114. ἀθετέω (atheteó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 114. ἀθετέω (atheteó) — 16 Occurrences

Mark 6:26 V-ANA
GRK: οὐκ ἠθέλησεν ἀθετῆσαι αὐτήν
NAS: he was unwilling to refuse her.
KJV: he would not reject her.
INT: not would he reject her

Mark 7:9 V-PIA-2P
GRK: αὐτοῖς Καλῶς ἀθετεῖτε τὴν ἐντολὴν
NAS: to them, You are experts at setting aside the commandment
KJV: Full well ye reject the commandment
INT: to them Well do you set aside the commandment

Luke 7:30 V-AIA-3P
GRK: τοῦ θεοῦ ἠθέτησαν εἰς ἑαυτούς
NAS: and the lawyers rejected God's
KJV: lawyers rejected the counsel
INT: of God rejected as to themselves

Luke 10:16 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ
NAS: to you listens to Me, and the one who rejects you rejects
KJV: and he that despiseth you
INT: and he that rejects you me

Luke 10:16 V-PIA-3S
GRK: ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ ὁ δὲ
NAS: to Me, and the one who rejects you rejects Me; and he who rejects
KJV: you despiseth me;
INT: you me rejects he that moreover

Luke 10:16 V-PPA-NMS
GRK: δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν
NAS: you rejects Me; and he who rejects Me rejects
KJV: me; and he that despiseth me despiseth
INT: moreover me rejects rejects the [one]

Luke 10:16 V-PIA-3S
GRK: ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά
NAS: Me; and he who rejects Me rejects the One who sent
KJV: me despiseth him that sent
INT: me rejects rejects the [one] having sent

John 12:48 V-PPA-NMS
GRK: ἀθετῶν ἐμὲ καὶ
NAS: He who rejects Me and does not receive
KJV: He that rejecteth me, and
INT: He that rejects me and

1 Corinthians 1:19 V-FIA-1S
GRK: τῶν συνετῶν ἀθετήσω
NAS: OF THE CLEVER I WILL SET ASIDE.
KJV: and will bring to nothing the understanding
INT: of the intelligent ones I will frustrate

Galatians 2:21 V-PIA-1S
GRK: Οὐκ ἀθετῶ τὴν χάριν
NAS: I do not nullify the grace of God,
KJV: I do not frustrate the grace of God:
INT: not I do set aside the grace

Galatians 3:15 V-PIA-3S
GRK: διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ ἐπιδιατάσσεται
NAS: no one sets it aside or
KJV: no man disannulleth, or
INT: covenant no on sets aside or adds thereto

1 Thessalonians 4:8 V-PPA-NMS
GRK: τοιγαροῦν ὁ ἀθετῶν οὐκ ἄνθρωπον
NAS: So, he who rejects [this] is not rejecting
KJV: He therefore that despiseth, despiseth
INT: So then he that sets aside not man

1 Thessalonians 4:8 V-PIA-3S
GRK: οὐκ ἄνθρωπον ἀθετεῖ ἀλλὰ τὸν
NAS: he who rejects [this] is not rejecting man
KJV: that despiseth, despiseth not
INT: not man sets aside but

1 Timothy 5:12 V-AIA-3P
GRK: πρώτην πίστιν ἠθέτησαν
NAS: because they have set aside their previous
KJV: because they have cast off their first
INT: first faith they cast off

Hebrews 10:28 V-APA-NMS
GRK: ἀθετήσας τις νόμον
NAS: Anyone who has set aside the Law
KJV: He that despised Moses' law
INT: Having set aside anyone [the] law

Jude 1:8 V-PIA-3P
GRK: κυριότητα δὲ ἀθετοῦσιν δόξας δὲ
NAS: the flesh, and reject authority,
KJV: the flesh, despise dominion, and
INT: authority moreover set aside of glories moreover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page