σωθῆναι
Englishman's Concordance
σωθῆναι (sōthēnai) — 10 Occurrences

Matthew 19:25 V-ANP
GRK: ἄρα δύναται σωθῆναι
NAS: who can be saved?
KJV: then can be saved?
INT: then is able to be saved

Mark 10:26 V-ANP
GRK: τίς δύναται σωθῆναι
NAS: who can be saved?
KJV: Who then can be saved?
INT: who is able to be saved

Luke 18:26 V-ANP
GRK: τίς δύναται σωθῆναι
NAS: who can be saved?
KJV: then can be saved?
INT: who is able to be saved

Acts 4:12 V-ANP
GRK: ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς
NAS: by which we must be saved.
KJV: we must be saved.
INT: which must be saved we

Acts 14:9 V-ANP
GRK: πίστιν τοῦ σωθῆναι
NAS: that he had faith to be made well,
KJV: he had faith to be healed,
INT: faith to be healed

Acts 15:1 V-ANP
GRK: οὐ δύνασθε σωθῆναι
NAS: of Moses, you cannot be saved.
KJV: of Moses, ye cannot be saved.
INT: not you are able be saved

Acts 15:11 V-ANP
GRK: Ἰησοῦ πιστεύομεν σωθῆναι καθ' ὃν
NAS: But we believe that we are saved through
KJV: Christ we shall be saved, even
INT: Jesus we believe to be saved in same

Acts 27:31 V-ANP
GRK: πλοίῳ ὑμεῖς σωθῆναι οὐ δύνασθε
NAS: you yourselves cannot be saved.
KJV: ye cannot be saved.
INT: ship you to be saved not are able

2 Thessalonians 2:10 V-ANP
GRK: εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς
NAS: of the truth so as to be saved.
KJV: that they might be saved.
INT: for to be saved them

1 Timothy 2:4 V-ANP
GRK: ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς
NAS: men to be saved and to come
KJV: all men to be saved, and to come
INT: men wishes to be saved and to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page