1398. δουλεύω (douleuó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1398. δουλεύω (douleuó) — 25 Occurrences

Matthew 6:24 V-PNA
GRK: δυσὶ κυρίοις δουλεύειν ἢ γὰρ
NAS: No one can serve two masters;
KJV: No man can serve two masters:
INT: two masters to serve either indeed

Matthew 6:24 V-PNA
GRK: δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ
NAS: You cannot serve God
KJV: the other. Ye cannot serve God and
INT: You are able God to serve and money

Luke 15:29 V-PIA-1S
GRK: τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ
NAS: years I have been serving you and I have never
KJV: years do I serve thee,
INT: so many years I serve you and

Luke 16:13 V-PNA
GRK: δυσὶ κυρίοις δουλεύειν ἢ γὰρ
NAS: servant can serve two masters;
KJV: servant can serve two masters:
INT: two masters to serve either indeed

Luke 16:13 V-PNA
GRK: δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ
NAS: You cannot serve God
KJV: the other. Ye cannot serve God and
INT: you are able God to serve and money

John 8:33 V-RIA-1P
GRK: καὶ οὐδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε πῶς
NAS: yet been enslaved to anyone;
KJV: were never in bondage to any man: how
INT: and to no one have been under bondage ever how

Acts 7:7 V-FIA-3P
GRK: ᾧ ἐὰν δουλεύσουσιν κρινῶ ἐγώ
NAS: TO WHICH THEY WILL BE IN BONDAGE I MYSELF
KJV: to whom they shall be in bondage will
INT: to which if they may be in bondage will judge I

Acts 20:19 V-PPA-NMS
GRK: δουλεύων τῷ κυρίῳ
NAS: serving the Lord with all
KJV: Serving the Lord with
INT: serving the Lord

Romans 6:6 V-PNA
GRK: τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῇ
NAS: with, so that we would no longer be slaves to sin;
KJV: should not serve sin.
INT: that no longer be enslaved we

Romans 7:6 V-PNA
GRK: κατειχόμεθα ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς ἐν
NAS: so that we serve in newness
KJV: that we should serve in newness
INT: we were held so that should serve we in

Romans 7:25 V-PIA-1S
GRK: μὲν νοῒ δουλεύω νόμῳ θεοῦ
NAS: with my mind am serving the law
INT: indeed mind serve law God's

Romans 9:12 V-FIA-3S
GRK: Ὁ μείζων δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι
NAS: to her, THE OLDER WILL SERVE THE YOUNGER.
KJV: The elder shall serve the younger.
INT: The older will serve the younger

Romans 12:11 V-PPA-NMP
GRK: τῷ κυρίῳ δουλεύοντες
NAS: fervent in spirit, serving the Lord;
KJV: fervent in spirit; serving the Lord;
INT: [the] Lord serve

Romans 14:18 V-PPA-NMS
GRK: ἐν τούτῳ δουλεύων τῷ χριστῷ
NAS: For he who in this [way] serves Christ
KJV: these things serveth Christ
INT: in these things serves Christ

Romans 16:18 V-PIA-3P
GRK: Χριστῷ οὐ δουλεύουσιν ἀλλὰ τῇ
NAS: For such men are slaves, not of our Lord
KJV: For they that are such serve not our
INT: Christ not serve but the

Galatians 4:8 V-AIA-2P
GRK: εἰδότες θεὸν ἐδουλεύσατε τοῖς φύσει
NAS: God, you were slaves to those
KJV: God, ye did service unto them which by nature
INT: knowing God you were in bondage to those who by nature

Galatians 4:9 V-ANA
GRK: πάλιν ἄνωθεν δουλεύειν θέλετε
NAS: you desire to be enslaved all over
KJV: ye desire again to be in bondage?
INT: again anew to be in bondage you desire

Galatians 4:25 V-PIA-3S
GRK: νῦν Ἰερουσαλήμ δουλεύει γὰρ μετὰ
NAS: Jerusalem, for she is in slavery with her children.
KJV: now is, and is in bondage with her
INT: present Jerusalem she is in bondage indeed with

Galatians 5:13 V-PMA-2P
GRK: τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις
NAS: but through love serve one another.
KJV: by love serve one another.
INT: love serve you one another

Ephesians 6:7 V-PPA-NMP
GRK: μετ' εὐνοίας δουλεύοντες ὡς τῷ
NAS: With good will render service, as to the Lord,
KJV: good will doing service, as to the Lord,
INT: with good will doing service as to the

Philippians 2:22 V-AIA-3S
GRK: σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν εἰς τὸ
NAS: of his proven worth, that he served with me in the furtherance of the gospel
KJV: with the father, he hath served with
INT: with me he served for the

Colossians 3:24 V-PIA-2P
GRK: κυρίῳ Χριστῷ δουλεύετε
NAS: It is the Lord Christ whom you serve.
KJV: for ye serve the Lord
INT: Lord Christ you serve

1 Thessalonians 1:9 V-PNA
GRK: τῶν εἰδώλων δουλεύειν θεῷ ζῶντι
NAS: from idols to serve a living
KJV: from idols to serve the living and
INT: idols to serve [the] God living

1 Timothy 6:2 V-PMA-3P
GRK: ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν ὅτι πιστοί
NAS: they are brethren, but must serve them all the more,
KJV: rather do [them] service, because
INT: but rather let them serve [them] because believing [ones]

Titus 3:3 V-PPA-NMP
GRK: ἀπειθεῖς πλανώμενοι δουλεύοντες ἐπιθυμίαις καὶ
NAS: deceived, enslaved to various
KJV: deceived, serving divers
INT: disobedient led astray serving lusts and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page