σωθήσεται
Englishman's Concordance
σωθήσεται (sōthēsetai) — 13 Occurrences

Matthew 10:22 V-FIP-3S
GRK: τέλος οὗτος σωθήσεται
NAS: to the end who will be saved.
KJV: to the end shall be saved.
INT: end he will be saved

Matthew 24:13 V-FIP-3S
GRK: τέλος οὗτος σωθήσεται
NAS: to the end, he will be saved.
KJV: the end, the same shall be saved.
INT: end he will be saved

Mark 13:13 V-FIP-3S
GRK: τέλος οὗτος σωθήσεται
NAS: to the end, he will be saved.
KJV: the end, the same shall be saved.
INT: [the] end he will be saved

Mark 16:16 V-FIP-3S
GRK: καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται ὁ δὲ
NAS: and has been baptized shall be saved; but he who has disbelieved
KJV: is baptized shall be saved; but
INT: and having been baptized will be saved the [one] however

Luke 8:50 V-FIP-3S
GRK: πίστευσον καὶ σωθήσεται
NAS: believe, and she will be made well.
KJV: only, and she shall be made whole.
INT: believe and she will be restored

John 10:9 V-FIP-3S
GRK: τις εἰσέλθῃ σωθήσεται καὶ εἰσελεύσεται
NAS: through Me, he will be saved, and will go
KJV: enter in, he shall be saved, and
INT: anyone enter in he will be saved and will go in

John 11:12 V-FIP-3S
GRK: εἰ κεκοίμηται σωθήσεται
NAS: he has fallen asleep, he will recover.
KJV: if he sleep, he shall do well.
INT: if he has fallen asleep he will get well

Acts 2:21 V-FIP-3S
GRK: ὄνομα Κυρίου σωθήσεται
NAS: OF THE LORD WILL BE SAVED.'
KJV: the name of the Lord shall be saved.
INT: name of [the] Lord will be saved

Romans 9:27 V-FIP-3S
GRK: τὸ ὑπόλειμμα σωθήσεται
NAS: IT IS THE REMNANT THAT WILL BE SAVED;
KJV: of the sea, a remnant shall be saved:
INT: [only] the remnant will be saved

Romans 10:13 V-FIP-3S
GRK: ὄνομα Κυρίου σωθήσεται
NAS: OF THE LORD WILL BE SAVED.
KJV: the name of the Lord shall be saved.
INT: name of [the] Lord will be saved

Romans 11:26 V-FIP-3S
GRK: πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται καθὼς γέγραπται
NAS: Israel will be saved; just
KJV: Israel shall be saved: as
INT: all Israel will be saved as it has been written

1 Corinthians 3:15 V-FIP-3S
GRK: αὐτὸς δὲ σωθήσεται οὕτως δὲ
NAS: but he himself will be saved, yet
KJV: but he himself shall be saved; yet so
INT: he himself moreover will be saved thus however

1 Timothy 2:15 V-FIP-3S
GRK: σωθήσεται δὲ διὰ
NAS: But [women] will be preserved through
KJV: Notwithstanding she shall be saved in
INT: she will be saved moreover through

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page