4716. σταυρός (stauros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4716. σταυρός (stauros) — 27 Occurrences

Matthew 10:38 N-AMS
GRK: λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ
NAS: does not take his cross and follow
KJV: not his cross, and followeth
INT: takes the cross of him and

Matthew 16:24 N-AMS
GRK: ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ
NAS: and take up his cross and follow
KJV: take up his cross, and follow
INT: let him take up the cross of him and

Matthew 27:32 N-AMS
GRK: ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ
NAS: to bear His cross.
KJV: bear his cross.
INT: he might carry the cross of him

Matthew 27:40 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ σταυροῦ
NAS: of God, come down from the cross.
KJV: come down from the cross.
INT: from the cross

Matthew 27:42 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ πιστεύσομεν
NAS: come down from the cross, and we will believe
KJV: from the cross, and
INT: from the cross and we will believe

Mark 8:34 N-AMS
GRK: ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ
NAS: and take up his cross and follow
KJV: take up his cross, and follow
INT: let him take up the cross of him and

Mark 15:21 N-AMS
GRK: ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ
NAS: and Rufus), to bear His cross.
KJV: bear his cross.
INT: he might carry the cross of him

Mark 15:30 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ σταυροῦ
NAS: and come down from the cross!
KJV: come down from the cross.
INT: from the cross

Mark 15:32 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ σταυροῦ ἵνα ἴδωμεν
NAS: come down from the cross, so
KJV: now from the cross, that we may see
INT: from the cross that we might see

Luke 9:23 N-AMS
GRK: ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ'
NAS: and take up his cross daily
KJV: take up his cross daily, and
INT: let him take up the cross of him every

Luke 14:27 N-AMS
GRK: βαστάζει τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ καὶ
NAS: his own cross and come
KJV: bear his cross, and come
INT: carries the cross of themselves and

Luke 23:26 N-AMS
GRK: αὐτῷ τὸν σταυρὸν φέρειν ὄπισθεν
NAS: and placed on him the cross to carry
KJV: they laid the cross, that he might bear
INT: him the cross to carry [it] behind

John 19:17 N-AMS
GRK: ἑαυτῷ τὸν σταυρὸν ἐξῆλθεν εἰς
NAS: His own cross, to the place called
KJV: he bearing his cross went forth into
INT: [his] own cross he went out to

John 19:19 N-GMS
GRK: ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ἦν δὲ
NAS: and put it on the cross. It was written,
KJV: put [it] on the cross. And the writing
INT: on the cross it was moreover

John 19:25 N-DMS
GRK: παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ
NAS: But standing by the cross of Jesus
KJV: there stood by the cross of Jesus his
INT: by the cross of Jesus

John 19:31 N-GMS
GRK: ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα
NAS: would not remain on the cross on the Sabbath
KJV: upon the cross on
INT: on the cross the bodies

1 Corinthians 1:17 N-NMS
GRK: κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ χριστοῦ
NAS: so that the cross of Christ
KJV: lest the cross of Christ
INT: be emptied of power the cross of the Christ

1 Corinthians 1:18 N-GMS
GRK: ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν
NAS: For the word of the cross is foolishness
KJV: the preaching of the cross is
INT: of the cross to those indeed

Galatians 5:11 N-GMS
GRK: σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ
NAS: the stumbling block of the cross has been abolished.
KJV: is the offence of the cross ceased.
INT: offense of the cross

Galatians 6:12 N-DMS
GRK: ἵνα τῷ σταυρῷ τοῦ χριστοῦ
NAS: that they will not be persecuted for the cross of Christ.
KJV: they should suffer persecution for the cross of Christ.
INT: that for the cross of Christ

Galatians 6:14 N-DMS
GRK: ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ κυρίου
NAS: except in the cross of our Lord
KJV: save in the cross of our Lord
INT: in the cross of the Lord

Ephesians 2:16 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ σταυροῦ ἀποκτείνας τὴν
NAS: through the cross, by it having put to death
KJV: by the cross, having slain
INT: through the cross having slain the

Philippians 2:8 N-GMS
GRK: θανάτου δὲ σταυροῦ
NAS: even death on a cross.
KJV: even the death of the cross.
INT: of death moreover of [the] cross

Philippians 3:18 N-GMS
GRK: ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ χριστοῦ
NAS: [that they are] enemies of the cross of Christ,
KJV: [that they are] the enemies of the cross of Christ:
INT: enemies of the cross of Christ

Colossians 1:20 N-GMS
GRK: αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ δι'
NAS: the blood of His cross; through
KJV: the blood of his cross, by him
INT: blood of the cross of him by

Colossians 2:14 N-DMS
GRK: αὐτὸ τῷ σταυρῷ
NAS: having nailed it to the cross.
KJV: nailing it to his cross;
INT: it to the cross

Hebrews 12:2 N-AMS
GRK: χαρᾶς ὑπέμεινεν σταυρὸν αἰσχύνης καταφρονήσας
NAS: Him endured the cross, despising
KJV: endured the cross, despising
INT: joy endured [the] cross [the] shame having despised

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page