σῶσον
Englishman's Concordance
σῶσον (sōson) — 7 Occurrences

Matthew 8:25 V-AMA-2S
GRK: λέγοντες Κύριε σῶσον ἀπολλύμεθα
NAS: Him, saying, Save [us], Lord;
KJV: saying, Lord, save us: we perish.
INT: saying Lord save us we are perishing

Matthew 14:30 V-AMA-2S
GRK: λέγων Κύριε σῶσόν με
NAS: he cried out, Lord, save me!
KJV: saying, Lord, save me.
INT: saying master save me

Matthew 27:40 V-AMA-2S
GRK: ἡμέραις οἰκοδομῶν σῶσον σεαυτόν εἰ
NAS: it in three days, save Yourself! If
KJV: three days, save thyself. If
INT: days build [it] save yourself If

Mark 15:30 V-AMA-2S
GRK: σῶσον σεαυτὸν καταβὰς
NAS: save Yourself, and come down
KJV: Save thyself, and
INT: save yourself having descended

Luke 23:37 V-AMA-2S
GRK: τῶν Ἰουδαίων σῶσον σεαυτόν
NAS: of the Jews, save Yourself!
KJV: the king of the Jews, save thyself.
INT: of the Jews save yourself

Luke 23:39 V-AMA-2S
GRK: ὁ χριστός σῶσον σεαυτὸν καὶ
NAS: Are You not the Christ? Save Yourself
KJV: be Christ, save thyself and
INT: the Christ save yourself and

John 12:27 V-AMA-2S
GRK: εἴπω πάτερ σῶσόν με ἐκ
NAS: Father, save Me from this
KJV: shall I say? Father, save me from
INT: shall I say Father save me from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page