1025. βρέφος (brephos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1025. βρέφος (brephos) — 8 Occurrences

Luke 1:41 N-NNS
GRK: ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ
NAS: greeting, the baby leaped
KJV: of Mary, the babe leaped
INT: leaped the baby in the

Luke 1:44 N-NNS
GRK: ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ
NAS: my ears, the baby leaped
KJV: mine ears, the babe leaped in
INT: exultation the baby in the

Luke 2:12 N-ANS
GRK: σημεῖον εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον καὶ
NAS: for you: you will find a baby wrapped in cloths
KJV: Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes,
INT: sign you will find a baby wrapped in swaddling clothes and

Luke 2:16 N-ANS
GRK: καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν
NAS: and Joseph, and the baby as He lay
KJV: Joseph, and the babe lying in
INT: and the baby lying in

Luke 18:15 N-ANP
GRK: καὶ τὰ βρέφη ἵνα αὐτῶν
NAS: even their babies to Him so
KJV: also infants, that
INT: also the little children that them

Acts 7:19 N-ANP
GRK: ποιεῖν τὰ βρέφη ἔκθετα αὐτῶν
NAS: so that they would expose their infants and they would not survive.
KJV: their young children, to the end
INT: making the infants cast out of them

2 Timothy 3:15 N-GNS
GRK: ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ
NAS: and that from childhood you have known
KJV: from a child thou hast known
INT: that from childhood the sacred

1 Peter 2:2 N-NNP
GRK: ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη τὸ λογικὸν
NAS: like newborn babies, long for the pure
KJV: As newborn babes, desire the sincere
INT: as newborn infants the divinely reasonable

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page