4592. σημεῖον (sémeion)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4592. σημεῖον (sémeion) — 77 Occurrences

Matthew 12:38 N-ANS
GRK: ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν
NAS: we want to see a sign from You.
KJV: we would see a sign from thee.
INT: from you a sign to see

Matthew 12:39 N-ANS
GRK: καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ καὶ
NAS: craves for a sign; and [yet] no
KJV: seeketh after a sign; and
INT: and adulterous a sign seeks for and

Matthew 12:39 N-NNS
GRK: ἐπιζητεῖ καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται
NAS: and [yet] no sign will be given
KJV: there shall no sign be given
INT: seeks for and a sign not will be given

Matthew 12:39 N-ANS
GRK: μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ
NAS: will be given to it but the sign of Jonah
KJV: but the sign of the prophet
INT: not the sign of Jonah the

Matthew 16:1 N-ANS
GRK: ἐπηρώτησαν αὐτὸν σημεῖον ἐκ τοῦ
NAS: Him to show them a sign from heaven.
KJV: them a sign from
INT: asked him a sign out of

Matthew 16:3 N-ANP
GRK: τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν
NAS: but cannot [discern] the signs of the times?
KJV: not [discern] the signs of the times?
INT: moreover [the] signs of the times

Matthew 16:4 N-ANS
GRK: καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ καὶ
NAS: seeks after a sign; and a sign
KJV: seeketh after a sign; and
INT: and adulterous a sign seeks and

Matthew 16:4 N-NNS
GRK: ἐπιζητεῖ καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται
NAS: a sign; and a sign will not be given
KJV: there shall no sign be given
INT: seeks and a sign not will be given

Matthew 16:4 N-NNS
GRK: μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ καὶ
NAS: it, except the sign of Jonah.
KJV: but the sign of the prophet
INT: not the sign of Jonah And

Matthew 24:3 N-NNS
GRK: τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς
NAS: and what [will be] the sign of Your coming,
KJV: what [shall be] the sign of thy
INT: what [is] the sign the your

Matthew 24:24 N-ANP
GRK: καὶ δώσουσιν σημεῖα μεγάλα καὶ
NAS: great signs and wonders,
KJV: shall shew great signs and wonders;
INT: and will give signs great and

Matthew 24:30 N-NNS
GRK: φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ
NAS: And then the sign of the Son of Man
KJV: shall appear the sign of the Son
INT: will appear the sign of the Son

Matthew 26:48 N-ANS
GRK: ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖον λέγων Ὃν
NAS: Him gave them a sign, saying,
KJV: gave them a sign, saying, Whomsoever
INT: gave them a sign saying whomever

Mark 8:11 N-ANS
GRK: παρ' αὐτοῦ σημεῖον ἀπὸ τοῦ
NAS: with Him, seeking from Him a sign from heaven,
KJV: of him a sign from heaven,
INT: from him a sign from

Mark 8:12 N-ANS
GRK: αὕτη ζητεῖ σημεῖον ἀμὴν λέγω
NAS: seek for a sign? Truly
KJV: seek after a sign? verily
INT: this seeks a sign Truly I say

Mark 8:12 N-ANS
GRK: γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον
NAS: to you, no sign will be given
KJV: There shall no sign be given
INT: generation this a sign

Mark 13:4 N-NNS
GRK: τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ
NAS: be, and what [will be] the sign when
KJV: and what [shall be] the sign when all
INT: what [will be] the sign when are going

Mark 13:22 N-ANP
GRK: καὶ δώσουσιν σημεῖα καὶ τέρατα
NAS: and will show signs and wonders,
KJV: and shall shew signs and wonders,
INT: and will give signs and wonders

Mark 16:17 N-NNP
GRK: σημεῖα δὲ τοῖς
NAS: These signs will accompany those
KJV: these signs shall follow
INT: signs moreover the [ones]

Mark 16:20 N-GNP
GRK: τῶν ἐπακολουθούντων σημείων Πάντα δὲ
NAS: the word by the signs that followed
KJV: the word with signs following. Amen.
INT: the following upon [it] signs all moreover

Luke 2:12 N-NNS
GRK: ὑμῖν τὸ σημεῖον εὑρήσετε βρέφος
NAS: This [will be] a sign for you: you will find
KJV: this [shall be] a sign unto you;
INT: to you the sign you will find a baby

Luke 2:34 N-ANS
GRK: καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον
NAS: in Israel, and for a sign to be opposed--
KJV: for a sign which shall be spoken against;
INT: and for a sign [to be] spoken against

Luke 11:16 N-ANS
GRK: δὲ πειράζοντες σημεῖον ἐξ οὐρανοῦ
NAS: [Him], were demanding of Him a sign from heaven.
KJV: of him a sign from heaven.
INT: moreover testing a sign from heaven

Luke 11:29 N-ANS
GRK: πονηρά ἐστιν σημεῖον ζητεῖ καὶ
NAS: it seeks for a sign, and [yet] no
KJV: they seek a sign; and
INT: an evil is a sign it seeks after and

Luke 11:29 N-NNS
GRK: ζητεῖ καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται
NAS: and [yet] no sign will be given
KJV: there shall no sign be given it,
INT: it seeks after and a sign not will be given

Luke 11:29 N-NNS
GRK: μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ
NAS: will be given to it but the sign of Jonah.
KJV: it, but the sign of Jonas the prophet.
INT: not the sign of Jonah

Luke 11:30 N-NNS
GRK: τοῖς Νινευίταις σημεῖον οὕτως ἔσται
NAS: became a sign to the Ninevites,
KJV: was a sign unto the Ninevites,
INT: to the Ninevites a sign thus will be

Luke 21:7 N-NNS
GRK: τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ
NAS: And what [will be] the sign when
KJV: what sign [will there be] when
INT: what the sign when are about

Luke 21:11 N-NNP
GRK: ἀπ' οὐρανοῦ σημεῖα μεγάλα ἔσται
NAS: and great signs from heaven.
KJV: and great signs shall there be from
INT: from heaven signs great will there be

Luke 21:25 N-NNP
GRK: καὶ ἔσονται σημεῖα ἐν ἡλίῳ
NAS: There will be signs in sun and moon
KJV: And there shall be signs in the sun,
INT: And there will be signs in sun

Luke 23:8 N-ANS
GRK: ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ'
NAS: to see some sign performed by Him.
KJV: to have seen some miracle done by
INT: he was hoping some sign to see by

John 2:11 N-GNP
GRK: ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ Ἰησοῦς
NAS: beginning of [His] signs Jesus
KJV: This beginning of miracles did Jesus
INT: beginning of the signs Jesus

John 2:18 N-ANS
GRK: αὐτῷ Τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν
NAS: to Him, What sign do You show
KJV: What sign shewest thou
INT: to him What sign show you to us

John 2:23 N-ANP
GRK: αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει
NAS: observing His signs which
INT: of him the signs which he was doing

John 3:2 N-ANP
GRK: ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν ἃ
NAS: do these signs that You do unless
KJV: do these miracles that thou
INT: these signs to do which

John 4:48 N-ANP
GRK: Ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα
NAS: you [people] see signs and wonders,
KJV: Except ye see signs and wonders,
INT: if not signs and wonders

John 4:54 N-ANS
GRK: πάλιν δεύτερον σημεῖον ἐποίησεν ὁ
NAS: a second sign that Jesus
KJV: the second miracle [that] Jesus
INT: again a second sign did

John 6:2 N-ANP
GRK: ἐθεώρουν τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει
NAS: they saw the signs which
KJV: they saw his miracles which he did
INT: they saw the signs which he did

John 6:14 N-ANP
GRK: ὃ ἐποίησεν σημεῖον ἔλεγον ὅτι
NAS: saw the sign which
KJV: when they had seen the miracle that
INT: what he had done sign said

John 6:26 N-ANP
GRK: ὅτι εἴδετε σημεῖα ἀλλ' ὅτι
NAS: you saw signs, but because
KJV: ye saw the miracles, but
INT: because you saw signs but because

John 6:30 N-ANS
GRK: ποιεῖς σὺ σημεῖον ἵνα ἴδωμεν
NAS: do You do for a sign, so
KJV: unto him, What sign shewest thou
INT: do you sign that we might see

John 7:31 N-ANP
GRK: μὴ πλείονα σημεῖα ποιήσει ὧν
NAS: more signs than those which
KJV: more miracles than these
INT: not more signs will he do than

John 9:16 N-ANP
GRK: ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν καὶ
NAS: such signs? And there was a division
KJV: do such miracles? And there was
INT: a sinner such signs do And

John 10:41 N-ANS
GRK: Ἰωάννης μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν
NAS: performed no sign, yet everything
KJV: did no miracle: but all things
INT: John indeed sign did no

John 11:47 N-ANP
GRK: πολλὰ ποιεῖ σημεῖα
NAS: is performing many signs.
KJV: doeth many miracles.
INT: many does signs

John 12:18 N-ANS
GRK: πεποιηκέναι τὸ σημεῖον
NAS: that He had performed this sign.
KJV: he had done this miracle.
INT: of his having done the sign

John 12:37 N-ANP
GRK: δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν
NAS: so many signs before
KJV: had done so many miracles before them,
INT: moreover of him signs had done before

John 20:30 N-ANP
GRK: καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ
NAS: many other signs Jesus also
KJV: many other signs truly did
INT: also other signs did

Acts 2:19 N-ANP
GRK: ἄνω καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς
NAS: ABOVE AND SIGNS ON THE EARTH
KJV: above, and signs in the earth
INT: above and signs on the

Acts 2:22 N-DNP
GRK: τέρασι καὶ σημείοις οἷς ἐποίησεν
NAS: and wonders and signs which
KJV: wonders and signs, which God
INT: wonders and signs which did

Acts 2:43 N-NNP
GRK: τέρατα καὶ σημεῖα διὰ τῶν
NAS: wonders and signs were taking place
KJV: wonders and signs were done by
INT: wonders and signs through the

Acts 4:16 N-NNS
GRK: γὰρ γνωστὸν σημεῖον γέγονεν δι'
NAS: that a noteworthy miracle has taken place
KJV: a notable miracle hath been done
INT: indeed a noteworthy sign has come to pass through

Acts 4:22 N-NNS
GRK: γεγόνει τὸ σημεῖον τοῦτο τῆς
NAS: this miracle of healing
KJV: this miracle of healing
INT: had taken place the sign this of

Acts 4:30 N-NNP
GRK: ἴασιν καὶ σημεῖα καὶ τέρατα
NAS: to heal, and signs and wonders
KJV: heal; and that signs and wonders
INT: healing and signs and wonders

Acts 5:12 N-NNP
GRK: ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα
NAS: many signs and wonders
KJV: were many signs and wonders
INT: apostles came to pass signs and wonders

Acts 6:8 N-ANP
GRK: τέρατα καὶ σημεῖα μεγάλα ἐν
NAS: wonders and signs among
KJV: wonders and miracles among the people.
INT: wonders and signs great among

Acts 7:36 N-ANP
GRK: τέρατα καὶ σημεῖα ἐν γῇ
NAS: wonders and signs in the land
KJV: wonders and signs in the land
INT: wonders and signs in [the] land

Acts 8:6 N-ANP
GRK: βλέπειν τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει
NAS: and saw the signs which
KJV: and seeing the miracles which he did.
INT: saw the signs which he did

Acts 8:13 N-ANP
GRK: θεωρῶν τε σημεῖα καὶ δυνάμεις
NAS: and as he observed signs and great
KJV: and signs which were done.
INT: beholding moreover signs and works of power

Acts 14:3 N-ANP
GRK: αὐτοῦ διδόντι σημεῖα καὶ τέρατα
NAS: granting that signs and wonders
KJV: and granted signs and wonders
INT: of him giving signs and wonders

Acts 15:12 N-ANP
GRK: ὁ θεὸς σημεῖα καὶ τέρατα
NAS: what signs and wonders
KJV: declaring what miracles and wonders
INT: God signs and wonders

Romans 4:11 N-ANS
GRK: καὶ σημεῖον ἔλαβεν περιτομῆς
NAS: and he received the sign of circumcision,
KJV: he received the sign of circumcision,
INT: And [the] sign he received of circumcision [as]

Romans 15:19 N-GNP
GRK: ἐν δυνάμει σημείων καὶ τεράτων
NAS: in the power of signs and wonders,
KJV: Through mighty signs and wonders,
INT: in [the] power of signs and wonders

1 Corinthians 1:22 N-ANP
GRK: καὶ Ἰουδαῖοι σημεῖα αἰτοῦσιν καὶ
NAS: Jews ask for signs and Greeks search
KJV: require a sign, and
INT: both Jews a sign ask for and

1 Corinthians 14:22 N-ANS
GRK: γλῶσσαι εἰς σημεῖόν εἰσιν οὐ
NAS: tongues are for a sign, not to those
KJV: for a sign, not
INT: tongues for a sign are not

2 Corinthians 12:12 N-NNP
GRK: τὰ μὲν σημεῖα τοῦ ἀποστόλου
NAS: The signs of a TRUE apostle
KJV: Truly the signs of an apostle
INT: The indeed signs of the apostle

2 Corinthians 12:12 N-DNP
GRK: πάσῃ ὑπομονῇ σημείοις τε καὶ
NAS: perseverance, by signs and wonders
KJV: patience, in signs, and wonders,
INT: all perseverance signs also and

2 Thessalonians 2:9 N-DNP
GRK: δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασιν
NAS: power and signs and FALSE
KJV: power and signs and lying
INT: power and signs and wonders

2 Thessalonians 3:17 N-NNS
GRK: ὅ ἐστιν σημεῖον ἐν πάσῃ
NAS: and this is a distinguishing mark in every
KJV: which is the token in every
INT: which is [the] sign in every

Hebrews 2:4 N-DNP
GRK: τοῦ θεοῦ σημείοις τε καὶ
NAS: with them, both by signs and wonders
KJV: both with signs and
INT: God by signs both and

Revelation 12:1 N-NNS
GRK: Καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη
NAS: A great sign appeared in heaven:
KJV: a great wonder in
INT: And a sign great was seen

Revelation 12:3 N-NNS
GRK: ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ
NAS: Then another sign appeared in heaven:
KJV: another wonder in
INT: was seen another sign in

Revelation 13:13 N-ANP
GRK: καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα ἵνα
NAS: great signs, so
KJV: he doeth great wonders, so that
INT: And it works signs great that

Revelation 13:14 N-ANP
GRK: διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη
NAS: because of the signs which
KJV: by [the means of] those miracles which
INT: by reason of the signs which it was given

Revelation 15:1 N-ANS
GRK: εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ
NAS: I saw another sign in heaven, great
KJV: I saw another sign in heaven,
INT: I saw another sign in

Revelation 16:14 N-ANP
GRK: δαιμονίων ποιοῦντα σημεῖα ἃ ἐκπορεύεται
NAS: of demons, performing signs, which go
KJV: working miracles, [which] go forth
INT: of demons doing signs which to go forth

Revelation 19:20 N-ANP
GRK: ποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ
NAS: who performed the signs in his presence,
KJV: that wrought miracles before
INT: having done the signs before him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page