: He spoke, signifying by what kind
KJV: which he spake, signifying what death
INT: which he spoke signifying by what death

John 21:19 V-PPA-NMS
GRK: δὲ εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ
NAS: He said, signifying by what kind
KJV: spake he, signifying by what
INT: moreover he said signifying by what death

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page