σωζομένους
Englishman's Concordance
σωζομένους (sōzomenous) — 1 Occurrence

Acts 2:47 V-PPM/P-AMP
GRK: προσετίθει τοὺς σωζομένους καθ' ἡμέραν
NAS: day by day those who were being saved.
KJV: daily such as should be saved.
INT: added those who were being saved every day

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page