1402. δουλόω (douloó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1402. δουλόω (douloó) — 8 Occurrences

Acts 7:6 V-FIA-3P
GRK: ἀλλοτρίᾳ καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ
NAS: LAND, AND THAT THEY WOULD BE ENSLAVED AND MISTREATED
KJV: them into bondage, and
INT: strange and they will enslave it and

Romans 6:18 V-AIP-2P
GRK: τῆς ἁμαρτίας ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ
NAS: from sin, you became slaves of righteousness.
KJV: sin, ye became the servants of righteousness.
INT: sin you became servants to righteousness

Romans 6:22 V-APP-NMP
GRK: τῆς ἁμαρτίας δουλωθέντες δὲ τῷ
NAS: from sin and enslaved to God,
KJV: and become servants to God,
INT: sin having been servants moreover

1 Corinthians 7:15 V-RIM/P-3S
GRK: χωριζέσθω οὐ δεδούλωται ὁ ἀδελφὸς
NAS: the sister is not under bondage in such
KJV: is not under bondage in such
INT: let him separate himself not is under bondage the brother

1 Corinthians 9:19 V-AIA-1S
GRK: πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα ἵνα τοὺς
NAS: from all [men], I have made myself
KJV: myself servant unto all,
INT: to all myself I became servant that the

Galatians 4:3 V-RPM/P-NMP
GRK: κόσμου ἤμεθα δεδουλωμένοι
NAS: we were children, were held in bondage under
KJV: were in bondage under
INT: world were held in bondage

Titus 2:3 V-RPM/P-AFP
GRK: οἴνῳ πολλῷ δεδουλωμένας καλοδιδασκάλους
NAS: nor enslaved to much
KJV: not given to much
INT: to wine much enslaved teachers of what is good

2 Peter 2:19 V-RIM/P-3S
GRK: ἥττηται τούτῳ δεδούλωται
NAS: is overcome, by this he is enslaved.
KJV: of the same is he brought in bondage.
INT: has been subdued by that he is held in bondage

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page