σημεῖον
Englishman's Concordance
σημεῖον (sēmeion) — 38 Occurrences

Matthew 12:38 N-ANS
GRK: ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν
NAS: we want to see a sign from You.
KJV: we would see a sign from thee.
INT: from you a sign to see

Matthew 12:39 N-ANS
GRK: καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ καὶ
NAS: craves for a sign; and [yet] no
KJV: seeketh after a sign; and
INT: and adulterous a sign seeks for and

Matthew 12:39 N-NNS
GRK: ἐπιζητεῖ καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται
NAS: and [yet] no sign will be given
KJV: there shall no sign be given
INT: seeks for and a sign not will be given

Matthew 12:39 N-ANS
GRK: μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ
NAS: will be given to it but the sign of Jonah
KJV: but the sign of the prophet
INT: not the sign of Jonah the

Matthew 16:1 N-ANS
GRK: ἐπηρώτησαν αὐτὸν σημεῖον ἐκ τοῦ
NAS: Him to show them a sign from heaven.
KJV: them a sign from
INT: asked him a sign out of

Matthew 16:4 N-ANS
GRK: καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ καὶ
NAS: seeks after a sign; and a sign
KJV: seeketh after a sign; and
INT: and adulterous a sign seeks and

Matthew 16:4 N-NNS
GRK: ἐπιζητεῖ καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται
NAS: a sign; and a sign will not be given
KJV: there shall no sign be given
INT: seeks and a sign not will be given

Matthew 16:4 N-NNS
GRK: μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ καὶ
NAS: it, except the sign of Jonah.
KJV: but the sign of the prophet
INT: not the sign of Jonah And

Matthew 24:3 N-NNS
GRK: τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς
NAS: and what [will be] the sign of Your coming,
KJV: what [shall be] the sign of thy
INT: what [is] the sign the your

Matthew 24:30 N-NNS
GRK: φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ
NAS: And then the sign of the Son of Man
KJV: shall appear the sign of the Son
INT: will appear the sign of the Son

Matthew 26:48 N-ANS
GRK: ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖον λέγων Ὃν
NAS: Him gave them a sign, saying,
KJV: gave them a sign, saying, Whomsoever
INT: gave them a sign saying whomever

Mark 8:11 N-ANS
GRK: παρ' αὐτοῦ σημεῖον ἀπὸ τοῦ
NAS: with Him, seeking from Him a sign from heaven,
KJV: of him a sign from heaven,
INT: from him a sign from

Mark 8:12 N-ANS
GRK: αὕτη ζητεῖ σημεῖον ἀμὴν λέγω
NAS: seek for a sign? Truly
KJV: seek after a sign? verily
INT: this seeks a sign Truly I say

Mark 8:12 N-ANS
GRK: γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον
NAS: to you, no sign will be given
KJV: There shall no sign be given
INT: generation this a sign

Mark 13:4 N-NNS
GRK: τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ
NAS: be, and what [will be] the sign when
KJV: and what [shall be] the sign when all
INT: what [will be] the sign when are going

Luke 2:12 N-NNS
GRK: ὑμῖν τὸ σημεῖον εὑρήσετε βρέφος
NAS: This [will be] a sign for you: you will find
KJV: this [shall be] a sign unto you;
INT: to you the sign you will find a baby

Luke 2:34 N-ANS
GRK: καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον
NAS: in Israel, and for a sign to be opposed--
KJV: for a sign which shall be spoken against;
INT: and for a sign [to be] spoken against

Luke 11:16 N-ANS
GRK: δὲ πειράζοντες σημεῖον ἐξ οὐρανοῦ
NAS: [Him], were demanding of Him a sign from heaven.
KJV: of him a sign from heaven.
INT: moreover testing a sign from heaven

Luke 11:29 N-ANS
GRK: πονηρά ἐστιν σημεῖον ζητεῖ καὶ
NAS: it seeks for a sign, and [yet] no
KJV: they seek a sign; and
INT: an evil is a sign it seeks after and

Luke 11:29 N-NNS
GRK: ζητεῖ καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται
NAS: and [yet] no sign will be given
KJV: there shall no sign be given it,
INT: it seeks after and a sign not will be given

Luke 11:29 N-NNS
GRK: μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ
NAS: will be given to it but the sign of Jonah.
KJV: it, but the sign of Jonas the prophet.
INT: not the sign of Jonah

Luke 11:30 N-NNS
GRK: τοῖς Νινευίταις σημεῖον οὕτως ἔσται
NAS: became a sign to the Ninevites,
KJV: was a sign unto the Ninevites,
INT: to the Ninevites a sign thus will be

Luke 21:7 N-NNS
GRK: τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ
NAS: And what [will be] the sign when
KJV: what sign [will there be] when
INT: what the sign when are about

Luke 23:8 N-ANS
GRK: ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ'
NAS: to see some sign performed by Him.
KJV: to have seen some miracle done by
INT: he was hoping some sign to see by

John 2:18 N-ANS
GRK: αὐτῷ Τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν
NAS: to Him, What sign do You show
KJV: What sign shewest thou
INT: to him What sign show you to us

John 4:54 N-ANS
GRK: πάλιν δεύτερον σημεῖον ἐποίησεν ὁ
NAS: a second sign that Jesus
KJV: the second miracle [that] Jesus
INT: again a second sign did

John 6:14 N-ANP
GRK: ὃ ἐποίησεν σημεῖον ἔλεγον ὅτι
NAS: saw the sign which
KJV: when they had seen the miracle that
INT: what he had done sign said

John 6:30 N-ANS
GRK: ποιεῖς σὺ σημεῖον ἵνα ἴδωμεν
NAS: do You do for a sign, so
KJV: unto him, What sign shewest thou
INT: do you sign that we might see

John 10:41 N-ANS
GRK: Ἰωάννης μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν
NAS: performed no sign, yet everything
KJV: did no miracle: but all things
INT: John indeed sign did no

John 12:18 N-ANS
GRK: πεποιηκέναι τὸ σημεῖον
NAS: that He had performed this sign.
KJV: he had done this miracle.
INT: of his having done the sign

Acts 4:16 N-NNS
GRK: γὰρ γνωστὸν σημεῖον γέγονεν δι'
NAS: that a noteworthy miracle has taken place
KJV: a notable miracle hath been done
INT: indeed a noteworthy sign has come to pass through

Acts 4:22 N-NNS
GRK: γεγόνει τὸ σημεῖον τοῦτο τῆς
NAS: this miracle of healing
KJV: this miracle of healing
INT: had taken place the sign this of

Romans 4:11 N-ANS
GRK: καὶ σημεῖον ἔλαβεν περιτομῆς
NAS: and he received the sign of circumcision,
KJV: he received the sign of circumcision,
INT: And [the] sign he received of circumcision [as]

1 Corinthians 14:22 N-ANS
GRK: γλῶσσαι εἰς σημεῖόν εἰσιν οὐ
NAS: tongues are for a sign, not to those
KJV: for a sign, not
INT: tongues for a sign are not

2 Thessalonians 3:17 N-NNS
GRK: ὅ ἐστιν σημεῖον ἐν πάσῃ
NAS: and this is a distinguishing mark in every
KJV: which is the token in every
INT: which is [the] sign in every

Revelation 12:1 N-NNS
GRK: Καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη
NAS: A great sign appeared in heaven:
KJV: a great wonder in
INT: And a sign great was seen

Revelation 12:3 N-NNS
GRK: ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ
NAS: Then another sign appeared in heaven:
KJV: another wonder in
INT: was seen another sign in

Revelation 15:1 N-ANS
GRK: εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ
NAS: I saw another sign in heaven, great
KJV: I saw another sign in heaven,
INT: I saw another sign in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page