σώσει
Englishman's Concordance
σώσει (sōsei) — 6 Occurrences

Matthew 1:21 V-FIA-3S
GRK: αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν
NAS: Jesus, for He will save His people
KJV: for he shall save his people
INT: he indeed will save the people

Mark 8:35 V-FIA-3S
GRK: τοῦ εὐαγγελίου σώσει αὐτήν
NAS: and the gospel's will save it.
KJV: the gospel's, the same shall save it.
INT: of the gospel will save it

Luke 9:24 V-FIA-3S
GRK: ἐμοῦ οὗτος σώσει αὐτήν
NAS: for My sake, he is the one who will save it.
KJV: sake, the same shall save it.
INT: me he will save it

2 Timothy 4:18 V-FIA-3S
GRK: πονηροῦ καὶ σώσει εἰς τὴν
NAS: deed, and will bring me safely to His heavenly
KJV: work, and will preserve [me] unto his
INT: evil and will preserve [me] for the

James 5:15 V-FIA-3S
GRK: τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα
NAS: offered in faith will restore the one who is sick,
KJV: of faith shall save the sick,
INT: of faith will save the one being sick

James 5:20 V-FIA-3S
GRK: ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει ψυχὴν αὐτοῦ
NAS: of his way will save his soul
KJV: of his way shall save a soul from
INT: of the way of him will save the soul of him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page