σκάνδαλον
Englishman's Concordance
σκάνδαλον (skandalon) — 8 Occurrences

Matthew 16:23 N-ANS
GRK: μου Σατανᾶ σκάνδαλον εἶ ἐμοῦ
NAS: Me, Satan! You are a stumbling block to Me; for you are not setting your mind
KJV: art an offence unto me:
INT: me Satan a stumbling block you are to me

Matthew 18:7 N-NNS
GRK: οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται
NAS: For it is inevitable that stumbling blocks come;
KJV: by whom the offence cometh!
INT: whom the offense comes

Romans 11:9 N-ANS
GRK: καὶ εἰς σκάνδαλον καὶ εἰς
NAS: AND A TRAP, AND A STUMBLING BLOCK AND A RETRIBUTION
INT: and for a stumbling block and for

Romans 14:13 N-ANS
GRK: ἀδελφῷ ἢ σκάνδαλον
NAS: or a stumbling block in a brother's
KJV: or an occasion to fall in [his] brother's way.
INT: brother or a stumbling block

1 Corinthians 1:23 N-ANS
GRK: Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον ἔθνεσιν δὲ
NAS: to Jews a stumbling block and to Gentiles
INT: to Jews indeed a stumbling block to Greeks moreover

Galatians 5:11 N-NNS
GRK: κατήργηται τὸ σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ
NAS: Then the stumbling block of the cross
KJV: is the offence of the cross
INT: has been done away the offense of the cross

1 John 2:10 N-NNS
GRK: μένει καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτῷ
NAS: and there is no cause for stumbling in him.
KJV: none occasion of stumbling in
INT: abides and cause for stumbling in him

Revelation 2:14 N-ANS
GRK: Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν
NAS: to put a stumbling block before
KJV: to cast a stumblingblock before
INT: Balak to cast a snare before the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page